Kommittén för biocidprodukter

Kommittén för biocidprodukter sammanställer Echas yttranden avseende flera förfaranden enligt förordningen om biocidprodukter. De slutliga besluten fattas av Europeiska kommissionen. Förfarandena är

  • ansökningar om godkännande och förnyat godkännande av verksamma ämnen,
  • översyn av godkännande av verksamma ämnen,
  • ansökningar om införande i bilaga I av verksamma ämnen som uppfyller villkoren i artikel 28 och översyn av införandet av sådana verksamma ämnen i bilaga I,
  • fastställande av verksamma ämnen som är kandidatämnen för ersättning,
  • ansökningar om unionsgodkännande av biocidprodukter och förnyelse, upphävande och ändring av unionsgodkännanden, utom i de fall då ansökningarna avser administrativa ändringar,
  • vetenskapliga och tekniska frågor som rör ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel 38,
  • på begäran av kommissionen eller medlemsstaterna har kommittén för biocidprodukter också ansvar för att sammanställa yttranden beträffande andra frågor som kan uppkomma vid tillämpningen av förordningen om biocidprodukter som rör risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön, eller tekniska riktlinjer.

Sammansättning

Varje medlemsstat har rätt att utse en ledamot i kommittén för biocidprodukter på tre år med möjlighet till förlängning. De får också utse en suppleant.

Sökande får delta i kommittén för biocidprodukters diskussioner.  Dagordningen för kommitténs möten offentliggörs senast 21 dagar före ett möte. Om sökande vill delta i diskussionen av den punkt på dagordningen som rör dem ska de kontakta sekretariatet för kommittén för biocidprodukter (BPC (at) echa.europa.eu) och bland annat följa den strategi som beskrivs i avsnitt 3 av uppförandekoden för sökande som deltar i kommittén för biocidprodukter och dess arbetsgrupper.

Working procedures