Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Substance Information

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Infocards are automatically generated based on industry data. What is an infocard?

Creosote

The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.

Help Substance identity

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

Some substance identifiers may have been claimed confidential, or may not have been provided, and therefore not be displayed.

EC (European Community) Number

The EC Number is the numerical identifier for substances in the EC Inventory. The EC Inventory is a combination of three independent European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory frameworks (EINECS, ELINCS and the NLP-list). More information about the EC Inventory can be found here.

If the substance was not covered by the EC Inventory, ECHA attributes a list number in the same format, starting with the numbers 6, 7, 8 or 9.

The EC or list number is the primary substance identifier used by ECHA.

CAS (Chemical Abstract Service) registry number

The CAS number is the substance numerical identifier assigned by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, to substances registered in the CAS registry database. A substance identified primarily by an EC or list number may be linked with more than one CAS number, or with CAS numbers that have been deleted. More information about CAS and the CAS registry can be found here.

Molecular formula

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well–defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

Molecular structure

The molecular structure is based on structures generated from information available in ECHA’s databases. If generated, an InChI string will also be generated and made available for searching. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

More help available here.

EC / List no.: 232-287-5

CAS no.: 8001-58-9

Mol. formula:

formula
Help Hazard classification and labelling

The ‘Hazard classification and labelling’ section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union. The CLP Regulation uses the UN Global Harmonised System (GHS) and European Union Specific Hazard Statements (EUH).

This section is based on three sources for information (harmonised classification and labelling (CLH), REACH registrations and CLP notifications). The source of the information is mentioned in the introductory sentence of the hazard statements. When information is available in all sources, the first two are displayed as a priority.

Please note:

The purpose of the information provided under this section is to highlight the substance hazardousness in a readable format. It does not represent a new labelling, classification or hazard statement, neither reflect other factors that affect the susceptibility of the effects described, such as duration of exposure or substance concentration (e.g. in case of consumer and professional uses). Other relevant information includes the following:

 • Substances may have impurities and additives that lead to different classifications. If at least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives, this will be indicated by an informative sentence. However, substance notifications in the InfoCard are aggregated independently of the impurities and additives.
 • Hazard statements were adapted to improve readability and may not correspond textually to the hazard statements codes description in the European Union Specific Hazard Statements (EUH) or the UN Global Harmonised System (GHS).

To see the full list of notified classifications and to get more information on impurities and additives relevant to classification please consult the C&L Inventory.

More information about Classification and Labelling is available in the Regulations section of ECHA website.

More help available here.

Harmonised classification and labelling (CLH)

Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment.

The ‘Hazard classification’ and labelling section uses the signal word, pictogram(s) and hazard statements of the substance under the harmonised classification and labelling (CLH) as its primary source of information.

If the substance is covered by more than one CLH entry (e.g. disodium tetraborate EC no. 215–540–4, is covered by three harmonisations: 005–011–00–4; 005–011–01–1 and 005–011–02–9), CLH information cannot be displayed in the InfoCard as the difference between the CLH classifications requires manual interpretation or verification. If a substance is classified under multiple CLH entries, a link to the C&L Inventory is provided to allow users to view CLH information associated with the substance and no text is automatically generated for the InfoCard.

It is possible that a harmonisation is introduced through an amendment to the CLP Regulation. In that case, the ATP (Adaptation to Technical Progress) number is displayed.

More info on CLH can be found here.

Classification and labelling under REACH

If available, additional information on classification and labelling (C&L) is derived from REACH registration dossiers submitted by industry. This information has not been reviewed or verified by ECHA, and may change without prior notice. REACH registration dossiers have greater data requirements (such as supporting studies) than do notifications under CLP.

Notifications under the Classification Labelling and Packaging (CLP) Regulation

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information.

Note that for readability purposes, only the pictograms, signal words and hazard statements referred in more than 5% of the notifications under CLP are displayed.

GHS08: Serious Health Hazard

Danger! According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European Union, this substance may cause cancer.

Biocidal Uses

This substance is approved for use as a biocide in the EEA and/or Switzerland, for: wood preservation.

