Progress in evaluation in 2021

ECHA teatab 2021. aastal toimikute ja ainete hindamisel tehtust kooskõlas REACH-määruse artikliga 54. 

Hindamise järelmeetmed 2021 – 1

ECHA otsuste tulemusena saadud uus teave vaadatakse läbi, kontrollides, kas nõuded on täidetud ja kas oht või probleem on selgitatud, ning tuvastades juhtumid, mille korral võib olla vaja võtta täiendavaid regulatiivmeetmeid.

Toimiku hindamise järelmeetmed

2021. aastal jõudsid toimikute hindamise järelmeetmete etappi 307 ainet. Protsess on valmis 210 aine korral.

148 aine korral esitasid registreerijad nõutud teabe etteantud tähtaja jooksul. 44 aine korral leiti, et need vajavad ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust. Ühe aine korral oli vaja täiendavat hindamist seoses aine püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omadustega.

136 järelhindamist, milles käsitleti 132 ainet, suunati riiklikele järelevalveasutustele, sest registreerijad ei esitanud nõutud teavet tähtaja jooksul.

Pärast jõustamismeetmeid esitasid registreerijad vajaliku teabe 56 juhul. Pärast juhtumi riiklikele järelevalveasutustele suunamist tehtud hindamisi ei ole järgmises tabelis esitatud eraldi hindamistena, sest neid käsitletakse esialgse hindamise osana.

Toimikute hindamise järelmeetmetega ainete arv ja järelmeetmete tulemus

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Hindamise järelmeetmed 2021 – 3

Ainete hindamise järelmeetmed

2021. aastal hinnati 6 ainet. 1 aine korral nõudis hindava liikmesriigi pädev asutus veel teavet, sest esitatud teave ei selgitanud olemasolevaid probleeme või tõstatas uusi.

Ülejäänud 5 aine korral oli esitatud teave ametiasutuste hinnangul probleemide selgitamiseks piisav ja ametiasutused said järeldada, kas on vaja täiendavaid regulatiivmeetmeid.

Järeldused

Hindav pädev liikmesriik võib probleemide lahendamiseks teha järgmiste regulatiivmeetmete ettepanekud:

  • ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ainete korral, mis on kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised, hingamiselundite sensibilisaatorid või ohtlikud muudel põhjustel, nt ohtlikkuse tõttu veekeskkonnale;
  • väga ohtlikuks aineks nimetamine;
  • aine piiramine või
  • meetmed, mis on väljaspool REACH-määruse kohaldamisala, näiteks ELi-ülesed ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, riiklikud meetmed või tööstuse vabatahtlikud meetmed.

Täiendavate regulatiivmeetmete soovitustega valmis ainehindamiste kokkuvõte

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.