Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών

Περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών

Οι μεταγενέστεροι χρήστες που λαμβάνουν εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάποια ουσία ή μείγμα καλούνται να προσδιορίσουν εάν η χρήση της ουσίας ή του μείγματός τους υποστηρίζεται από σενάρια έκθεσης ή από πληροφορίες για την ασφαλή χρήση μειγμάτων (SUMI) στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Οι τυποποιητές οφείλουν επίσης να λάβουν υπόψη την προβλέψιμη χρήση των μειγμάτων τους από τους πελάτες τους.

Για να ελέγξουν κατά πόσον η χρήση στην οποία προβαίνουν υποστηρίζεται από σενάριο έκθεσης ή από πληροφορίες SUMI, οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει:

  1. να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους χρήσης της ουσίας
  2. να διαπιστώνουν κατά πόσον η πραγματική χρήση και οι συνθήκες χρήσης συμπίπτουν με τις συνθήκες που περιγράφονται στο ληφθέν σενάριο έκθεσης.

Εάν η χρήση υποστηρίζεται, οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να τεκμηριώνουν τον έλεγχο και να παρέχουν στους πελάτες τους, εφόσον χρειάζεται, συναφείς πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση. Στις περιπτώσεις που η χρήση δεν υποστηρίζεται, οι μεταγενέστεροι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές:

  • να τηρούν τις συνθήκες χρήσης που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που έλαβαν
  • να γνωστοποιούν τη χρήση τους στον προμηθευτή τους και να ζητήσουν επικαιροποιημένο σενάριο έκθεσης
  • να αντικαθιστούν την ουσία με άλλη για την οποία δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης ή για την οποία διατίθενται σενάρια έκθεσης που καλύπτουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τη χρησιμοποιούν. Εναλλακτικά, μπορούν αντί της συγκεκριμένης διαδικασίας, να χρησιμοποιήσουν διαδικασία για την οποία δεν απαιτείται η συγκεκριμένη ουσία
  • να βρουν άλλον προμηθευτή ο οποίος παρέχει μαζί με την ουσία ή το μείγμα σενάριο έκθεσης που καλύπτει τη χρήση στην οποία προβαίνει ο μεταγενέστερος χρήστης, ή
  • να εκπονούν έκθεση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη (DU CSR).

Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν και σε αυτές τις περιπτώσεις να παράσχουν στους πελάτες τους πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και να υποβάλουν ενδεχομένως σχετική έκθεση στον ECHA.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1