Töötamine rühmadega

Et kiirendada regulatiivmeetmeid vajavate kemikaalide tuvastamist, võivad ametiasutused otsustada käsitleda pigem sarnase struktuuriga ainete rühmi kui üksikuid aineid. Selline rühmitamise lähenemisviis võimaldab järgmist.

  • Tagab järjepidevuse ja suurendab regulatiivse tegevuse sidusust.
  • Kiirendab regulatiivmeetmeid vajavate ainete ning selles etapis regulatiivmeetmeid mittevajavate ainete identifitseerimist.
  • Toetab teadlikku ainete asendamist tööstuses. Samuti identifitseeritakse varakult ained, mis on registreeritud üksnes vaheainete kasutusaladeks või mis ei ole praegu registreeritud, kuid mis võiksid olla teadaolevate probleemsete ainete võimalikud asendusained.

Sarnase struktuuriga ainete rühmitamine

Ainete rühmad moodustatakse peamiselt järgmise alusel:

  • struktuuri sarnasus, kasutades aine identifitseerimise teavet registreerimistoimikutes ning klassifitseerimise ja märgistuse teadetes; ning
  • analoogmeetod ja rühmitamine, kasutades tööstuselt ja välisallikatest saadud teavet registreerimistoimikutes.

Kõigi registreeritud ainete seas (kõigi kemikaalide seas) leitakse sarnase struktuuriga ained. Teatud ained valitakse eelnevalt aineteks, millest algab rühmitamine. Seejärel leitakse ECHA IT-vahenditega muud ained, millel on nendega sarnane struktuur.

See annab lähtekoha, et rühmitada aineid, mille korral võib kunagi vaja olla regulatiivmeetmeid.

NB! See tegevus erineb rühmitamisest REACH-määruse XI lisa punkti 1.5 tähenduses ning seega ei hõlma kasutatavad meetodid valideeritud analoogmeetodi- ja kategooriateavet. See tegevus annab lähtekoha, et rühmitada aineid, mille korral võib olla vaja regulatiivmeetmeid.

Rühmitamine ja kemikaalid

Rühmitamise eesmärk on kiirendada ametiasutuste tegevust kõigi registreeritud kemikaalide käsitlemisel.

ECHA, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on välja töötanud rühmade hindamise lähenemisviisi. Lisaks täiendatakse seda lähenemisviisi vajaduse korral rühmapõhise käsitlemisega. Sellised edasist käsitlemist vajavate ainerühmade näited on tootmisjäägid, räbud ja tuhad. Mõne ainerühma korral on alustatud koostööd tööstussektoritega. Näited on nafta- ja söevoo ainete töörühm (PetCo), metallide ja anorgaaniliste ainete sektoripõhine lähenemisviis (MISA) ning koostöö CEFICiga seoses vastavusega toimiku nõuetele.

Pärast rühmitamist saab hinnata rühmadesse kuuluvaid aineid. Tulemusena jaotatakse ained asjakohastesse kemikaalikogumitesse ning hiljem eri REACH- ja CLP-protsessidesse.

Rühmade hindamine ja edasiste regulatiivmeetmete tuvastamine

Registreeritud ainete sõelumine algas pärast esimest registreerimistähtpäeva 2010. aastal. See keskendus ainetele, mille kohta oli piisavalt ohuteavet, et järeldada regulatiivse riskijuhtimise vajadus ja seda alustada. See süstemaatiline sõelumistegevus on aja jooksul võimaldanud tuvastada valdava osa sellistest ainetest, mis võiksid otseselt kuuluda regulatiivse riskijuhtimise alla. Tulemusena on enamik ülejäänud ainetest sellised, mille korral on vaja täiendavat ohuteavet. Ainete hindamine pigem rühmade kui üksikainetena kiirendab selliste juhtude identifitseerimist, eelkõige vastavuse kontrollimisel.

Iga ainerühma korral kaalutlevad ametiasutused, kas on vaja alustada täiendavaid regulatiivse riskijuhtimise tegevusi kogu rühma, allrühma või üksikaine tasandil. Rühma jaoks on lähtekoht struktuuri sarnasus, kuigi mõnel juhul võib (paralleelselt struktuuri sarnasusega) vaja olla lisaaspekte, näiteks rühmitamine sarnase tehnilise funktsiooni või kasutusala (nt leegiaeglustid) või teatud konkreetse probleemse koostisosa alusel.

Võimalike täiendavate regulatiivsete riskijuhtimisvajaduste varajase hindamise ja tuvastamise eesmärk (sh kui on vaja koguda täiendavat ohuteavet, enne kui ohtu on võimalik piisavalt selgitada) on tegevust kiirendada, toetades ametiasutusi selliste menetluste kiirel menetlemisel nagu ühtlustatud klassifitseerimine ja märgistus või väga ohtlikuks aineks nimetamine ja piiramine.