Dobavljač ili korisnik biocida

Ako isporučujete ili koristite biocidne aktivne tvari ili proizvode unutar EGP-a, morate biti upoznati sa zakonodavstvom EU-a o biocidima. Ono je osmišljeno s ciljem da zajamči uravnoteženost potencijalne opasnosti od nastanka štete uzrokovane biocidima s prednostima koji se od njih očekuju.

Zakon se odnosi na 22 različite vrste proizvoda koje pripadaju u četiri glavne skupine:

 • dezinfekcijska sredstva za dom i industrijsku uporabu
 • konzervansi za proizvedene i prirodne proizvode
 • proizvodi za zaštitu od nametnika
 • ostali specijalistički biocidni proizvodi, npr. proizvodi za suzbijanje obrastanja

Ono također obuhvaća tvari, smjese i proizvode koji su tretirani ili namjerno sadržavaju jedan ili više biocidnih proizvoda.

Što se očekuje od vas?

To ovisi o tome što proizvodite, isporučujete ili koristite – aktivnu tvar, biocidni proizvod ili tretirani proizvod.

Pristup tržištu temelji se na postupku koji se sastoji od dva koraka:

 • aktivna tvar koja će se koristiti u biocidnom proizvodu ili za tretiranje proizvoda mora biti odobrena (pozitivno ocijenjena u pogledu svoje učinkovitosti i sigurnosti) u sklopu relevantne vrste proizvoda na razini EU-a
 • biocidni proizvod mora se odobriti na nacionalnoj razini ili razini EU-a prije no što se može staviti na raspolaganje na tržište (tj. prodavati) ili koristiti.

Iznimka: ako aktivna tvar još nije odobrena, no nalazi se u programu pregleda, biocidni proizvod može se staviti na raspolaganje na tržište i koristiti sukladno nacionalnim zakonima.

Osim toga, od 1. rujna 2015. biocidni proizvodi mogu se staviti na raspolaganje na tržište samo ako su dobavljač tvari ili proizvoda uvršteni na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

 

Aktivne tvari

Obuhvaćene su sve biocidne tvari. To uključuje nanomaterijale i aktivne tvari proizvedene in situ (iz druge tvari koja se naziva „prekursor"), na mjestu uporabe.

Proizvođač ili uvoznik

Vaša aktivna tvar može se koristiti u biocidnom proizvodu za tržište EGP-a ako je usklađena s jednim od sljedećih uvjeta:

 • odobrena je za vrstu proizvoda u kojoj se upotrebljava
 • uvrštena je na popis tvari koje ne izazivaju zabrinutost u pogledu zdravlja i okoliša – Prilog I. Uredbi o biocidnim pripravcima
 • radi se o postojećoj aktivnoj tvari (koja se 14. svibnja 2000. već nalazila na tržištu) koja se nalazi u programu pregleda

Osim toga, od 1. rujna 2015. biocidni proizvodi mogu se staviti na raspolaganje na tržište samo ako su dobavljač tvari ili proizvoda uvršteni na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Za podnošenje zahtjeva za odobrenje aktivne tvari ili uvrštavanje na popis iz članka 95. kontaktirajte ECHA putem Registra biocidnih proizvoda (R4BP 3).

Distributer

Prije nego što počnete isporučivati aktivnu tvar za uporabu na tržištu EGP-a, ona mora biti usklađena s prethodno opisanim uvjetima za proizvođače ili uvoznike.

 

Biocidni proizvodi

Nakon što se biocidna aktivna tvar odobri ili uvrsti na popis tvari koje ne izazivaju zabrinutost (Prilog I. Uredbi o biocidnim pripravcima), biocidni proizvod koji ju sadrži mora biti odobren prije nego što ga možete staviti na raspolaganje na tržište EGP-a.

Ako nije donesena odluka o odobrenju aktivne tvari, biocidni proizvod i dalje možete staviti na raspolaganje na tržište, u skladu s nacionalnim zakonima, sve dok je uključen u program pregleda.

Svi biocidni proizvodi od 1. rujna 2015. moraju imati dobavljača (dobavljača tvari ili proizvoda) koji mora biti naveden na popisu iz članka 95., inače se biocidni proizvod više ne može staviti na raspolaganje na tržište EGP-a.

Nositelj odobrenja

Vi ste odgovorni za plasiranje proizvoda na tržište (tj. njegovu prvu isporuku s namjerom distribucije ili uporabe unutar EGP-a). To znači da snosite odgovornost i za ispravnost razvrstavanja (prema Uredbi CLP) te pakiranje i označivanje proizvoda. Također ste dužni obavijestiti nadležna tijela ako u bilo kojem trenutku saznate informacije koje mogu utjecati na odobrenje proizvoda, primjerice informacije o sigurnosti.

Snosite odgovornost za osiguranje usklađenosti proizvoda sa zakonskim zahtjevima prilikom njegova oglašavanja ili stavljanja na raspolaganje na tržište EGP-a. To se odnosi na bilo koji oblik isporuke, uključujući i prodaju na daljinu i e-trgovinu.

