Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ECHA») διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο (στο εξής «δικτυακός τόπος του ECHA») για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του, καθώς και για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων που εμπίπτουν στην εντολή του.

Στόχος του ECHA είναι η εν ευθέτω χρόνω παροχή ακριβών πληροφοριών, στον βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι απαραιτήτως πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες. Σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα, ο ECHA θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τα διορθώσει το συντομότερο δυνατόν.

Η άντληση πληροφοριών ή η χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται κατωτέρω. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν με την επιφύλαξη αυτών που αφορούν εργαλεία ΤΠ τα οποία φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο του ECHA, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του REACH IT.

1. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη η οποία προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του δικτυακού του τόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχει ο ECHA είναι σε μεγάλο βαθμό γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων, ούτε παρέχονται εν είδει επαγγελματικών ή νομικών συμβουλών.

Με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου του τμήματος 3 της παρούσας νομικής ανακοίνωσης, οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται από τρίτους, παρέχονται «ως έχουν» και άνευ οιουδήποτε είδους εγγύησης, ρητής, σιωπηρής, ή η οποία προκύπτει εκ του νόμου, εξ εθίμου, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσης, ή από την εμπορική πρακτική.

Ο ECHA δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται ότι τα έγγραφα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, υπερτερεί το κείμενο της Επίσημης Εφημερίδας ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 3 κατωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του ECHA είναι να περιορίζει στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα κατά τη χρήση του δικτυακού του τόπου. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα. Ως εκ τούτου, ο ECHA δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί άλλως από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα (π.χ., διακοπή λειτουργίας, ιοί υπολογιστών, αλλοίωση του περιεχομένου) που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή τυχόν άλλων συνδεδεμένων εξωτερικών δικτυακών τόπων.

Εκτός των περιπτώσεων απάτης ή ύπαρξης πρόθεσης, ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη (είτε βάσει σύμβασης ή με άλλον τρόπο) για οιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, παρεμπίπτουσα, κυρωτική, παραδειγματική ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας χρόνου, των διαφυγόντων εισοδημάτων, των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας πελατών, της απώλειας δεδομένων) λόγω απόφασης την οποία έλαβε ή λόγω ενέργειας στην οποία προέβη οιοδήποτε μέρος με βάση τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, λόγω οιασδήποτε διακοπής της παροχής δεδομένων, πληροφοριών, ή λόγω οιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού του δικτυακού τόπου του ECHA ή λόγω οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης του δικτυακού τόπου του ECHA από τρίτο μέρος. Σε περίπτωση που η ύπαρξη ευθύνης δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει του νόμου, αυτή περιορίζεται στην πραγματική και άμεση οικονομική ζημία, στον βαθμό που η τελευταία δεν οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια του μέρους που χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο του ECHA, είτε για λογαριασμό του ιδίου είτε για λογαριασμό τρίτου για λόγους, μεταξύ άλλων, άντλησης πληροφοριών (στο εξής «χρήστης»).

Τα όρια του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης είναι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα μέγιστα επιτρεπτά. Ωστόσο, η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του ECHA κατά τρόπο ή σε βαθμό που αντιβαίνει στις δεσμευτικές απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη του δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

2. Περιορισμοί στη χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA

Ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο του ECHA για οιονδήποτε λόγο ή σκοπό ο οποίος είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομος, δυσφημιστικός, επιβλαβής, προσβλητικός ή ανάρμοστος, δεν τοποθετεί ούτε διακινεί από ή μέσω του δικτυακού τόπου του ECHA, ούτε αναρτά σε αυτόν τυχόν υλικό το οποίο θα μπορούσε να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, επιβλαβές, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή ανάρμοστο.

3. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA

Πέραν της δημοσίευσης πληροφοριών γενικού χαρακτήρα για τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο ECHA δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τις αυθεντικές εκδόσεις των ακόλουθων καταλόγων και πληροφοριών:

 • Τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Ο εν λόγω κατάλογος υποψήφιων ουσιών θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Τον κατάλογο των συναφών ουσιών και προμηθευτών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα). Δυνάμει του άρθρου 95 παράγραφος 1 και του άρθρου 95 παράγραφος 7 του κανονισμού για τα βιοκτόνα, ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο των σχετικών ουσιών και των προμηθευτών. Ο εν λόγω κατάλογος θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAPΚ). Δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH, ο ECHA υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί στον δικτυακό του τόπο τον κατάλογο (CoRAPΚ). Ο εν λόγω κατάλογος θεωρείται η μοναδική αυθεντική έκδοση.
 • Ορισμένες άλλες πληροφορίες, όπως, ενδεικτικά, μεμονωμένες κανονιστικές αποφάσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Υπενθυμίζεται στον χρήστη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού REACH, οι ουσιαστικές περιλήψεις μελέτης και οι περιλήψεις μελέτης που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της καταχώρισης, σε περίπτωση που ο δυνητικός καταχωρίζων κατέχει νομίμως τις αντίστοιχες πλήρεις εκθέσεις μελέτης ή έχει άδεια να αναφερθεί στις αντίστοιχες πλήρεις εκθέσεις μελέτης.

Οι πληροφορίες CAS που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA αποτελούν ιδιοκτησία της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (American Chemical Society) και δεν επιτρέπεται η χρήση ή η αναδιανομή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από κανονιστικές απαιτήσεις ή/και για εκθέσεις που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πολιτική.

