Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Substance Information

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Infocards are automatically generated based on industry data. What is an infocard?

Disodium tetraborate, anhydrous

Help Substance identity

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

Some substance identifiers may have been claimed confidential, or may not have been provided, and therefore not be displayed.

EC (European Community) Number

The EC Number is the numerical identifier for substances in the EC Inventory. The EC Inventory is a combination of three independent European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory frameworks (EINECS, ELINCS and the NLP-list). More information about the EC Inventory can be found here.

If the substance was not covered by the EC Inventory, ECHA attributes a list number in the same format, starting with the numbers 6, 7, 8 or 9.

The EC or list number is the primary substance identifier used by ECHA.

CAS (Chemical Abstract Service) registry number

The CAS number is the substance numerical identifier assigned by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, to substances registered in the CAS registry database. A substance identified primarily by an EC or list number may be linked with more than one CAS number, or with CAS numbers that have been deleted. More information about CAS and the CAS registry can be found here.

Molecular formula

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well–defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

Molecular structure

The molecular structure is based on structures generated from information available in ECHA’s databases. If generated, an InChI string will also be generated and made available for searching. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

More help available here.

EC / List no.: 215-540-4

CAS no.: 1330-43-4

Mol. formula: B4Na2O7

formula
Help Hazard classification and labelling

The ‘Hazard classification and labelling’ section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union. The CLP Regulation uses the UN Global Harmonised System (GHS) and European Union Specific Hazard Statements (EUH).

This section is based on three sources for information (harmonised classification and labelling (CLH), REACH registrations and CLP notifications). The source of the information is mentioned in the introductory sentence of the hazard statements. When information is available in all sources, the first two are displayed as a priority.

Please note:

The purpose of the information provided under this section is to highlight the substance hazardousness in a readable format. It does not represent a new labelling, classification or hazard statement, neither reflect other factors that affect the susceptibility of the effects described, such as duration of exposure or substance concentration (e.g. in case of consumer and professional uses). Other relevant information includes the following:

 • Substances may have impurities and additives that lead to different classifications. If at least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives, this will be indicated by an informative sentence. However, substance notifications in the InfoCard are aggregated independently of the impurities and additives.
 • Hazard statements were adapted to improve readability and may not correspond textually to the hazard statements codes description in the European Union Specific Hazard Statements (EUH) or the UN Global Harmonised System (GHS).

To see the full list of notified classifications and to get more information on impurities and additives relevant to classification please consult the C&L Inventory.

More information about Classification and Labelling is available in the Regulations section of ECHA website.

More help available here.

Harmonised classification and labelling (CLH)

Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment.

The ‘Hazard classification’ and labelling section uses the signal word, pictogram(s) and hazard statements of the substance under the harmonised classification and labelling (CLH) as its primary source of information.

If the substance is covered by more than one CLH entry (e.g. disodium tetraborate EC no. 215–540–4, is covered by three harmonisations: 005–011–00–4; 005–011–01–1 and 005–011–02–9), CLH information cannot be displayed in the InfoCard as the difference between the CLH classifications requires manual interpretation or verification. If a substance is classified under multiple CLH entries, a link to the C&L Inventory is provided to allow users to view CLH information associated with the substance and no text is automatically generated for the InfoCard.

It is possible that a harmonisation is introduced through an amendment to the CLP Regulation. In that case, the ATP (Adaptation to Technical Progress) number is displayed.

More info on CLH can be found here.

Classification and labelling under REACH

If available, additional information on classification and labelling (C&L) is derived from REACH registration dossiers submitted by industry. This information has not been reviewed or verified by ECHA, and may change without prior notice. REACH registration dossiers have greater data requirements (such as supporting studies) than do notifications under CLP.

Notifications under the Classification Labelling and Packaging (CLP) Regulation

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information.

Note that for readability purposes, only the pictograms, signal words and hazard statements referred in more than 5% of the notifications under CLP are displayed.

GHS08: Serious Health Hazard GHS07: Health hazard

Danger! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this substance may damage fertility or the unborn child and causes serious eye irritation.

This substance is covered by several Harmonised Classifications and Labelling's (CLH) entries approved by the European Union. Differentiating between the different CLH's entries requires manual verification. To know more about the CLH please visit the C&L Inventory.

