Over downstreamgebruikers

 Over downstreamgebruikers

 Over downstreamgebruikers

wie is downstreamgebruiker?

Downstreamgebruikers zijn gebruikers van chemische stoffen in de zin van REACH en CLP. Dat kunnen ondernemingen of individuen zijn:

  • binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte,
  • die gebruikmaken van een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel,
  • bij hun industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.

 

Voorbeelden:

  • Samenstellers: produceren mengsels, die doorgaans verder downstream worden geleverd. Daartoe behoren onder andere verven, kleefmiddelen en schoonmaakmiddelen.
  • Eindgebruikers: gebruiken stoffen of mengsels maar leveren ze niet verder downstream. Voorbeelden zijn: gebruikers van kleefmiddelen, coatings en inkt, smeermiddelen, schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en chemische reagentia, zoals bleekmiddelen. Ook producenten van voorwerpen vallen hieronder.
  • Producenten van voorwerpen: verwerken stoffen of mengsels in of op materialen om een voorwerp te vormen. Voorbeelden zijn: textiel, industriële apparatuur, huishoudelijke apparaten en voertuigen (zowel onderdelen als afgewerkte producten).
  • Vullers: brengen stoffen of mengsels van de ene recipiënt over naar een andere, over het algemeen tijdens herverpakken of ommerken.
  • Wederimporteurs: importeren een stof, op zichzelf of in een mengsel, die oorspronkelijk in de EU is vervaardigd en door iemand anders in dezelfde toeleveringsketen is geregistreerd.
  • Importeur met een "enige vertegenwoordiger": importeurs zijn downstreamgebruikers als hun leverancier van buiten de EU een "enige vertegenwoordiger" heeft benoemd die als een in de Unie gevestigde registrant optreedt.

Distributeurs die de chemische stof enkel opslaan en distribueren, zijn geen downstreamgebruikers maar hebben wel verplichtingen ten aanzien van de informatiestroom binnen de toeleveringsketen. Als zij bijvoorbeeld in contact komen met de chemische stof door deze over te brengen of te verdunnen, zijn zij downstreamgebruikers. Consumenten die chemische stoffen gebruiken, zijn geen downstreamgebruikers. 

 

Terminologie met betrekking tot downstreamgebruikers

Downstreamgebruikers werken op uiteenlopende locaties en in uiteenlopende omgevingen, en om hun werkomgeving te beschrijven, wordt specifieke terminologie gebruikt. Wanneer het gebruik plaatsvindt in een fabriek of op een andere industriële locatie, heet dit "gebruik op een industriële locatie". Wanneer het downstreamgebruik plaatsvindt buiten een industriële locatie (bijvoorbeeld op een bouwplaats, in een kantoorgebouw of in een ambachtelijke werkplaats), wordt de term "wijdverbreid gebruik door professionele werknemers" gehanteerd.
 
De beheerspraktijken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) van eindgebruikers worden beschreven aan de hand van de termen "geavanceerd" of "basis". Bij geavanceerde praktijken moet worden gedacht aan het opleiden van werknemers, degelijke werkinstructies, toezicht, regelmatige reiniging en regelmatig onderhoud. De termen "industriële omgeving" en "professionele omgeving" worden soms ook gebruikt om respectievelijk geavanceerde en basis-VGM-beheerspraktijken aan te duiden.
 
Het soort inrichting dat wordt gebruikt om auto's te spuiten in een gespecialiseerde autowerkplaats wordt bijvoorbeeld beschouwd als "wijdverbreid gebruik door professionele werknemers". Als het VGM-beheer van een hoog niveau is, spreken we van "geavanceerd" of van een "industriële omgeving".

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.