Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC

Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC

Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC

Sadaļā par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas PIC, ir iekļautas visas ķīmiskās vielas, kas minētas attiecīgajos PIC regulas pielikumos. Ķīmiskajām vielām, kas uzskaitītas I pielikuma 1. daļā, piemēro paziņošanas par eksportu procedūru, savukārt ķīmiskajām vielām, kas uzskaitītas I pielikuma 2. daļā, papildus paziņošanas par eksportu procedūrai piemēro arī paziņošanas par PIC procedūru. Ķīmiskajām vielām, kas uzskaitītas I pielikuma 3. daļā, saskaņā ar Roterdamas konvenciju piemēro pilnu PIC procedūru.

Savukārt V pielikumā ir uzskaitītas vielas un izstrādājumi, kuru lietošana Eiropas Savienībā ir aizliegta un kurus nedrīkst eksportēt. Ķīmiskajām vielām un izstrādājumiem, kas uzskaitīti V pielikuma 1. daļā, piemēro eksporta aizliegumu, un tie pieder pie noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, savukārt V pielikuma 2. daļā ir uzskaitītas ķīmiskās vielas un izstrādājumi, kuriem piemēro eksporta aizliegumu, taču tie nepieder pie noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem.

Ir identificētas arī citas ķīmiskās vielas, kurām arī piemēro PIC regulu, jo tās ir to ķīmisko vielu grupā, kas ir detalizēti uzskaitītas I vai V pielikumā. Ķīmiskās vielas, kas nav detalizēti uzskaitītas PIC regulas pielikumā, ir norādītas slīprakstā.

Ir iespējams meklēt ķīmiskās vielas pēc pielikuma un pielikuma daļas, kurā tās uzskaitītas, EK un CAS numura, ķīmiskās vielas nosaukuma un lietošanas veida kategorijas. Iespējams arī sašaurināt meklēšanu, izmantojot dažādus meklēšanas filtrus.

V pielikuma 2. daļa

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.