Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Gdy dalsi użytkownicy otrzymują rozszerzoną kartę charakterystyki dla danej substancji lub mieszaniny, muszą ustalić, czy ich zastosowanie jest ujęte w scenariuszu narażenia (ES) lub informacji na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (SUMI) dołączonego(-ej) w SDS. Formulatorzy (sporządzający mieszaniny) również muszą rozpatrzyć przewidywalne zastosowanie swojej mieszaniny przez swoich klientów.

Aby sprawdzić, czy ich zastosowanie jest uwzględnione, dalsi użytkownicy muszą:

  1. zebrać informacje o sposobach stosowania substancji;
  2. ustalić, czy faktyczne zastosowanie i warunki stosowania odpowiadają warunkom opisanym w otrzymanych scenariuszach narażenia.

Gdy dane zastosowanie jest uwzględnione, dalsi użytkownicy powinni udokumentować kontrolę i, w razie konieczności, przekazać klientom stosowne informacje dotyczące bezpiecznego stosowania. Gdy dane zastosowanie nie jest uwzględnione, dalsi użytkownicy mają kilka możliwości:

  • wdrożenie warunków stosowania opisanych w otrzymanym scenariuszu narażenia;
  • powiadomienie swojego dostawcy o swoim zastosowaniu i zwrócenie się do niego o aktualizację scenariusza narażenia;
  • zastąpienie substancji inną substancją, dla której scenariusz narażenia nie jest wymagany, lub taką, dla której dostępny jest scenariusz narażenia obejmujący warunki jej stosowania. Można też zastąpić proces procesem, w którym dana substancja nie jest wymagana;
  • znalezienie innego dostawcy, który przedstawi w odniesieniu do substancji lub mieszaniny scenariusz narażenia obejmujący dane zastosowanie; lub
  • przygotowywanie raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR).

Ponadto w razie konieczności dalsi użytkownicy muszą przekazać swoim klientom informacje dotyczące bezpiecznego stosowania i mogą być objęci obowiązkiem przekazania informacji do ECHA.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2