Overgangsmaatregelen

Openstaande informatieverzoeken voor bestaande stoffen – artikel 136, leden 1 en 2, van de REACH-verordening

Fabrikanten en importeurs zijn verplicht aanvullende informatie over bepaalde stoffen in te dienen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op grond van Verordening (EEG) nr. 793/93. In artikel 136, leden 1 en 2, van de REACH-verordening zijn de overgangsmaatregelen met betrekking tot deze verzoeken geregeld.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de ingediende informatie en het informeren van ECHA over eventueel vereiste vervolgstappen (artikel 46, lid 3 en artikel 48 van REACH).

In totaal gelden de overgangsbepalingen voor 29 bestaande stoffen (nikkelverbindingen worden als één vermelding geteld). De gevraagde informatie is beschreven in de Verordeningen (EG) nr. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 en 2592/2001.

Voor de 16 stoffen die zijn genoemd in Verordening (EG) nr. 465/2008 en die vallen onder artikel 136, lid 2, van REACH heeft ECHA bevoegde autoriteiten van de lidstaten aangewezen voor het uitvoeren van de evaluatietaken.

Meer

Overgangsverslagen bijlage XV voor prioritaire stoffen die niet zijn afgerond onder Verordening 793/93 – artikel 136, lid 3, van de REACH-verordening

De EU-lidstaten hebben overgangsverslagen op grond van bijlage XV ingediend bij ECHA. Deze verslagen bevatten openstaande risico- en gevareninformatie en mogelijkheden voor risicobeheersing voor zogenoemde bestaande stoffen, ontwikkeld onder Verordening (EEG) nr. 793/93.

De EU-lidstaten waren op grond van artikel 136, lid 3, van de REACH-verordening verplicht tussen 1 juni en 1 december 2008 overgangsverslagen in te dienen voor stoffen waarvoor de risicobeoordeling, de strategie voor risicobeperking of de besprekingen niet voor 1 juni 2008 waren afgerond.

Meer

Vrijwillige risicobeoordelingen

In 2000 maakte de chemische industrie bekend vrijwillig bepaalde koper- en loodverbindingen te zullen beoordelen volgens de mechanismen van de tenuitvoerlegging van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad. De lidstaten en de Commissie hebben ingestemd met dit initiatief tijdens de elfde gemeenschappelijke vergadering van de bevoegde autoriteiten voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad in 2001.

Meer