Komitet ds. Produktów Biobójczych

Komitet ds. Produktów Biobójczych (Biocidal Products Committee, BPC) opracowuje opinie ECHA dotyczące kilku procesów w ramach BPR. Ostateczne decyzje podejmuje Komisja Europejska. Procesy obejmują:

  • Wnioski o zatwierdzenie i ponowne zatwierdzenie substancji czynnych
  • Przegląd zatwierdzeń substancji czynnych
  • Wnioski o włączenie do załącznika I substancji czynnych spełniających warunki ustanowione w art. 28 i weryfikacja włączenia takich substancji czynnych do załącznika I
  • Identyfikacja substancji czynnych, które są kandydatami do zastąpienia
  • Wnioski o wydanie pozwoleń unijnych dla produktów biobójczych i odnowienie, anulowanie i zmiany pozwoleń unijnych, poza przypadkami, gdy wnioski dotyczą zmian administracyjnych
  • Kwestie naukowe i techniczne dotyczące wzajemnego uznawania zgodnie z art. 38
  • Na żądanie Komisji lub państw członkowskich BPC odpowiada także za sporządzanie opinii dotyczących wszelkich innych kwestii mogących wynikać ze stosowania BPR związanych z zagrożeniami dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska bądź wskazówek technicznych.

Skład

Każde państwo członkowskie ma prawo wyznaczenia jednego członka BPC na odnawialną trzyletnią kadencję. Może także wyznaczyć zastępcę członka.

Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w obradach BPC.  Program spotkań BPC jest ogłaszany na co najmniej 21 dni przed spotkaniem. Jeżeli wnioskodawcy chcą uczestniczyć w dotyczącym ich punkcie spotkania, powinni skontaktować się z sekretariatem BPC (BPC (at) echa.europa.eu), a w szczególności postępować zgodnie z opisem w części 3 kodeksu postępowania dla wnioskodawców uczestniczących w BPC i jej grupach roboczych.

Working procedures