Ako ste potencijalni nositelj odobrenja, možete odabrati hoćete li podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za svaku pojedinu zemlju ili na razini EU-a.

Svaka fizička ili pravna osoba sa sjedištem u EGP-u može preuzeti tu ulogu, uključujući proizvođača, uvoznika ili konzultanta.

S ciljem poticanja uporabe biocidnih proizvoda koji su manje štetni za zdravlje i okoliš:

 • na snazi je pojednostavljeni postupak za biocidne proizvode za koje se koriste manje rizične aktivne tvari
 • Teže je dobiti odobrenje za proizvod ako je za aktivnu tvar sadržanu u proizvodu utvrđeno da je potencijalna tvar za zamjenu.

Proizvođač

Kao proizvođač biocidnog proizvoda možete se prijaviti da postanete nositelj odobrenja (pogledajte gore).

Možete se i prijaviti da vas uvrste na popis iz članka 95. u svojstvu „dobavljača proizvoda".

Uvoznik

Prije uvoza biocidnog proizvoda u EGP morate provjeriti:

 • smije li se on oglašavati u zemlji u koju ga namjeravate isporučivati, odnosno nalazi li se aktivna tvar iz proizvoda u programu pregleda
 • je li dobavljač uvršten na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

Kao uvoznik biocidnog proizvoda možete se i prijaviti da vas uvrste na popis u svojstvu „dobavljača tvari" ili „dobavljača proizvoda". Možete se i prijaviti da postanete nositelj odobrenja (pogledajte gore).

Distributer

Prije distribucije biocidnih proizvoda trebate provjeriti jesu li odobreni u svakoj od zemalja u kojima ih namjeravate staviti na raspolaganje. 

Ako biocidni proizvod još nije odobren, provjerite nalazi li se aktivna tvar u programu pregleda.

Osim toga, od 1. rujna 2015. prije distribucije proizvoda morate provjeriti i je li dobavljač uvršten na popis aktivnih tvari i dobavljača iz članka 95.

 

Tretirani proizvodi

Ako je vaš proizvod tretiran biocidnim proizvodom ili ga sadrži, ali nema primarnu biocidnu funkciju, smatra se „tretiranim proizvodom".

Tretirani proizvod može se jedino staviti na tržište (tj. njegova prva isporuka s namjerom distribucije ili uporabe unutar EGP-a) ako biocidni proizvod korišten za tretiranje proizvoda sadrži samo:

 • odobrene aktivne tvari
 • tvari koje ne izazivaju zabrinutost navedene u Prilogu I.
 • tvari uvrštene u program pregleda
 • tretirani proizvod možda će biti potrebno posebno označiti.

Proizvođač ili uvoznik

Ako ste odgovorni za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište, preuzimate punu odgovornost za zakonitost tretiranog proizvoda i njegovu sljedivost. Također morate potrošačima na njihov zahtjev pružiti dodatne informacije o tome koji su biocidni proizvodi i nanomaterijali korišteni za tretiranje proizvoda.

Distributer

Kao distibuter tretiranih proizvoda snosite iste odgovornosti kao i distributer biocidnih proizvoda.

Također morate potrošačima na zahtjev pružiti informacije o tome koji su biocidni proizvodi i nanomaterijali korišteni za tretiranje proizvoda. Potrošači imaju zakonsko pravo dobiti ove informacije besplatno, u roku od 45 dana.

 

Izvozite u zemlje izvan EU-a?

Ako izvozite aktivnu tvar, biocidni proizvod ili tretirani proizvod, ne obvezuju vas pravila zakonodavstva o bioicidima.

Ako su vaši biocidi zabranjeni ili strogo ograničeni u EU-u, najvjerojatnije ćete morati zadovoljiti zahtjeve Uredbe o prethodnom informiranom pristanku. To znači da morate obavijestiti ECHA-u o njihovom izvozu. U nekim ćete slučajevima morati ishoditi i prethodni informirani pristanak zemlje u koju ih uvozite.

Provjerite je li vaša kemijska tvar obuhvaćena odjeljkom o kemijskim tvarima koje podliježu Uredbi o prethodnom informiranom pristanku.

 

Uvozite zabranjene ili strogo ograničene biocide u Europsku uniju?

To mogu biti aktivne tvari, biocidni proizvodi ili proizvodi koji sadrže zabranjene ili strogo ograničene biocide. U tom ćete slučaju možda morati zadovoljiti zahtjeve Uredbe o prethodnom informiranom pristanku (PIC).

Ako je tako, morate:

 • Provjeriti je li njihov uvoz dopušten sukladno Uredbi o biocidnim pripravcima i vašem nacionalnom zakonodavstvu
 • izvijestiti ovlašteno tijelo u EU-u o uvezenim količinama

provjeriti je li vaša kemijska tvar obuhvaćena odjeljkom o kemijskim tvarima koje podliježu Uredbi o prethodnom informiranom pristanku.

Categories Display