Biosidivalmistekomitea

Biosidivalmistekomitea laatii kemikaaliviraston lausunnot useista biosidivalmisteita koskevista menettelyistä. Lopulliset päätökset tekee Euroopan komissio. Menettelyt ovat seuraavat:

  • tehoaineiden hyväksyntää ja hyväksynnän uusimista koskevat hakemukset
  • tehoaineiden hyväksymisen tarkistaminen
  • hakemukset, jotka koskevat 28 artiklan vaatimukset täyttävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteen I luetteloon, ja tällaisten tehoaineiden sisällyttämisen tarkistaminen
  • korvattavien tehoaineiden tunnistaminen
  • hakemukset, jotka koskevat biosidivalmisteiden hyväksymistä EU:ssa ja unionin lupien uusimista, peruuttamista ja muuttamista, lukuun ottamatta hallinnollisia muutoksia koskevia hakemuksia
  • tieteelliset ja tekniset kysymykset, jotka koskevat vastavuoroista tunnustamista 38 artiklan nojalla
  • biosidivalmistekomitea laatii myös komission tai jäsenvaltioiden pyynnöstä lausuntoja muista kysymyksistä, jotka koskevat biosidivalmisteasetusta sekä ympäristölle tai ihmisten tai eläinten terveydelle koituvia riskejä tai teknisiä ohjeita.

Kokoonpano

Jokainen jäsenvaltio voi nimittää biosidivalmistekomiteaan yhden jäsenen. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia. Jäsenvaltiot voivat nimittää myös yhden varajäsenen.

Hakijat voivat osallistua biosidivalmistekomiteassa käytävään keskusteluun.  Biosidivalmistekomitean kokousten työjärjestys julkaistaan vähintään 21 päivää ennen kokousta. Jos hakijat haluavat osallistua heitä koskevan työjärjestyksen kohdan käsittelyyn, heidän on otettava yhteyttä biosidivalmistekomitean sihteeristöön (BPC (at) echa.europa.eu) ja noudatettava erityisesti hakijoiden osallistumisesta biosidivalmistekomitean ja sen työryhmien työskentelyyn annettujen menettelysääntöjen (Code of Conduct for Applicants Participating in the BPC and its Working Groups) kohtaa 3.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)