Europese positieve lijsten

Volgens de herziene drinkwaterrichtlijn mogen voor de vervaardiging van materialen die tussen de waterbron en de kraan in contact komen met drinkwater, alleen uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen worden gebruikt die zijn opgenomen in de Europese positieve lijsten. Nadat het water de kraan heeft verlaten, zijn de voorschriften inzake voedselveiligheid van toepassing op de materialen die met het water in contact komen.

Er zullen afzonderlijke positieve lijsten worden opgesteld voor verschillende soorten materialen die in contact komen met drinkwater (organische, cementgebonden, metallische, emaillen, keramische of andere anorganische materialen). Het gebruik van in deze lijsten opgenomen uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen kan door middel van specifieke voorwaarden worden beperkt. Er kunnen ook limieten worden ingesteld voor de concentratie van een stof in het water dat de kraan verlaat.

Opstelling van de eerste Europese positieve lijsten

De lidstaten worden verzocht ECHA uiterlijk op 12 juli 2021 in kennis te stellen van bestaande nationale positieve lijsten, andere nationale bepalingen en daarmee verband houdende documenten, zoals risicobeoordelingsverslagen. Op basis van deze informatie zal ECHA de eerste Europese positieve lijsten samenstellen en deze naar de Europese Commissie sturen. De Europese Commissie zal uiterlijk op 12 juli 2025 een besluit nemen over de goedkeuring van de lijsten.

ECHA zal voor elke vermelding op de eerste positieve lijsten een vervaldatum aanbevelen op basis van de gevaarlijke eigenschappen van stoffen en de kwaliteit van de desbetreffende risicobeoordelingen. Daarnaast kunnen de lijsten overgangsbepalingen bevatten.

Evalueren en bijhouden van de eerste Europese positieve lijsten

Elke vermelding op de eerste positieve lijst krijgt een vervaldatum. Indien een bedrijf er belang bij heeft een uitgangsstof, samenstelling of bestanddeel op de lijsten te houden, moet het voor de vervaldatum een evaluatieaanvraag bij ECHA indienen. Op de eerste positieve lijsten opgenomen uitgangsstoffen, samenstellingen of bestanddelen waarvoor een evaluatieaanvraag is ingediend, zullen worden geëvalueerd door het Comité risicobeoordeling, dat hierover advies uitbrengt.

De Commissie zal op basis van het advies van het Comité risicobeoordeling beslissen of een vermelding wordt gehandhaafd of gewijzigd, of dat stof van de positieve lijsten wordt geschrapt. Als er binnen de vastgestelde vervaldatum geen evaluatieaanvraag bij ECHA is ingediend, wordt de stof van de positieve lijsten geschrapt. De evaluatie van alle vermeldingen op de eerste Europese positieve lijsten moet binnen 15 jaar na de goedkeuring van de lijsten worden voltooid.

Als een bedrijf een nieuwe stof aan de Europese positieve lijsten wil toevoegen, moet het een aanvraag indienen bij ECHA. Daarnaast kunnen de autoriteiten van de lidstaten bij ECHA een voorstel indienen om een stof van de lijsten te schrappen of een bestaande vermelding bij te werken, en bijvoorbeeld nieuwe concentratiegrenzen voorstellen op basis van nieuwe informatie. Het Comité risicobeoordeling zal adviezen uitbrengen over deze aanvragen en voorstellen, op basis waarvan de Europese Commissie besluiten neemt met het oog op de regelmatige bijwerking van de positieve lijsten.