Regisztrálás

A vállalatok felelősek azon anyagok tulajdonságaival és felhasználásaival kapcsolatos információk összegyűjtéséért, amelyeket évi egy tonnát meghaladó mennyiségben gyártanak vagy importálnak. Továbbá az anyaggal kapcsolatos veszélyeket és potenciális kockázatokat is értékelniük kell.

Ezeket az információkat az ECHA-val a regisztrálási dokumentáción keresztül közlik, amely tartalmazza a veszélyességi információkat, valamint adott esetben az anyag felhasználásából eredő esetleges kockázatok értékelését és ezen kockázatok ellenőrzésének módját.

A regisztrálás az önmagukban, a keverékekben és bizonyos esetekben az árucikkekben lévő anyagokra is vonatkozik. Azok a vegyi anyagok, amelyek már más jogszabályok által szabályozottak, mint például a gyógyszerek vagy a radioaktív anyagok, részben vagy teljes egészében mentesülnek a REACH-rendelet követelményei alól.

A regisztrálás az „egy anyag, egy regisztrálás" elvre épül. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon anyag gyártói és importőrei kötelesek regisztrálásukat közösen benyújtani. A benyújtott analitikai és spektrális adatoknak következetesnek és elegendőnek kell lenniük az anyag azonosító adatainak megerősítéséhez.

Az anyag regisztrálása általában díjköteles.

 

Regisztrálandó anyagok

Bevezetett anyagok

Speciális átmeneti szabályok érvényesek azon anyagok tekintetében, amelyeket már a REACH-rendelet hatályba lépését megelőzően gyártottak vagy forgalomba hoztak. Ezek az ún. bevezetett anyagok. 
 
A vállalatok abban az esetben részesülnek az átmeneti szabályok által nyújtott előnyökből, ha anyagaikat 2008. december 1-jéig előzetesen regisztrálták (vagy bizonyos körülmények között késői előzetes regisztrálást hajtottak végre a megfelelő regisztrálási határidőt megelőzően).
 
Az alábbi kritériumok legalább egyikét teljesítő anyagok a REACH-rendelet értelmében bevezetett anyagoknak tekinthetők: 
 
  • a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS) felsorolt anyagok 
  • azok az EU-ban (beleértve a 2007. január 1-én belépett országokat is) gyártott anyagok, amelyeket 1992. június 1-je után az EU piacán nem hoztak forgalomba
  • a „polimernek már nem minősülő anyagok"
Ezen anyagok tekintetében a REACH-rendelet az alábbi regisztrálási határidőket írja elő:
 
2010. november 30.
Az alábbi anyagok regisztrálására vonatkozik: az évi 1 000 tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok, a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok évi 1 tonna felett, valamint a vízi szervezetekre, illetve a környezetre veszélyes anyagok évi 100 tonna felett.
 
2013. május 31.
Az évi 100–1000 tonna közötti mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok regisztrálásának határideje.
 
2018. május 31.
Az évi 1–100 tonna közötti mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok regisztrálásának határideje.
 

Nem bevezetett anyagok

Minden olyan anyag, amely nem teljesíti a bevezetett anyagokra vonatkozó kritériumok egyikét sem, nem bevezetett anyagnak tekintendő. A nem bevezetett anyagokat 2008. június 1-je előtt általában nem gyártották, nem hozták forgalomba, illetve nem használták fel az EU-ban (kivéve akkor, ha a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv alapján bejelentésre kerültek).
 
A nem bevezetett anyagok potenciális gyártóinak és importőreinek kérelmet kell benyújtaniuk az ECHA-hoz, és ezt követően regisztrálniuk kell az anyagot annak gyártását vagy behozatalát megelőzően.
 
A veszélyes anyagokról szóló irányelv alapján bejelentett valamennyi anyag (más néven NONS) úgy tekintendő, mint a REACH-rendelet alapján regisztrált anyag, és az ECHA minden ilyen bejelentéshez regisztrációs számot rendelt. A bejelentés jogosultjai a regisztrációs számot az ECHA-tól kérhetik.

 

Kinek kell regisztrálni?

Köteles regisztrálni, amennyiben:

  • önmagukban vagy keverékben előforduló anyagok EU-n belüli gyártója vagy importőre
  • A Guidance on requirements for substances in articles (Az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekről szóló útmutató) című dokumentumban bemutatott kritériumokat teljesítő árucikkek EU-n belüli gyártója vagy importőre
  • az EU-ban letelepedett „egyedüli képviselő", akit EU-n kívül letelepedett gyártó, előállító vagy árucikkgyártó jelöl ki az importőrök regisztrálási kötelezettségeinek teljesítése céljából

 

 

Kapcsolódó oldalak

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)