Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Následný užívateľ a registrácia podľa nariadenia REACH

Ak sú pre vašu prevádzku v EÚ nevyhnutné chemikálie, musíte sledovať stav registrácie používaných látok. 31. máj 2018 bol posledný termín registrácie látok vyrábaných alebo dovážaných do EÚ/EHP v množstve od 1 do 100 ton ročne na výrobcu alebo dovozcu. 

Ak dodávatelia nezaregistrovali látku, ktorú vám dodávajú, nedodržiavajú nariadenie REACH a legálne túto látku už nesmú dodávať. Výnimku tvoria osobitné prípady, napríklad ak je hmotnosť používanej látky menej ako 1 tona ročne. Na ochranu svojho podniku pred prerušením dodávok však môžete urobiť niekoľko opatrení.

1. Určte kľúčové látky nevyhnutné pre váš podnik

  • Preskúmajte používané látky a výrobné materiály nevyhnutné pre váš podnik. Platí to aj pre látky v zmesiach.

2. Overte stav registrácie látok a prípadne nájdite alternatívnych dodávateľov 

  • Pri nebezpečných látkach má byť registračné číslo uvedené na karte bezpečnostných údajov v časti 1.1 v prípade látok, resp. v časti 3.2 v prípade látok v zmesiach.
  • Registrované látky sú uvedené na webovom sídle ECHA. V otázke a odpovedi č. 399 – Ako si môžem overiť platnosť registrácie môjho dodávateľa? nájdete podrobnejšie informácie, ako zistiť stav registrácie.
  • Spoločnosti, ktoré látku zaregistrovali, je možné nájsť na webovom sídle ECHA. V otázke č. 1516 – Ako zistím, či je látka registrovaná? nájdete podrobnejšie informácie, ako hľadať takéto spoločnosti.
  • Je pravdepodobné, že látka má byť zaregistrovaná, ak váš dodávateľ vyrába alebo dováža látku v množstve viac ako jedna tona ročne. Určité typy látok nepodliehajú registračnej povinnosti, ako sú napríklad látky vyskytujúce sa voľne v prírode alebo látky, ktoré sú predmetom registrácie alebo licenčného konania na základe iného právneho poriadku, napríklad látky v potravinách. Ak máte otázky, obráťte sa na svojho dodávateľa.

3. Overte, či registrácia zahŕňa vaše použitia, najmä ak sa látka nepoužíva bežným spôsobom

  • Následný užívateľ je povinný uplatňovať opatrenia opísané v expozičnom scenári alebo prijať alternatívne opatrenia. To znamená, že ak dostanete expozičné scenáre, budete musieť skontrolovať, či sa týkajú vášho použitia. Viac informácií nájdete na webovej stránke „Viac informácií o povinnostiach následných užívateľov“ v časti „Kontrola použitia“. Máte právo informovať dodávateľov o použitiach látky, aby ako registrujúci mohli zaradiť tieto použitia do registrácie.
  • Ak pôsobíte v organizovanom odvetví, príslušná odvetvová organizácia môže vytvoriť mapy použitia s prehľadom bežných použití a podmienok použitia v dohodnutom formáte, ktorý registrujúce subjekty môžu jednoducho využiť. Predstavuje to časovú úsporu, keďže nie je nutné priamo kontaktovať dodávateľa. Pozrite si katalóg máp použití na webovom sídle ECHA a overte si, či vaše odvetvie poskytuje takého mapy.
  • S otázkami sa obráťte na svojho dodávateľa.

4. Ak látku, ktorú naozaj potrebujete, zatiaľ nezaregistroval žiadny dodávateľ, zvážte jej priamy dovoz 

  • Ak dovážate viac ako jednu tonu látky ročne, potrebujete ju zaregistrovať.
  • Požiadavky na registráciu sú menej komplexné pri objeme do 10 ton ročne.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1