EU import responses under the Rotterdam Convention

EU:s importsvar enligt Rotterdamkonventionen

Genom importsvar anger parterna i Rotterdamkonventionen om de samtycker till att importera de kemikalier som förtecknas i bilaga III till konventionen och som omfattas av PIC-förfarandet (förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats).

Importbeslut antas på EU:s och dess medlemsstaters vägnar genom genomförandeakter. Varje beslut meddelas konventionens sekretariat i form av ett slutgiltigt importsvar eller ett interimssvar.

Importsvaren offentliggörs i så kallade i PIC-cirkulär två gånger om året (i juni och i december). De finns också tillgängliga på Rotterdamkonventionens webbplats i databasen över importsvar.

I tabellen nedan visas rättsakter om antagande av EU:s importbeslut för olika kemikalier i bilaga III samt vilken användningskategori dessa kemikalier tillhör. Tabellen uppdateras två gånger om året.

 

 

 

Ansvarsfriskrivning

Syftet med tabellen är endast att underlätta för er och Echa lämnar inga garantier för dess korrekthet eller annat. Den enda officiella källan till EU:s importsvar är den databas över importsvar som finns på Rotterdamkonventionens webbplats samt Europeiska unionens officiella tidning.

Echa frånsäger sig allt ansvar för användning av uppgifterna i tabellen, inklusive användning i samband med uppfyllandet av krav enligt de relevanta rättsliga skyldigheterna. Detta dokument är endast avsett som information och bör inte användas för kommersiell verksamhet eller återges.