REACH-asetusta koskevat ohjeet

Ohjeet on kehitetty yhdessä monien sidosryhmien (teollisuuden, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen) kanssa komission hallinnoimissa hankkeissa. Ohjeiden tavoitteena on helpottaa REACH-asetuksen täytäntöönpanoa kuvailemalla hyviä tapoja täyattää asetuksen velvoitteet.

Osa näistä asiakirjoista on käännetty tai käännetään EU:n virallisille kielille. Käännöksiin pääsee tämän sivun oikeassa yläkulmassa olevasta kielivalikosta.

REACH- ja CLP-asetuksen mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevat toimintaohjeet
Viite:
Aineiden yksilöintiä koskevia ohjeita
Kuvaus:
Tässä asiakirjassa selitetään, miten kemialliset aineet nimetään ja yksilöidään REACH- ja CLPasetusten mukaisesti.
Lataa täydellinen PDF-asiakirja (22/02/2024)
Toimintaohjeet lyhyesti
Lataa täydellinen PDF-asiakirja.
Appendix for nanoforms
Lataa täydellinen PDF-asiakirja (1/2022)

Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Rekisteröintiä koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan, milloin ja miten aine rekisteröidään REACH-asetuksen mukaisesti.
 

Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
Lataa täydellinen PDF-asiakirja ( 01/2022 )
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat toimintaohjeet
Viite:
IR&CSA Guidance
Kuvaus:
Näissä ohjeissa selostetaan REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset, jotka koskevat aineiden ominaisuuksia ja käyttöjä sekä aineille altistumista ja riskinhallintatoimia kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä.
 
Lisätietoja
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Esineitä koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjalla autetaan esineiden tuottajia ja maahantuojia tunnistamaan, onko heillä REACH-asetuksen mukaisia velvoitteita, erityisesti artiklan 7 mukaisen rekisteröinnin ja ilmoittamisen osalta ja esineen toimitusketjussa tiedottamisen osalta 33 artiklan mukaisesti.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. (19/10/2017)
Toimintaohjeet lyhyesti
Lataa täydellinen PDF-asiakirja.
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

 

Viite:
Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet
Kuvaus:
Näissä ohjeissa on tietoa käyttöturvallisuustiedotteiden (SDS:t) kokoamisessa huomioon otettavista seikoista, käyttöturvallisuustiedotteen kunkin osan edellyttämistä tietovaatimuksista - erityisesti niistä muutoksista, jotka johtuvat REACH-asetuksen II liitteen eri versioista ja näiden muutosten täytäntöönpanoa koskevista siirtymäkausista. Lisäksi näissä ohjeissa annetaan yleistä tietoa siitä, mistä aineista ja sekoituksista on annettava käyttöturvallisuustiedotteet sekä siitä, kenen tehtävä tämä on.
 
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja (07/04/2021)
Toimintaohjeet lyhyesti
Lataa täydellinen PDF-asiakirja.
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen ja tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä velvoitteita koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan REACH-asetuksen erityissäännöksiä sellaisia aineita varten, joiden valmistuksen, maahantuonnin tai käytön tarkoituksena on tieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 28/11/2017 )
Toimintaohjeen lyhennelmä
lataa PDF-asiakirja  (21/11/2017)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Jatkokäyttäjille asetettavia vaatimuksia koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Ohjeita jatkokäyttäjille
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan jatkokäyttäjien tehtäviä ja velvoitteita ja annetaan heille neuvoja siitä, miten valmistautua REACH-asetuksen täytäntöönpanoon.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 21/10/2014 )
Toimintaohjeet lyhyesti
Lataa täydellinen PDF-asiakirja.
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Liitteen XV mukaisen erityistä huolta aiheuttavan aineen yksilöimistä koskevan asiakirja-aineiston laatimista koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Ohjeita erityistä huolta aiheuttavien aineiden yksilöimiseen
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan, miten viranomaiset (jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai kemikaalivirasto) voivat laatia liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston erityistä huolta aiheuttavan aineen yksilöimiseksi.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. [EN] (12/02/2014)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Ohjeet liitettä V varten

 

