Primeri, ko je agencija ECHA v vlogi tožene stranke ali intervenienta

Primeri, ko je agencija ECHA v vlogi tožene stranke ali intervenienta

Primeri, ko je agencija ECHA v vlogi tožene stranke ali intervenienta

Preglednica vsebuje seznam vseh sodnih postopkov, zaključenih z odločbo sodišča, v katerih je bila agencija ECHA stranka v postopku. Zainteresirane strani se lahko enostavno sklicujejo na sodne odločbe, ki bi jih utegnile zadevati v okviru osrednjih dejavnosti agencije ECHA (med drugim v zvezi z uredbama REACH ali CLP). V preglednici so navedene tudi zadeve, v zvezi s katerimi je bila vložena pritožba, ki morda še ni bila rešena, ali ki so bile vrnjene v ponovno odločanje. Vključene pa niso zadeve, ki se nanašajo na kadrovske zadeve ali razpise za javna naročila.

Zaključeni sodni postopki so razvrščeni v osem kategorij:

  1. Seznam kandidatnih snovi v skladu z uredbo REACH: zadeve, ki se nanašajo na opredelitev snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost;
  2. Registracija v skladu z uredbo REACH: zadeve, povezane z obveznostjo skupne predložitve podatkov;
  3. Avtorizacija v skladu z uredbo REACH: zadeve, ki se nanašajo na vključitev snovi na seznam za avtorizacijo (Priloga XIV) in na vloge za avtorizacijo;
  4. Evalvacija v skladu z uredbo REACH: zadeve, pri katerih je agencija ECHA med postopkom evalvacije registracijskega zavezanca zaprosila za dodatne informacije (členi 40, 41 ali 46 uredbe REACH);
  5. Usklajeno razvrščanje in označevanje (CLH): zadeve, ki se nanašajo na usklajeno razvrstitev snovi;
  6. Biocidi: zadeve, ki se nanašajo na biocide;
  7. Dostop do dokumentov: zadeve, ki se nanašajo na zahtevke za dostop do dokumentov;
  8. Velikost podjetij: zadeve, ki se nanašajo na preverjanje velikosti podjetij in s tem povezano plačilo pristojbin. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022