Ärenden där Echa agerat som svarande eller intervenient

Ärenden där Echa agerat som svarande eller intervenient

Ärenden där Echa agerat som svarande eller intervenient

I den här tabellen hittar du alla avslutade rättsfall som Echa varit part i. Med hjälp av den kan berörda parter snabbt hitta beslut som är relevanta för dem och som faller inom ramen för Echas kärnverksamhet (såsom Reach och CLP-förordningen). Vissa av fallen kan vara föremål för pågående överklagande- eller hänskjutningsförfaranden, och dessa återfinns också i tabellen. Fall som rör personal och upphandlingar finns dock inte med i tabellen.

De avslutade målen är uppdelade i åtta kategorier:

  1. Kandidatförteckning enligt Reach, dvs. fall som uppkommit till följd av att ett ämne anses inge mycket stora betänkligheter.
  2. Reach-registrering, ärenden som rör skyldigheten att lämna in uppgifter gemensamt.
  3. Reach- tillstånd, dvs. fall som har att göra med att ett ämne tagits upp i tillståndsförteckningen (bilaga XIV) eller fall som är kopplade till tillståndsansökningar.
  4. Utvärdering enligt Reach, dvs. fall där Echa under utvärderingsförfarandet begärt information av en registrant (enligt artikel 40, 41 eller 46 i Reach).
  5. CLH, dvs. fall som rör harmoniseringen av ett ämnes klassificering och märkning.
  6. Biocider, dvs. fall som rör biocider.
  7. ATD, dvs. fall som rör tillgången till dokument.
  8. Företagsstorlek, dvs. fall som rör kontrollen av storleken på ett företag och de avgifter som ska tas ut. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

 

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.