Helpful information About this substance

This section provides an overview of the calculated volume at which the substance is manufactured or imported to the European Economic Area (EU28 + Iceland, Liechtenstein and Norway). Additionally, if available, information on the use of the substance and how consumers and workers are likely to be exposed to it can also be displayed here.

The use information is displayed per substance life cycle stage (consumer use, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites or in manufacturing). The information is aggregated from the data coming from REACH substance registrations provided by industry.

For a detailed overview on identified uses and environmental releases, please consult the registered substance factsheet.

Use descriptors are adapted from ECHA guidance to improve readability and may not correspond textually to descriptor codes described in Chapter R.12: Use Descriptor system of ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

The examples provided are generic examples and may not apply to the specific substance you are viewing. A substance may have its use restricted to certain articles or products and therefore not all the examples may apply to the specific substance. Furthermore, some substances can be found in an article, but with unlikely exposure (e.g. inside a watch) or with very low concentrations considered not to pose risks to human health or the environment.

Please note:

For readability purpose, only non-confidential use descriptors occurring in more than 5% of total occurrences are displayed.

The described Product category (i.e. the products in which the substance may be used) may refer to uses as intermediate and under controlled conditions, for which there is no consumer exposure.

More help is available here.

This substance is manufactured and/or imported in the European Economic Area in 100 000 - 1 000 000 tonnes per year.

This substance is used by consumers, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

Biocidal Uses

This substance is approved for use as a biocide in the EEA and/or Switzerland, for: wood preservation, wood preservation, wood preservation.

Consumer Uses

This substance is used in the following products: anti-freeze products, heat transfer fluids, lubricants and greases and washing & cleaning products.
This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use (e.g. machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners), outdoor use, indoor use in long-life materials with low release rate (e.g. flooring, furniture, toys, construction materials, curtains, foot-wear, leather products, paper and cardboard products, electronic equipment) and outdoor use in long-life materials with low release rate (e.g. metal, wooden and plastic construction and building materials).

Article service life

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures, in the production of articles, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates) and formulation in materials.
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use in long-life materials with low release rate (e.g. flooring, furniture, toys, construction materials, curtains, foot-wear, leather products, paper and cardboard products, electronic equipment) and outdoor use in long-life materials with low release rate (e.g. metal, wooden and plastic construction and building materials).
This substance can be found in products with material based on: stone, plaster, cement, glass or ceramic (e.g. dishes, pots/pans, food storage containers, construction and isolation material), metal (e.g. cutlery, pots, toys, jewellery), paper (e.g. tissues, feminine hygiene products, nappies, books, magazines, wallpaper) and wood (e.g. floors, furniture, toys).

Widespread uses by professional workers

This substance is used in the following products: inks and toners, fertilisers, photo-chemicals, washing & cleaning products, coating products, biocides (e.g. disinfectants, pest control products) and laboratory chemicals.
This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
This substance is used in the following areas: building & construction work, agriculture, forestry and fishing and formulation of mixtures and/or re-packaging.
This substance is used for the manufacture of: chemicals.
Other release to the environment of this substance is likely to occur from: indoor use (e.g. machine wash liquids/detergents, automotive care products, paints and coating or adhesives, fragrances and air fresheners) and outdoor use.

Formulation or re-packing

This substance is used in the following products: pH regulators and water treatment products, metal working fluids and lubricants and greases.
This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: formulation of mixtures, in the production of articles, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), formulation in materials and manufacturing of the substance.

Uses at industrial sites

This substance is used in the following products: pH regulators and water treatment products, water treatment chemicals and welding & soldering products.
This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
This substance is used in the following areas: formulation of mixtures and/or re-packaging and building & construction work.
This substance is used for the manufacture of: chemicals, mineral products (e.g. plasters, cement), machinery and vehicles, fabricated metal products and metals.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: in the production of articles, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), formulation of mixtures, in processing aids at industrial sites, manufacturing of the substance and as processing aid.

Manufacture

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: manufacturing of the substance, as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates), as processing aid, formulation of mixtures and in the production of articles.

Help Properties of concern

The ‘Properties of concern’ section shows ECHA-assigned graphical indicators for certain substance properties that are regarded as being of relevance or importance to human health and/or the environment based on the information provided to the Agency.

