Progress in evaluation in 2021

Voortgangsbeoordeling 2020 Duplicaat 1

ECHA brengt verslag uit over de voortgang die in 2021 is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen overeenkomstig artikel 54 van REACH. 

Voortgang van de beoordeling 2020 - tabbladen Duplicaat 2

Voortgang van de dossierbeoordeling 2021 - 1

Voortgang in nalevingscontroles

In 2021 heeft ECHA verder gewerkt aan de screening van structureel vergelijkbare stoffen in groepen: er werden 574 stoffen gescreend die waren geregistreerd in een hoeveelheidsklasse van meer dan 100ton per jaar. Van deze stoffen heeft ECHA 152 stoffen, die 38 groepen vormen, geselecteerd voor nalevingscontrole.

Er is om belangrijke gevarengegevens verzocht om helder te krijgen welke punten van zorg er zijn in verband met gevaren voor de gezondheid van de mens en het milieu, onder meer gevaren voor de voortplanting en risico’s op genetische mutaties.
Het Agentschap ging in 2021 verder met het controleren van de naleving bij dossiers waarbij de registranten niet hadden deelgenomen aan een gezamenlijke indiening, maar hun informatie afzonderlijk hadden ingediend. Het controleren van deze dossiers draagt bij tot het waarborgen van een gelijk speelveld en bevordert de werking van de interne markt. Het Agentschap controleerde de naleving bij twaalf dossiers betreffende tien stoffen, ingediend door bedrijven die niet hadden deelgenomen aan gezamenlijke indieningen. Vervolgens zijn er elf ontwerpbesluiten verzonden voor negen stoffen.

In 2021 heeft ECHA 300 volledige nalevingscontroles uitgevoerd voor 288 verschillende stoffen. De volledige controles waren gericht op het aanpakken van relevante gevareneindpunten op hogere niveaus voor stoffen of groepen van stoffen die potentieel zorgwekkend zijn, voornamelijk in de hogere hoeveelheidsklassen. Daarnaast heeft ECHA 71 gerichte nalevingscontroles uitgevoerd. Dit kwam neer op in totaal 371 controles voor meer dan 2100 registratiedossiers en voor 341 unieke stoffen.

Uitkomsten van dossierbeoordelingen in 2021

Afgeronde beoordelingen:
ECHA heeft 300 volledige nalevingscontroles (CCH’s) en 227 testvoorstelonderzoeken (TPE’s) uitgevoerd voor 489 verschillende stoffen. ECHA heeft 467 ontwerpbesluiten uitgebracht: 280 besluiten inzake de bovengenoemde nalevingscontroles en 187 besluiten inzake testvoorstelonderzoeken. De selectie van de registraties voor de nalevingscontrole was voornamelijk gebaseerd op (groepen) stoffen die zorgwekkend waren vanwege een potentieel risico of potentiële blootstelling.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1