Help Properties of concern

The ‘Properties of concern’ section shows ECHA-assigned graphical indicators for certain substance properties that are regarded as being of relevance or importance to human health and/or the environment based on the information provided to the Agency.

Properties of concern are calculated at four "levels" of certainty:

 • "Recognised" - meaning that the concern is indicated in an official source; either a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI) or in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation (REACH). Recognised concerns are illustrated with a dark red icon.
 • "Potential" - again comes from official sources only. For (C), (M), and (R) it means that the concern is suspected in a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI), as Carc. 2, Muta. 2, or Repr. 2. For (PBT) and (ED) Potential means that the concern is under assessment in the PBT or ED assessment list, and the outcome is not "Not PBT" or "Not ED". There are no potential (Ss) or (Sr)s. Potential concerns are illustrated with a light red icon.
 • "Broad agreement" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is aligned, with >= 50% of the data submitters providing the same concern. Broad agreement concerns are illustratated with a solid outlined circle icon.
 • "Minority position" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is not aligned. > 5% and < 50% of the data submitters have provided the concerns indicated at this "level". Minority position concerns are illustrated with a greyed out circle icon.

The following properties of concern are calculated:

 • Carcinogenic (C) – Recognised carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected carcinogen Carc.2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is carcinogenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is carcinogenic. More information about carcinogenicity here.
 • Mutagenic (M) – Recognised mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Muta. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected mutagen Muta. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is mutagenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is mutagenic. More information about mutagenicity here.
 • Toxic to Reproduction (R) – Recognised as toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potentially toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as suspected toxic to reproduction Repr. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is toxic to reproduction. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is toxic to reproduction. More information about reproductive toxicity here.
 • Skin sensitising (Ss) – Recognised skin sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Skin Sens. 1, 1A, or 1B. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a skin sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is skin sensitising. More information about skin sensitiser here.
 • Respiratory sensitising (Sr) – Recognised respiratory sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Resp. Sens. 1, 1A, or 1B and/or an entry in the Candidate list. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a respiratory sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is a respiratory sensitiser. More information about respiratory sensitiser here.
 • PBT – Recognised Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT): comes from an entry in the Candidate list. Potential PBT: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the PBT assessment list, if the outcome is not final and “Not PBT”. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is PBT. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is PBT. More information about persistent, bioaccumulative and toxic substances here.
 • ED – Recognised Endocrine Disruptor (ED): comes from an entry in the Candidate list. Potential ED: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the ED assessment list, if the outcome is not final and “Not ED”. At this time there is no explicit possibility for industry to indicate their opinion on ED status for substances. If and when this possibility exists it is proposed that industry data also be included in the ED property of concern calculation. More information about endocrine disrupting substances here.

The substance properties displayed in this section are derived from Harmonised classification and labelling (CLH) data, entries in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation, the PBT assessment list, the ED assessment list, REACH registered dossier data and from notifications made under CLP. A prioritisation hierarchy means that data is taken from harmonised C&L data and regulatory lists first, then REACH registrations and finally from CLP notifications.

Impurities or additives: When a specific critical property is calculated from industry data and where the majority of data submitters have indicated that the property relates to cases containing impurities and/or additives, then the respective critical property icon is modified with an asterisk (*).

 • C

Carcinogenic

 • R

A majority of data submitters agree this substance is Toxic to Reproduction

 • Ss

A majority of data submitters agree this substance is Skin sensitising

Help Important to know

This section highlights four regulatory activities or outcomes under REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Regulation (EC) No 1907/2006:

 • Community rolling action plan - indicates if the substance is or was included in the Community rolling action plan (CoRAP). The CoRAP list includes substances that could pose a risk to human health or the environment and whose (potentially hazardous) properties are to be evaluated by the Member States in the next three years. After evaluation, proposals may be made for further regulatory action regarding the substance.
 • Candidate List - indicates if the substance is included in the candidate list of substances of very high concern (SVHCs). The Candidate List includes substances that are subject to additional protocols and reporting obligations and which may eventually be included in the Authorisation List, further limiting their use.
 • Authorisation list (Annex XIV to REACH) - indicates if the substance is included in the Authorisation list. These substances cannot be placed on the market or used after a given date, unless an authorisation is granted for their specific use, or the use is exempted from authorisation.
 • Restriction list (Annex XVII to REACH) - indicates if the substance is included in the Restriction List. The Restriction List describes the conditions for the manufacture, placing on the market or use of certain substances, either on their own or in mixtures or articles.