Properties of concern are calculated at four "levels" of certainty:

 • "Recognised" - meaning that the concern is indicated in an official source; either a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI) or in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation (REACH). Recognised concerns are illustrated with a dark red icon.
 • "Potential" - again comes from official sources only. For (C), (M), and (R) it means that the concern is suspected in a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI), as Carc. 2, Muta. 2, or Repr. 2. For (PBT) and (ED) Potential means that the concern is under assessment in the PBT or ED assessment list, and the outcome is not "Not PBT" or "Not ED". There are no potential (Ss) or (Sr)s. Potential concerns are illustrated with a light red icon.
 • "Broad agreement" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is aligned, with >= 50% of the data submitters providing the same concern. Broad agreement concerns are illustratated with a solid outlined circle icon.
 • "Minority position" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is not aligned. > 5% and < 50% of the data submitters have provided the concerns indicated at this "level". Minority position concerns are illustrated with a greyed out circle icon.

The following properties of concern are calculated:

 • Carcinogenic (C) – Recognised carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected carcinogen Carc.2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is carcinogenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is carcinogenic. More information about carcinogenicity here.
 • Mutagenic (M) – Recognised mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Muta. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected mutagen Muta. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is mutagenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is mutagenic. More information about mutagenicity here.
 • Toxic to Reproduction (R) – Recognised as toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potentially toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as suspected toxic to reproduction Repr. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is toxic to reproduction. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is toxic to reproduction. More information about reproductive toxicity here.
 • Skin sensitising (Ss) – Recognised skin sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Skin Sens. 1, 1A, or 1B. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a skin sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is skin sensitising. More information about skin sensitiser here.
 • Respiratory sensitising (Sr) – Recognised respiratory sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Resp. Sens. 1, 1A, or 1B and/or an entry in the Candidate list. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a respiratory sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is a respiratory sensitiser. More information about respiratory sensitiser here.
 • PBT – Recognised Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT): comes from an entry in the Candidate list. Potential PBT: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the PBT assessment list, if the outcome is not final and “Not PBT”. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is PBT. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is PBT. More information about persistent, bioaccumulative and toxic substances here.
 • ED – Recognised Endocrine Disruptor (ED): comes from an entry in the Candidate list. Potential ED: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the ED assessment list, if the outcome is not final and “Not ED”. At this time there is no explicit possibility for industry to indicate their opinion on ED status for substances. If and when this possibility exists it is proposed that industry data also be included in the ED property of concern calculation. More information about endocrine disrupting substances here.

The substance properties displayed in this section are derived from Harmonised classification and labelling (CLH) data, entries in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation, the PBT assessment list, the ED assessment list, REACH registered dossier data and from notifications made under CLP. A prioritisation hierarchy means that data is taken from harmonised C&L data and regulatory lists first, then REACH registrations and finally from CLP notifications.

Impurities or additives: When a specific critical property is calculated from industry data and where the majority of data submitters have indicated that the property relates to cases containing impurities and/or additives, then the respective critical property icon is modified with an asterisk (*).

 • R

Toxic to Reproduction

Help Important to know

This section highlights four regulatory activities or outcomes under REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Regulation (EC) No 1907/2006:

 • Community rolling action plan - indicates if the substance is or was included in the Community rolling action plan (CoRAP). The CoRAP list includes substances that could pose a risk to human health or the environment and whose (potentially hazardous) properties are to be evaluated by the Member States in the next three years. After evaluation, proposals may be made for further regulatory action regarding the substance.
 • Candidate List - indicates if the substance is included in the candidate list of substances of very high concern (SVHCs). The Candidate List includes substances that are subject to additional protocols and reporting obligations and which may eventually be included in the Authorisation List, further limiting their use.
 • Authorisation list (Annex XIV to REACH) - indicates if the substance is included in the Authorisation list. These substances cannot be placed on the market or used after a given date, unless an authorisation is granted for their specific use, or the use is exempted from authorisation.
 • Restriction list (Annex XVII to REACH) - indicates if the substance is included in the Restriction List. The Restriction List describes the conditions for the manufacture, placing on the market or use of certain substances, either on their own or in mixtures or articles.

Please note: The identification of relevant regulatory activities and outcomes is done automatically and without manual verification. Substances may be grouped together under a specific regulatory activity for more efficient risk management and legislative processing (e.g. restriction on "Lead and its compounds"). In these cases, Infocards may not identify all substances in the group.Therefore it does not represent official and legally–binding information. To confirm if a substance is covered by a specific regulatory action the official publication, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union should be consulted.