Viite:
Ohjeet liitettä V varten
Kuvaus:
Tässä asiakirjassa esitetään vapautukset REACH-asetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja (28/11/2012)
Monomeerejä ja polymeerejä koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Polymeereja koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan polymeereja ja monomeereja koskevia REACH-asetuksen erityissäännöksiä.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 21/02/2023 )
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Tietojen yhteiskäyttöä koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Tietojen yhteiskäyttöä koskevia ohjeita
Kuvaus:
Tässä asiakirjassa kuvataan REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita koskevien tietojen jakamisen periaatteita ja mekanismeja. Siinä annetaan neuvoja ja käytännön suosituksia, joiden avulla yritykset voivat täyttää tietojen ja kustannusten jakamista koskevat velvoitteensa. Asiakirjassa käsitellään myös luottamuksellisia yritystietoja, teollis- ja tekijänoikeuksia ja kilpailuoikeutta koskevia kysymyksiä tietojen jakamisen yhteydessä.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. (12/2023)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Lupahakemuksen laatimista koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Lupahakemusta koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan, miten lupahakemus laaditaan, ja annetaan vaihtoehtojen analysointia ja korvaussuunnitelmaa koskevia ohjeita. Siinä kuvataan myös, miten kolmannet osapuolet voivat laatia ja toimittaa vaihtoehtoja koskevia tietoja.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 01/2021 )
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Sosiaalistaloudellista analyysia koskevat ohjeet – lupamenettely

 

Viite:
Sosiaalistaloudellista analyysia koskevat ohjeet - lupamenettely
Kuvaus:
Tämä asiakirja auttaa hakijoita tekemään hakemuksen valtuutuksen antamiseksi sosiaalistaloudellisen analyysin tekemiseen.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 09/12/2011 )
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Välituotteiden rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Välituotteita koskevia ohjeita
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan, milloin ja miten REACH-asetuksen mukaisesti voidaan käyttää välituotteiden rekisteröintiä koskevia erityissäännöksiä.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. ( Päivitetty 01/2023 )
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää [PDF]
Toimintaohjeet, jotka koskevat tiedottamista kemikaaleihin liittyvistä riskeistä ja niiden turvallisesta käytöstä
Viite:
Riskiviestintää koskevat toimintaohjeet
Kuvaus:
Tämä toimintaohje on tarkoitettu pääasiassa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kemikaalien riskejä koskevaan tiedottamiseen etenkin REACH-asetuksen yhteydessä.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. [en] (12/2010)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Jätteistä hyödynnettäviä aineita koskevat ohjeet

 

Viite:
Jätteistä hyödynnettäviä aineita koskevat ohjeet
Kuvaus:
Tässä asiakirjassa kuvataan, millä ehdoilla jätteestä aineita hyödyntävät oikeushenkilöt voivat hyötyä REACH-asetuksen 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan mukaisesta vapautuksesta sekä käsitellään REACH-asetuksen IV osastossa esitettyä velvoitetta tiedon jakamisesta toimitusketjussa.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. (06/2010)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Arvioinnin prioriteettien asettamista koskevat toimintaohjeet

 

Tämä opastava asiakirja on vanhentunut ja poistettu ECHAn verkkosivustolta. Sen tilalle on otettu tällä hetkellä voimassa olevaa päivitettyä tietoa, jota on saatavilla arviointia käsittelevällä ECHAn verkkosivulla ja johon pääsee suoraan seuraavien linkkien kautta: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ja http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Asiakirja-aineistojen ja aineiden arviointia koskevat toimintaohjeet

 

Tämä opastava asiakirja on vanhentunut ja poistettu ECHAn verkkosivustolta. Sen tilalle on otettu tällä hetkellä voimassa olevaa päivitettyä tietoa, jota on saatavilla arviointia käsittelevällä ECHAn verkkosivulla ja johon pääsee suoraan seuraavien linkkien kautta: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ja http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Liitteen XV mukaisen rajoituksia koskevan asiakirja-aineiston laatimista koskevat toimintaohjeet

 

Viite:
Ohjeita liitteen XV mukaisen rajoituksia koskevan asiakirja-aineiston laatimiseen
Kuvaus:
Asiakirjassa kuvataan, miten viranomaiset (jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai kemikaalivirasto komission pyynnöstä) voivat laatia liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston rajoituksen ehdottamiseksi REACH-asetuksen mukaisesti.   
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. [EN] (06/2007)
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Sosiaalistaloudellista analyysia koskevat ohjeet - rajoitukset

 

Viite:
Sosiaalistaloudellista analyysia koskeva opastus - rajoitukset
Kuvaus:
Tämän asiakirjan tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä virastoa (komission pyynnöstä) sosiaalistaloudellisen analyysin tekemisessä ja käytössä liitteen XV mukaisen rajoituksia koskevan asiakirja-aineiston kokoamiseksi. Lisäksi se auttaa kaikkia asianosaisia tahoja sosiaalistaloudellisen analyysin laatimisessa tai tiedon antamisessa sellaisen laatimiseksi.
 
Lataa täydellinen PDF-asiakirja. [EN] ( Päivitetty 05/2008 )
Lisäys: Noudattamisesta aiheutuvien menojen laskeminen. [EN]
Lisätietoja ECHAn verkkosivustolla
Lisää