Võimalikud probleemsed ained

Võimalikud probleemsed ained

REACH-määruse ja CLP-määruse rakendamise esimestel aastatel saadud kogemustele tuginedes on ECHA töötanud välja integreeritud regulatiivstrateegia, mis koondab erinevad regulatiivprotsessid. Strateegia loob selge ja sidusa aluse määruste eesmärkide saavutamiseks ja toetab kemikaale käsitlevate ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist.

 

ECHA integreeritud regulatiivstrateegia eesmärgid
  • Valida tõhusalt ained või ainerühmad, mis võivad olla probleemsed. Nende ohutuse hindamiseks vajalik teave luuakse nii, et allesjäänud probleeme saaks lahendada kõige sobivamate regulatiivse riskijuhtimise meetmete abil.
  • Tagada kõigi osaliste – ECHA, liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja tööstuse – asjakohane ja õigeaegne sekkumine.
  • Suurendada sidusrühmade usaldust selle vastu, et registreerijad esitavad REACH-määruse kohase nõutava teabe, edendades paremat teabevahetust ohutu kasutamise kohta tarneahelas.

Alates 2016. aastast rakendatav strateegia on jätkanud väga ohtlike ainete tegevuskava raames alustatud tööd.

Koostöö ametiasutuste ja sidusrühmadega

Ametiasutuste (ECHA, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid) koostöö on väga oluline REACH- ja CLP-määruse protsesside tõhusaks ja tulemuslikuks rakendamiseks ECHA integreeritud regulatiivstrateegia raames. Tehes koostööd sidusrühmadega, sealhulgas tööstuse esindajate ja valitsusväliste organisatsioonidega, saavad ametiasutused aidata tagada regulatiivse tegevuse läbipaistvuse ja prognoositavuse ning tagada, et kõiki osapooli teavitatakse konkreetsete ainerühmade käsitlemise edenemisest.

Kuidas on protsessid integreeritud?

Infograafik allpool annab ülevaate eri protsessidest ja nende omavahelisest seotusest. Aine võib mis tahes hetkel sattuda regulatiivsesse protsessi, ilma joonisel näidatud protsessivoogu järgimata.

 

Võimalikud probleemsed ained