Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto

Išankstinio pranešimo apie sutikimą reglamentu (IPS, Reglamentu (ES) Nr. 649/2012) administruojamas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas, taip pat nustatomi įsipareigojimai įmonėms, norinčioms šias chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis. Reglamentu siekiama skatinti bendrą atsakomybę ir bendradarbiavimą tarptautinės prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis srityje, saugoti žmonių sveikatą ir aplinką suteikiant besivystančioms šalims informaciją, kaip saugiai laikyti, gabenti ir šalinti pavojingas chemines medžiagas.

Reglamentu Europos Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

IPS reglamentas taikomas I priede išvardytoms uždraustoms arba griežtai ribojamoms cheminėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra pramoninių cheminių medžiagų, pesticidų ir biocidų, pavyzdžiui, benzeno, chloroformo, atrazino ir permetrino. Šių cheminių medžiagų eksportui taikomi dviejų tipų reikalavimai: reikalavimas pateikti pranešimą apie eksportą ir aiškų sutikimą.

IPS reglamentas taikomas V priede nurodytoms cheminėms medžiagoms, kurias draudžiama eksportuoti, ir visoms eksportuojamoms cheminėms medžiagoms, kurių pakavimui ir ženklinimui taip pat taikomi atitinkami ES teisės aktai.

Chemines medžiagas, esančias vaistuose, radioaktyviosiose medžiagose, atliekose, cheminiuose ginkluose, maisto produktuose ir maisto prieduose, pašaruose, genetiškai modifikuotuose organizmuose ir farmacijos produktuose (išskyrus dezinfekavimo priemones, insekticidus ir parazitocidus), reglamentuoja kiti ES teisės aktai, todėl IPS reglamentas joms netaikomas.

Be to, Reglamentas netaikomas cheminėms medžiagoms, eksportuojamoms ar importuojamoms mokslinių tyrimų arba analizės tikslais tokiais kiekiais, kurie neturėtų neigiamai paveikti žmonių sveikatos arba aplinkos, ir bet kuriuo atveju kurie neviršytų dešimties kilogramų cheminių medžiagų per kalendorinius metus iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną importuojančią valstybę kiekio.

IPS reglamentas įsigaliojo 2014 m. kovo 1 d. Nuo šios datos ECHA vykdo su naujuoju reglamentu susijusias administracines ir technines užduotis. Pagrindinė agentūros užduotis – tvarkyti ir siųsti pranešimus apie eksportą ES nepriklausančioms importuojančioms šalims, taip pat tvarkyti pranešimų ir importuojančių valstybių suteiktų aiškių sutikimų duomenų bazę.  
 
ECHA taip pat teikia pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas pramonės įmonėms, ES ir trečiųjų šalių paskirtosioms nacionalinėms institucijoms ir Europos Komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)