Framsteg under utvärderingen

Enligt artikel 54 i Reach rapporterar Echa om framstegen 2018 vid utvärderingar av underlag och kemiska ämnen. 

Echa bedömde 484 registreringar, antingen vid en kontroll av att kraven är uppfyllda eller vid en granskning av testningsförslag, vilket motsvarade 420 kemiska ämnen. Echa utfärdade 379 utkast till beslut: 211 efter kontroll av att kraven var uppfyllda och 168 efter granskning av testningsförslag. Urvalet av registreringar där en kontroll av att kraven är uppfyllda utfördes baserades huvudsakligen på potentiella faro- eller exponeringsbaserade betänkligheter.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

I slutet av året fanns det fortfarande 45 underlag som genomgick en kontroll av att kraven var uppfyllda och 65 underlag som genomgick en granskning av testningsförslag.

Echa antog 274 slutliga beslut där 888 begäranden om information gjordes. Av dessa 274 beslut var 144 stycken beslut om kontroll av att kraven var uppfyllda och 130 avsåg granskningar av testningsförslag.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Av dessa 274 slutliga beslut antogs 216 stycken utan någon inblandning av medlemsstatskommittén (inga ändringsförslag mottogs från medlemsstaterna). 58 beslut antogs i samarbete med medlemsstatskommittén: 34 i ett skriftligt förfarande och 24 på ett möte med medlemsstatskommittén.

I slutet av 2018 fanns det ytterligare 174 utkast till beslut om kontroller av att kraven var uppfyllda och 109 utkast till beslut om granskningar av testningsförslag från föregående år att besluta om. Echa avslutade 52 ärenden om kontroller av att kraven var uppfyllda och 44 ärenden om granskning av testningsförslag efter att ett utkast till beslut hade skickats, eftersom vetenskapligt relevanta data eller viktiga administrativa förändringar ledde till att det pågående beslutsfattandet avbröts.

Två utkast till beslut hänvisades till Europeiska kommissionen för beslutsfattande, båda avseende utformningen av den utökade engenerationsstudien av reproduktionstoxicitet.

Categories Display