Förhandlingar

Parterna i överklagandeförfaranden har rätt att yttra sig muntligt under förfarandet. Överklagandenämnden håller en förhandling om den anser att detta behövs eller om klaganden eller ECHA begär detta. Parterna kan begära en förhandling inom två veckor från underrättelse från överklagandenämndens kansli att den skriftliga delen av förfarandet har avslutats.

Förhandlingar hålls vid ECHAs lokal i Helsingfors.

Förhandlingar är i regel öppna för allmänheten, om inte överklagandenämnden beslutar annat för synnerliga skäl (t.ex. att konfidentiell information ska diskuteras).

Om du vill närvara vid någon av de nedan nämnda förhandlingarna, ber vi dig läsa anvisningarna för personer ur allmänheten som vill närvara vid förhandlingar inför överklagandenämnden. De beskriver ansökan om närvaranden.

 

Kommande förhandlingar

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)