More help available here.

 • Substance of very high concern (SVHC) and included in the candidate list for authorisation.
Help How to use it safely

This section provides links to the list of precautions (precautionary statements) and to the guidance on safe use, if they have been provided in REACH registration dossiers.

 • Precautionary statements - describe recommended measures to minimise or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous product or improper storage or handling of a hazardous product.
 • Guidance on safe use - recommendations by substance registrant on the proper use of the substance in various situations. Examples include recommended measures on fire-fighting, transport and recycling and disposal.

Please note: Precautionary measures and guidance on safe use concern the use and handling of the specific substance as such, not of the presence of the substance in other articles or mixtures. The precautionary measures and guidance on safe use are as submitted to ECHA by registrants under the REACH Regulation. Information on precautionary measures and the safe use is submitted by the registrant of a substance and the registrant is solely responsible for its accuracy and completeness.

More help available here.

about INFOCARD - Last updated: 10/09/2019 InfoCard

The InfoCard summarises the non-confidential data of a substance held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA). InfoCards are generated automatically based on the data available at the time of generation.

The quality and correctness of the information submitted to ECHA remains the responsibility of the data submitter. The type of uses and classifications may vary between different submissions to ECHA and for a full understanding it is recommended to consult the source data. Information on applicable regulatory frameworks is also automatically generated and may not be complete or up to date. It is the responsibility of the substance manufacturers and importers to consult official publications, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.

InfoCards are updated when new information is available. The date of the last update corresponds to the publication date of the InfoCard and not necessarily to the date in which the update occurred in the source data.

More help available here.

Help Help

Key datasets

Help Help

Regulatory context

Here you can find all of the regulations and regulatory lists in which this substance appears, according to the data available to ECHA. This substance has been found in the following regulatory activities (directly, or inheriting the regulatory context of a parent substance):

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
CLP - Classification, Labelling and Packaging
BPR - Biocidal Products Regulation
Previous Legislations
 • Substances listed in the EINECS, ELINCS, or NLP inventories.
Help Help
Group parents

This substance has been identified as member of the following groups of substances:

