Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Následný užívateľ a registrácia podľa nariadenia REACH

Ak ste vo svojej prevádzke v EÚ odkázaní na chemické látky, môžu sa vás týkať termíny registrácie podľa nariadenia REACH. Posledným termínom registrácie existujúcich chemických látok je 31. máj 2018 a týka sa vyrábaných alebo dovážaných látok do EÚ/EHP v množstvách od 1 do 100 ton ročne.

Ak dodávatelia nezaregistrujú chemické látky do 31. mája 2018, a pritom by tak mali učiniť, nebudú môcť pokračovať v ich dodávkach. Na ochranu svojho podnikania však môžete prijať opatrenia.

1. Označte látky dôležité pre vašu prevádzku

 • To zahŕňa látky v zmesiach. Ak ste odkázaní na výrobky vyrábané v EÚ, ktoré môžu pri výrobe používať chemické látky, požiadajte svojich dodávateľov o informácie, aký je status registrácie podľa nariadenia REACH.
   

2. Skontrolujte, či už je látka zaregistrovaná. 

 • Registrované látky sú uvedené na webovej stránke agentúry ECHA. Môžete zistiť aj, kto ich zaregistroval.
   

3. Skontrolujte, či by látky mali byť zaregistrované

 • Je pravdepodobné, že látka by mala byť zaregistrovaná, ak váš dodávateľ vyrába alebo dováža viac ako jednu tonu ročne. Určité typy látok nemajú žiadne povinnosti registrácie, ako napríklad látky vyskytujúce sa prírodne alebo látky, ktoré sú predmetom registrácie alebo licenčného konania na základe iných právnych režimov, napríklad látky v potravinách.
 

4. Pri všetkých neregistrovaných látkach zistite, či dodávateľ plánuje ich zaregistrovať. 

 • Majte na zreteli, že kladná odpoveď alebo predbežná registrácia nie je zárukou, že dodávateľ bude pokračovať v registrácii látky.
   

5. Ak je to potrebné, hľadajte alternatívnych dodávateľov. 

 • Spoločnosti, ktoré látku zaregistrovali, je možné nájsť na webovej stránke agentúry ECHA.
   

6. Uistite sa, že vaše použitia sú v registrácii zahrnuté, najmä ak sa látka používa nezvyčajným spôsobom.

 • Užívatelia chemických látok majú právo informovať dodávateľov o svojich použitiach v tom zmysle, že sú zahrnuté v registrácii. Toto poskytuje istotu, že vaše použitie je zahrnuté v expozičných scenároch, ktoré dostanete neskoršie.
 • Ak prevádzkujete v rámci organizovaného sektora, vaša sektorová organizácia môže vytvoriť mapy použitia, ktoré uvádzajú obvyklé použitia a podmienky použitia v dohodnutom formáte, ktorý registrujúce subjekty môžu jednoducho použiť. To šetrí čas, pretože nie je nutné priamo kontaktovať svojho dodávateľa. 
 

7. Ak žiaden dodávateľ neuvažuje o registrácii látky, zvážte jej priamy dovoz. 

 • Ak dovážate viac ako jednu tonu látky ročne, potrebujete ju zaregistrovať. 
 • Požiadavky registrácie sú menej obsiahle pri množstvách do 10 ton ročne.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1