Please note: The identification of relevant regulatory activities and outcomes is done automatically and without manual verification. Substances may be grouped together under a specific regulatory activity for more efficient risk management and legislative processing (e.g. restriction on "Lead and its compounds"). In these cases, Infocards may not identify all substances in the group.Therefore it does not represent official and legally–binding information. To confirm if a substance is covered by a specific regulatory action the official publication, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union should be consulted.

More help available here.

about INFOCARD - Last updated: 05/07/2019 InfoCard

The InfoCard summarises the non-confidential data of a substance held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA). InfoCards are generated automatically based on the data available at the time of generation.

The quality and correctness of the information submitted to ECHA remains the responsibility of the data submitter. The type of uses and classifications may vary between different submissions to ECHA and for a full understanding it is recommended to consult the source data. Information on applicable regulatory frameworks is also automatically generated and may not be complete or up to date. It is the responsibility of the substance manufacturers and importers to consult official publications, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.

InfoCards are updated when new information is available. The date of the last update corresponds to the publication date of the InfoCard and not necessarily to the date in which the update occurred in the source data.

More help available here.

Help Help

Key datasets

Help Help

Regulatory context

Here you can find all of the regulations and regulatory lists in which this substance appears, according to the data available to ECHA. This substance has been found in the following regulatory activities (directly, or inheriting the regulatory context of a parent substance):

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
CLP - Classification, Labelling and Packaging
 • A list of substances for which classification and labelling data have been notified to ECHA by manufacturers or importers.
BPR - Biocidal Products Regulation
PIC - Prior Informed Consent Regulation
Previous Legislations
 • Substances listed in the EINECS, ELINCS, or NLP inventories.
Help Help
Group parents

This substance has been identified as member of the following groups of substances:

Name EC / List no. CAS no. Association
Creosote and Creosote related substances - - Expert judgement
Entry 31 - - Expert judgement
Help Help