Help Help

Substance names and other identifiers

Regulatory process names
boric acid, disodium salt
C&L Inventory
Translated names
acid boric, sare disodică(borat de sodiu) (ro)
C&L Inventory
acide borique anhydrique, sel de disodium (fr)
C&L Inventory
acido borico, sale disodico (it)
C&L Inventory
aċidu boriku, melħ disodju (mt)
C&L Inventory
bezvodý tetraboritan disodný (sk)
C&L Inventory
booraksdekahüdraat (et)
C&L Inventory
booraksidekahydraatti (fi)
C&L Inventory
booraksipentahydraatti (fi)
C&L Inventory
boorakspentahüdraat (et)
C&L Inventory
boorhape, dinaatriumsool (et)
C&L Inventory
boorihapon dinatriumsuola (fi)
C&L Inventory
boorzuur, dinatriumzout (nl)
C&L Inventory
borace decaidrato (it)
C&L Inventory
borace pentaidrato (it)
C&L Inventory
boraka dekahidrāts (lv)
C&L Inventory
boraka pentahidrāts (lv)
C&L Inventory
boraks dekahidrat (hr)
C&L Inventory
boraks pentahidrat (hr)
C&L Inventory
boraksdecahydrat (no)
C&L Inventory
borakso dekahidratas (lt)
C&L Inventory
borakso pentahidratas (lt)
C&L Inventory
borakspentahydrat (no)
C&L Inventory
borax decahidratat (ro)
C&L Inventory
borax decahydrat (da)
C&L Inventory
borax decahydrate (mt)
C&L Inventory
borax dekahydrát (cs)
C&L Inventory
borax décahydrate (fr)
C&L Inventory
borax pentahidratat (ro)
C&L Inventory
borax pentahydrat (da)
C&L Inventory
borax pentahydrate (fr)
C&L Inventory
borax pentahydrát (cs)
C&L Inventory
boraxdecahydraat (nl)
C&L Inventory
Boraxdecahydrat (de)
C&L Inventory
boraxdekahydrat (sv)
C&L Inventory
boraxpentahydraat (nl)
C&L Inventory
Boraxpentahydrat (de)
C&L Inventory
borna kiselina, dinatrijeva sol (hr)
C&L Inventory
boro rūgšties dinatrio druska (lt)
C&L Inventory
borova kislina, dinatrijeva sol (sl)
C&L Inventory
borskābe, dinātrija sāls (lv)
C&L Inventory
borsyra, dinatriumsalt (sv)
C&L Inventory
borsyre, dinatriumsalt (no)
C&L Inventory
borsyredinatriumsalt (da)
C&L Inventory
Borsäure, Dinatriumsalz (de)
C&L Inventory
bórax deca-hidratado (pt)
C&L Inventory
bórax penta-hidratado (pt)
C&L Inventory
bórax, decahidrato (es)
C&L Inventory
bórax, dekahydrát (sk)
C&L Inventory
bórax, pentahidrato (es)
C&L Inventory
bórax, pentahydrát (sk)
C&L Inventory
bórax-dekahidrát (hu)
C&L Inventory
bórax-pentahidrát (hu)
C&L Inventory
bórsav, dinátrium-só (hu)
C&L Inventory
dekahydrat boraksu (pl)
C&L Inventory
dekahydrat tetraboranu disodu (pl)
C&L Inventory
dekahydrát tetraboritanu disodného (sk)
C&L Inventory
Dinaatriumtetraboraat (et)
Biocidal active substances
dinaatriumtetraboraat, veevaba (et)
C&L Inventory
dinaatriumtetraboraatdekahüdraat (et)
C&L Inventory
dinaatriumtetraboraatpentahüdraat (et)
C&L Inventory
Dinatrijev oktaborat tetrahidrat (hr)
Biocidal active substances
Dinatrijev tetraborat (hr)
Biocidal active substances
dinatrijev tetraborat dekahidrat (hr)
C&L Inventory
dinatrijev tetraborat dekahidrat, (sl)
C&L Inventory
Dinatrijev tetraborat pentahidrat (hr)
C&L Inventory, Biocidal active substances
dinatrijev tetraborat pentahidrat, (sl)
C&L Inventory
dinatrijev tetraborat, bezvodni (hr)
C&L Inventory
dinatrijev tetraborat, brezvodni (sl)
C&L Inventory
Dinatrio tetraboratas (lt)
Biocidal active substances
dinatrio tetraboratas, bevandenis (lt)
C&L Inventory
dinatrio tetraborato dekahidratas (lt)
C&L Inventory
dinatrio tetraborato pentahidratas (lt)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboraat (nl)
Biocidal active substances
dinatriumtetraboraat, watervrij (nl)
C&L Inventory
dinatriumtetraboraatdecahydraat (nl)
C&L Inventory
dinatriumtetraboraatpentahydraat (nl)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboraatti (fi)
Biocidal active substances
Dinatriumtetraboraatti, vedetön (fi)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboraattidekahydraatti (fi)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboraattipentahydraatti (fi)
C&L Inventory
Dinatriumtetraborat (da)
Biocidal active substances
dinatriumtetraborat decahydrat (da)
C&L Inventory
dinatriumtetraborat pentahydrat (da)
