Apribojimų procedūra

Valstybė narė arba ECHA, Europos Komisijos prašymu, gali pradėti apribojimo procedūrą, suabejojusi dėl tam tikros medžiagos keliamos nepriimtinos rizikos žmonių sveikatai arba aplinkai. ECHA taip pat gali pasiūlyti taikyti apribojimą gaminiams, kurių sudėtyje yra į autorizacijos sąrašą (XIV priedas) įtrauktų medžiagų.

Apie ketinimą rengti apribojimo pasiūlymą viešai paskelbiama ketinimų registre, prieš rengiant pačią pasiūlymo bylą, siekiant iš anksto įspėti apie tokį ketinimą.

Dokumentacijoje, kurioje siūloma nustatyti apribojimą, pateikiama bendra informacija, pvz., medžiagos tapatybė ir siūlomų apribojimų pagrindimai. Dokumentacijoje nurodoma nustatyta rizika, visa informacija apie medžiagos alternatyvas ir išlaidas, taip pat tokio apribojimo nauda aplinkai ir žmonių sveikatai.

Dokumentacija turi būti parengta pagal REACH reglamentą (XV priedą) ir pateikta ECHA per 12 mėnesių nuo pranešimo apie ketinimą rengti pasiūlymą dienos.

Komitetų nuomonės

Gavę dokumentaciją, ECHA komitetai patikrina, ar pasiūlymas atitinka XV priedo reikalavimus. Jeigu reikalavimai tenkinami, dokumentacija (išskyrus bet kokią komerciniu požiūriu konfidencialią informaciją) paskelbiama viešai konsultacijos reikmėms. Tada suinteresuotosios šalys šešis mėnesius nuo dokumentacijos paskelbimo ECHA svetainėje gali teikti pastabas.

Devynis mėnesius nuo tos pačios paskelbimo dienos ECHA Rizikos vertinimo komitetas (RAC), remdamasis dokumentacija ir per konsultacijas gautomis pastabomis, pateikia savo nuomonę, kurioje nurodo, ar siūlomas apribojimas yra tinkamas siekiant sumažinti žmonių sveikatai arba aplinkai keliamą riziką.

Tuo pat metu Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC), atsižvelgdamas į suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir socialines ir ekonomines analizes, rengia nuomonę apie siūlomų apribojimų socialinį ir ekonominį poveikį. Visos pastabos dėl SEAC nuomonės projekto turėtų būti pateiktos per 60 dienų nuo jo paskelbimo. Tada SEAC, atsižvelgdamas į pastabas, per 12 mėnesių nuo pirmos konsultacijos dėl apribojimo pasiūlymo pradžios patvirtina savo galutinę nuomonę.

Be pirmiau paminėtų dviejų grupių, dėl galimybės užtikrinti siūlomo apribojimo vykdymą komitetams taip pat gali patarti valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų forumas.

Sprendimas

Dvi ECHA komitetų nuomonės padeda Europos Komisijai priimti sprendimą, kuriame vėliau išdėstomas nešališkas požiūris į nustatytą riziką ir siūlomo apribojimo naudą bei išlaidas.

Komisija per tris mėnesius nuo šių dviejų komitetų nuomonių gavimo parengia REACH reglamento XVII priede nustatytų apribojimų sąrašo pakeitimo projektą. Galutinis sprendimas priimamas laikantis komitologijos procedūros, kurią stebi valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Reikalavimų vykdymo užtikrinimas

Įmonės privalo laikytis patvirtinto apribojimo. Tai taikoma visiems subjektams, įskaitant gamintojus, importuotojus, platintojus, tolesnius naudotojus ir mažmenininkus.

Valstybėms narėms tenka pareiga užtikrinti apribojimo vykdymą.