Substance names and other identifiers

Regulatory process names
[The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.]
The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.
C&L Inventory
Creosote; wash oil
The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.
Restriction list (annex XVII)
Translated names
(Kivisöetõrva destillaat, mis on saadud bitumenoosse kivisöe kõrgtemperatuursel karboniseerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, kivisöetõrva happelisi ja aluselisi komponente.) (et)
C&L Inventory
[[Destilat ugljenog katrana proizveden visoko-temp. karbonizacijom bituminoznog ugljena. Sastoji se primarno od aromatskih ugljikovodika, katranskih kiselina i katranskih baza.]] (hr)
C&L Inventory
[Akmeņogļu darvas destilāts, kas iegūts 1augstā temperatūrā karbonizējot bitumenogles. Galvenokārt sastāv no aromātiskiem ogļūdeņražiem, skābajiem gudroniem un darvas bāzēm.] (lv)
C&L Inventory
[Bitumenes szén magas hőmérsékletű kokszosításával kapott kőszénkátrány desztillátum. Főleg aromás szénhidrogéneket, kátrány savat és kátrány bázist tartalmaz.] (hu)
C&L Inventory
[bituminių anglių aukštatemperatūrio koksavimo metu gauto akmens anglių deguto distiliatas. Svarbiausi jo komponentai yra aromatiniai angliavandeniliai, deguto rūgštys ir bazės.] (lt)
C&L Inventory
[Destillat av stenkolstjära erhållen genom högtemperaturförkolning av bituminösa kol. Består främst av aromatiska kolväten, tjärsyror och tjärbaser.] (sv)
C&L Inventory
[Destillat av stenkulltjære fremstilt ved høytemperaturforkulling av bituminøs kull. Består hovedsakelig av aromatiske hydrokarboner, tjæresyrer og tjærebaser.] (no)
C&L Inventory
[Destilát uhoľného dechtu pripravený vysokoteplotnou karbonizáciou čierného uhlia. Pozostáva predovšetkým z aromatických uhľovodíkov, dechtových kyselín a dechtových zásad.] (sk)
C&L Inventory
[Destilát černouhelného dehtu získaný z vysokoteplotní karbonizace uhlí. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků, fenolů a dehtových bází.] (cs)
C&L Inventory
[Destylat smoły węglowej otrzymywany z wysokotemperaturowego koksowania węgla bitumicznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych oraz kwasów i zasad smołowych]. (pl)
C&L Inventory
[Kivihiilitervan tisle, joka ontulosta bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisestahiiletyksestä. Koostuu pääasiassa aromaattisistahiilivedyistä, tervahapoista ja tervaemäksistä.] (fi)
C&L Inventory
[Kohlenteerdestillat aus der Hochtemperaturverkokung von Steinkohle. Besteht in erster Linie aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, Teersäuren und Teerbasen.] (de)
C&L Inventory
[Το απόσταγμα λιθανθρακόπισσας που παράγεται με την εξανθράκωση σε υψηλή θερμοκρασία ασφαλτούχου άνθρακα. Συνίσταται πρωτίστως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, οξέα πίσσας και βάσεις πίσσας.] (el)
C&L Inventory
[Дестилат от каменовъглен катран, получен при високотемпературна карбонизация на битуминозни въглища. Съдържа основно ароматни въглеводороди, катранени киселини и катранени основи.] (bg)
C&L Inventory
Creosoot (nl)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Creosot (da)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Creosota (es)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Creosote (no)
Biocidal active substances
Creosoto (it)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Creozot (ro)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Créosote (fr)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Destilado del alquitrán de hulla producido por carbonización a alta temperatura de hulla bituminosa. Compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos, ácidos de alquitrán y bases de alquitrán. (es)
C&L Inventory
Destilat premogovega katrana pridobljen z visokotemperaturnimkoksanjem bituminoznega premoga. Sestavljenje predvsem iz aromatskih ogljikovodikov, kisle frakcijekatrana in katranskih baz. (sl)
C&L Inventory
Destillatet af stenkulstjære fremstillet ved højtemperatursforkulning af bituminøs kul. Det består primært af aromatiske carbonhydrider, tjæresyrer og tjærebaser. (da)
C&L Inventory
Distilatului de gudron de huilă obţinut prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice, acizi şi baze ale gudronului.] (ro)
C&L Inventory
Distillat de goudron de houille produit par carbonisation à haute température de charbon bitumineux. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques, d'huiles de goudron acides et de bases de goudron. (fr)
C&L Inventory
Distillato di catrame di carbone prodotto mediante distillazione ad altra temperatura del carbone bituminoso. È costituito principalmente da idrocarburi aromatici, acidi di catrame e basi di catrame. (it)
C&L Inventory
Het destillaat van koolteer geproduceerd bij de carbonisatie bij hoge temperatuur van vette kolen. Het bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, teerzuren en teerbasen. (nl)
C&L Inventory
Kreosoot (et)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreosootti (fi)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreosot (cs)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreozot (hr)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreozot; Olej pluczkowy (pl)
C&L Inventory
Kreozotas (lt)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreozots (lv)
C&L Inventory, Biocidal active substances
Kreożot (mt)
Biocidal active substances
O destilado do alcatrão de carvão produzido pela carbonização a temperatura elevada de carvão betuminoso. É constituído principalmente por hidrocarbonetos aromáticos, ácidos do alcatrão e bases do alcatrão. (pt)
C&L Inventory
Κκρεόζωτο Έλαια έκπλυσης (el)
C&L Inventory
Κρεόσωτο (el)
Biocidal active substances
Креозот (bg)
C&L Inventory, Biocidal active substances
IUPAC names
Creosote Grade B or Grade C creosote as specified in European Standard EN 13991:2003
Biocidal active substances
Other identifiers
648-101-00-4
C&L Inventory
Index Number
8001-58-9
EC Inventory, C&L Inventory, Restriction list (annex XVII), PIC, Biocidal active substances, Pre-Registration process, Other
CAS number

Categories Display


Route: .live2