C&L Inventory
dinatriumtetraborat, dekahydrat (sv)
C&L Inventory
dinatriumtetraborat, vandfrit (da)
C&L Inventory
dinatriumtetraborat, vannfri (no)
C&L Inventory
dinatriumtetraborat, vattenfritt (sv)
C&L Inventory
Dinatriumtetraborat, wasserfrei (de)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboratdecahydrat (de)
C&L Inventory
Dinatriumtetraboratpentahydrat (de)
C&L Inventory
Dinátrium-tetraborát (hu)
Biocidal active substances
dinátrium-tetraborát-dekahidrát (hu)
C&L Inventory
dinátrium-tetraborát-pentahidrát (hu)
C&L Inventory
dinátrum-tetraborát, vízmentes (hu)
C&L Inventory
dinātrija tetraborāta pentahidrāts (lv)
C&L Inventory
Dinātrija tetraborāts (lv)
Biocidal active substances
dinātrija tetraborāts, bezūdens (lv)
C&L Inventory
dinātrijatetraborāta dekahidrāts (lv)
C&L Inventory
Disodium tetraborate (no)
Biocidal active substances
disodium tetraborate decahydrate (mt)
C&L Inventory, Biocidal active substances
disodium tetraborate pentahydrate (mt)
C&L Inventory, Biocidal active substances
disodium tetraborate, anhydrous (mt)
C&L Inventory
disodná sůl kyseliny ortoborité (cs)
C&L Inventory
kwas borowy, sól disodowa (pl)
C&L Inventory
kyselina boritá, disodná soľ (sk)
C&L Inventory
pentahydrat boraksu (pl)
C&L Inventory
pentahydrat tetraboranu disodu (pl)
C&L Inventory
pentahydrát tetraboritanu disodného (sk)
C&L Inventory
sal dissódico de ácido bórico (pt)
C&L Inventory
Tetraboran disodu (pl)
Biocidal active substances
tetraboran disodu, bezwodny (pl)
C&L Inventory
tetraborat de disodiu decahidratat (ro)
C&L Inventory
tetraborat de disodiu pentahidratat (ro)
C&L Inventory
tetraborat de disodiu, anhidru (ro)
C&L Inventory
Tetraborat disodic (ro)
Biocidal active substances
Tetraborat tad-disodju (mt)
Biocidal active substances
Tetraborato de disodio (es)
Biocidal active substances
tetraborato de dissódio anidro (pt)
C&L Inventory
tetraborato de dissódio decahidratado (pt)
C&L Inventory
tetraborato de dissódio pentahidratado (pt)
C&L Inventory
Tetraborato di disodio (it)
Biocidal active substances
tetraborato di disodio decaidrato (it)
C&L Inventory
tetraborato di disodio, anidro (it)
C&L Inventory
Tetraborato dissódico (pt)
Biocidal active substances
tetraborato disódico anhidro (es)
C&L Inventory
tetraborato disódico, decahidrato (es)
C&L Inventory
tetraborato disódico, pentahidrato (es)
C&L Inventory
tetraboratodi disodio pentaidrato (it)
C&L Inventory
Tetraboritan disodný (cs)
Biocidal active substances
tetraboritan disodný dekahydrát (cs)
C&L Inventory
tetraboritan disodný pentahydrát (cs)
C&L Inventory
Tetraboritan sodný (sk)
Biocidal active substances
tetraboritan sodný, bezvodý (cs)
C&L Inventory
Tétraborate de disodium (fr)
Biocidal active substances
tétraborate de disodium , anhydre (fr)
C&L Inventory
tétraborate de disodium décahydrate (fr)
C&L Inventory
tétraborate de disodium pentahydrate (fr)
C&L Inventory
ácido bórico, sal disódica (es)
C&L Inventory
δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο (el)
C&L Inventory
δεκαένυδρος βόρακας (el)
C&L Inventory
Διδύναμο μετά νατρίου άλας βορικού οξέος (el)
C&L Inventory
Διδύναμο μετά νατρίου άλας τετραβορικού οξέος, άνυδρο (el)
C&L Inventory
πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο (el)
C&L Inventory
πενταένυδρος βόρακας (el)
C&L Inventory
Τετραβορικό νάτριο (el)
Biocidal active substances
боракс декахидрат (bg)
C&L Inventory
боракс пентахидрат (bg)
C&L Inventory
борна киселина, динатриева сол (bg)
C&L Inventory
Динатриев тетраборат (bg)
Biocidal active substances
динатриев тетраборат декахидрат (bg)
C&L Inventory
динатриев тетраборат пентахидрат (bg)
C&L Inventory
динатриев тетраборат, безводен (bg)
C&L Inventory
CAS names
Boron sodium oxide (B4Na2O7)
Other
IUPAC names
4-octylbenzoic acid
C&L Inventory
Anhydrous Borax, Borax Deca-Hydrate
Registration dossier
Borax
C&L Inventory, Registration dossier
di-Sodium tetraborate anhydrous
C&L Inventory
di-Sodium tetraborate decahydrate
C&L Inventory
