Lucrul cu grupe de substanțe

Pentru a accelera identificarea substanțelor chimice care necesită măsuri de reglementare, autoritățile pot decide să abordeze grupe de substanțe înrudite structural și nu substanțe individuale. Această abordare a grupării:

  • asigură consecvența și îmbunătățește coerența activității de reglementare.
  • permite identificarea mai rapidă a substanțelor care necesită măsuri de reglementare, precum și a celor pentru care nu sunt necesare acțiuni suplimentare în această etapă.
  • sprijină înlocuiri fundamentate de către industrie. De asemenea, sunt identificate din timp substanțele înregistrate numai pentru utilizări intermediare sau cele care nu sunt înregistrate în prezent, dar care ar putea fi înlocuitori potențiali ai substanțelor cunoscute care prezintă motive de îngrijorare.

Gruparea substanțelor înrudite structural

Grupele de substanțe se formează în principal pe baza:

  • similarității structurale, utilizând informațiile despre identitatea substanței din dosarele de înregistrare și din notificările privind clasificarea și etichetarea;
  • extrapolării și categoriilor, utilizând informațiile primite în dosarele de înregistrare din partea industriei și din surse externe.

Substanțele similare structural sunt identificate din toate substanțele înregistrate (universul chimic). Anumite substanțe sunt preselectate pentru a acționa ca „semințe”. Instrumentele informatice ale ECHA sunt apoi utilizate pentru a identifica alte substanțe care sunt similare structural cu semințele.

Aceasta constituie un punct de plecare pentru gruparea substanțelor care, în cele din urmă, ar putea necesita măsuri de reglementare.

Rețineți că această activitate este diferită de gruparea definită în secțiunea 1.5 din anexa XI la REACH și, prin urmare, metodele utilizate nu constituie informații validate pentru extrapolare și categorii. Această activitate constituie un punct de plecare pentru gruparea substanțelor pentru care, în cele din urmă, ar putea fi necesare măsuri de reglementare.

Gruparea și universul chimic

Scopul grupării este de a accelera activitatea desfășurată de autorități pentru a aborda toate substanțele înregistrate din universul chimic.

ECHA, statele membre și Comisia Europeană au elaborat o abordare pentru evaluarea grupelor. În plus, acolo unde este necesar, această abordare este completată cu activități specifice grupelor. Exemple de astfel de grupe de substanțe care necesită activități suplimentare sunt reziduurile de producție, zgurile și cenușa. Pentru unele grupe de substanțe, a fost inițiată, de asemenea, cooperarea cu sectoarele industriale, de exemplu Grupul de lucru pentru substanțe pe bază de petrol și cărbune (PetCo), abordarea sectorială pentru metale și materii anorganice (MISA) și colaborarea cu CEFIC în ceea ce privește conformitatea dosarelor.

Substanțele care aparțin grupelor pot fi evaluate după efectuarea grupării. Prin urmare, substanțele sunt alocate unor grupări adecvate în cadrul universului chimic și, ulterior, diferitelor procese REACH și CLP.

Evaluarea grupelor și identificarea unor măsuri de reglementare suplimentare

Screeningul substanțelor înregistrate a început după primul termen de înregistrare din 2010. Acesta s-a concentrat asupra substanțelor care aveau informații suficiente despre pericole pentru a concluziona cu privire la necesitatea gestionării riscurilor de reglementare și pentru a iniția această gestionare. Această activitate sistematică de screening a permis, de-a lungul timpului, identificarea marii majorități a acestor substanțe care pot trece direct la gestionarea riscurilor de reglementare. Prin urmare, majoritatea celorlalte substanțe sunt cele care necesită generarea de informații suplimentare despre pericole. Evaluarea substanțelor pe grupe și nu individual accelerează identificarea acestor cazuri, în special verificările conformității.

Pentru fiecare grupă de substanțe, autoritățile analizează dacă trebuie inițiate activități de reglementare suplimentare de gestionare a riscurilor pentru întreaga grupă, pentru o subgrupă sau pentru substanțele individuale din cadrul grupei. Punctul de plecare pentru grupă este similaritatea structurală, însă, în unele cazuri, pot fi necesare considerații suplimentare (în paralel cu similitudinea structurală), cum ar fi gruparea în jurul unei funcții sau utilizări tehnice similare (de exemplu, substanțe ignifuge) sau în jurul unui anumit constituent care prezintă motive de îngrijorare.

Evaluarea timpurie și identificarea eventualelor cerințe suplimentare de gestionare a riscurilor de reglementare, inclusiv în cazurile în care trebuie generate informații suplimentare despre pericole înainte ca pericolul să poată fi clarificat suficient, urmăresc să accelereze activitatea, sprijinind autoritățile în demersurile lor de a adopta imediat procese precum clasificarea și etichetarea armonizată sau identificarea ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) și restricții.