Disodiuim tetraborate
Registration dossier
disodium 1,7-dioxotetraboroxane-3,5-bis(olate)
C&L Inventory
Disodium [oxido (oxoboranyloxy)boranyl]oxy-oxoboranyloxyborinate decahydrate
C&L Inventory
Disodium [oxido(oxoboranyloxy)boranyl] oxy-oxobranyl oxyborinate
C&L Inventory
Disodium [oxido(oxoboranyloxy)boranyl]oxy-oxoboranyloxyborinate
C&L Inventory
disodium [oxido(oxoboranyloxy)boranyl]oxy-oxoboranyloxyborinate decahydrate
C&L Inventory
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(olate)
Registration dossier, Other
Disodium tetraborate anhydrous
C&L Inventory
Disodium tetraborate decahydrate Borax decahydrate
C&L Inventory
Disodium tetraborate,
C&L Inventory
disodium tetraborate, anhydrous boric acid, disodium salt
C&L Inventory
Disodium Tetraborate, Anydrous
C&L Inventory
Disodium tetraborate, decahydrate
C&L Inventory
Na2-tetraborate
C&L Inventory
Sodium Borate
C&L Inventory
Sodium Borate Decahydrate
C&L Inventory
Sodium Tetraborate
C&L Inventory, Registration dossier
Sodium Tetraborate Decahydrate
C&L Inventory
Sodium tetraborate pentahydrate
C&L Inventory
Trade names
Borax 10 mol
Registration dossier
Borax 10-Hydrate
Registration dossier
Borax 5 mol
Registration dossier
borax anhydrous
Registration dossier
Borax anhydrous / Borax pentahydrate
Registration dossier
Borax Dehybor
Registration dossier
Borax EP
Registration dossier
Borax FG
Registration dossier
Borax NS
Registration dossier
DECAHYDRATE BORAX
Registration dossier
Dehybor
Registration dossier
Disodium tetraborate anhydrous EP
Registration dossier
Disodium tetraborate anhydrous FG
Registration dossier
Disodium tetraborate anhydrous NS
Registration dossier
Disodium tetraborate decahydrate EP
Registration dossier
Disodium tetraborate decahydrate FG
Registration dossier
Disodium tetraborate decahydrate NS
Registration dossier
Disodium Tetraborate Decahydrate PH Granular (Borax Decahydrate PH Granular)
Registration dossier
Disodium Tetraborate Decahydrate Technical Granular (Borax Decahydrate Technical Granular)
Registration dossier
Disodium tetraborate pentahydrate EP
Registration dossier
Disodium tetraborate pentahydrate FG
Registration dossier
Disodium tetraborate pentahydrate NS
Registration dossier
Disodium Tetraborate Pentahydrate Technical Grade Granular (Borax Pentahydrate Technical Grade Granular)
Registration dossier
Etibor-48
Registration dossier
Etibor-68
Registration dossier
Fertibor
Registration dossier
Neobor
Registration dossier
PYROBOR Dehydrated borax
Registration dossier
sodium borate anhydrous
Registration dossier
V-BOR Refined Pentahydrate Borax
Registration dossier
Vitroc
Registration dossier
Other identifiers
005-011-00-4
C&L Inventory
Index Number
005-011-01-1
C&L Inventory
Index Number
005-011-02-9
C&L Inventory
Index Number
1039387-27-3
Other
Deleted CAS number
115372-65-1
Other
Deleted CAS number
1186126-93-1
Other
Deleted CAS number
1189141-72-7
Other
Deleted CAS number
12045-54-4
Other
Deleted CAS number
12179-04-3
C&L Inventory, Candidate List, Biocidal active substances
CAS number
1242163-02-5
Other
Deleted CAS number
1247014-60-3
Other
Deleted CAS number
12589-17-2
Other
Deleted CAS number
1262222-67-2
Other
Deleted CAS number
1262281-53-7
Other
Deleted CAS number
1268472-42-9
Other
Deleted CAS number
1303-96-4
C&L Inventory, Candidate List, Biocidal active substances
CAS number
1314012-56-0
Other
Deleted CAS number
1315317-92-0
Other
Deleted CAS number
1330-43-4
EC Inventory, C&L Inventory, Candidate List, Biocidal active substances, Registration dossier, Pre-Registration process, Other
CAS number
1332-28-1
Other
Deleted CAS number
136349-33-2
Other
Deleted CAS number
13764-83-5
Other
Deleted CAS number
163701-93-7
Other
Deleted CAS number
19223-62-2
Other
Deleted CAS number
2123562-10-5
Other
Deleted CAS number
37199-25-0
Other
Deleted CAS number
886584-11-8
Other
Deleted CAS number
910783-70-9
Other
Deleted CAS number
950582-57-7
Other
Deleted CAS number

Categories Display


Route: .live1