 

4. Πολιτική σχετικά με τους συνδέσμους

4.1. Σύνδεσμοι από τον δικτυακό τόπο του ECHA προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων που σχετίζονται με το έργο του. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση που ο χρήστης επισκεφτεί άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμου που παρέχει ο ECHA, ο χρήστης υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική προστασίας απορρήτου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.
 • Ο ECHA δεν εγκρίνει, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων.

Σε περίπτωση που ένας από τους συνδέσμους του δικτυακού τόπου του ECHA δεν λειτουργεί, ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τον ECHA και ο ECHA θα αποκαταστήσει τη λειτουργία του.

4.2. Σύνδεσμοι από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους προς τον δικτυακό τόπο του ECHA

Ο ECHA επιτρέπει και ενθαρρύνει επιχειρήσεις/ οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα να δημιουργούν συνδέσμους στον δικτυακό τόπο του βάσει των ακόλουθων σωρευτικών προϋποθέσεων:

 • Σύνδεσμοι μπορούν να παρέχονται μόνο σε ιστοσελίδες στις οποίες περιλαμβάνεται σύνδεσμος στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice),
 • Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο του ECHA ο οποίος δημιουργείται από άλλον δικτυακό τόπο δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση στους χρήστες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου ως προς την πηγή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ECHA. Ο ECHA πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως ως πηγή, όπως προβλέπεται βάσει της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου.
 • Όταν η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του ECHA γίνεται μέσω εξωτερικού δικτυακού τόπου, πρέπει να διευκρινίζεται στους χρήστες ότι οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν και δεν διέπονται από ρήτρα αποκλειστικότητας.
 • Οι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να δημιουργούν την εντύπωση ότι ο ECHA εγκρίνει ή υποστηρίζει τους στόχους ή το περιεχόμενο οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε οιαδήποτε αποτελέσματα επιστημονικού ή διοικητικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τις πληροφορίες ή το κείμενο στο πλαίσιο του οποίου δημοσιεύεται ο σύνδεσμος.
 • Εάν οι σύνδεσμοι παρέχονται από εξωτερικό δικτυακό τόπο στη δομή του οποίου περιλαμβάνονται υπό-δικτυακοί τόποι (frames-based website), το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του ECHA δεν πρέπει να εμφανίζεται στους υπό-δικτυακούς τόπους του εξωτερικού δικτυακού τόπου με τρόπο που να παραπλανεί ενδεχομένως τους χρήστες ως προς την προέλευσή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει επίσης να αναφέρεται ότι ο δικτυακός τόπος του ECHA υπόκειται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Διαπιστεύσεις

Ο ECHA δεν είναι φορέας διαπίστευσης ή έγκρισης επιχειρήσεων.

6. Ανακοίνωση περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2007-2019.

Για ορισμένες πληροφορίες του δικτυακού τόπου του ECHA ισχύει ρήτρα περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (βλ. ειδικότερα τμήμα 6.3., τμήμα 6.4. και τμήμα 7. κατωτέρω).

6.1. Χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων από τον δικτυακό τόπο του ECHA

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου, και σύμφωνα με άλλες δεσμευτικές περιοριστικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή και/ή η χρήση, εν όλω ή εν μέρει, των πληροφοριών, των εγγράφων και των δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, υπό τον όρο ότι ως πηγή αναφέρεται ο ECHA με τον ακόλουθο τρόπο: «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/». Η εν λόγω αναγνώριση πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του υλικού.

Κατά κανόνα, για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, αλλαγή και/ή άλλη χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων από τον δικτυακό τόπο του ECHA η οποία διενεργείται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ECHA. Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

Πέραν των ανωτέρω, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με άλλες χρήσεις του υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του ECHA ή κατ' άλλον τρόπο.

6.2. Εμπορικά σήματα του ECHA

Τα εμπορικά σήματα του ECHA αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Οργανισμού. Η χρήση τους απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ECHA. Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

6.3. Προστατευόμενο υλικό τρίτων μερών

Η συγκατάθεση που αναφέρεται στο τμήμα 6.1. δεν ισχύει για υλικό τρίτων μερών, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Συνεπώς, όσον αφορά το υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, ο χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει την απαραίτητη συγκατάθεση για την αναπαραγωγή, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση από τον εκάστοτε κάτοχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο ECHA δεν δύναται να επιτρέπει ούτε να απαγορεύει την αναπαραγωγή, διανομή ή χρήση υλικού τρίτων μερών.

Πέραν των όσων ορίζονται στο τμήμα 6.5., η αναπαραγωγή, διανομή ή περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του ECHA και/ή στις βάσεις δεδομένων του ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η δε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου/-ων των δικαιωμάτων για τις σχετικές πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του/των εν λόγω κατόχου/-ων. Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη παραβίαση που σχετίζεται με πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο.

6.4. Βάσεις δεδομένων του ECHA

Ο ECHA διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των βάσεων δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο (ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή κατ’ άλλον τρόπο). Το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων ενδέχεται επίσης να διέπεται από προϋπάρχουσα ρήτρα δικαιωμάτων τρίτων μερών (βλ. τμήματα 6.3. και 7.).

Η αναπαραγωγή του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των βάσεων δεδομένων του ECHA επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ECHA. Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

6.5. Μεταφόρτωση πληροφοριών

Μέρος του υλικού που παρέχεται στον δικτυακό τόπο του ECHA ενδέχεται να διατίθεται προς μεταφόρτωση, όπως κατάλογοι, αποτελέσματα αναζήτησης, γνωμοδοτήσεις επιτροπών, αποφάσεις του ECHA, κάρτες πληροφοριών και σύντομα προφίλ. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου, ιδίως το τμήμα 6.1., ο ECHA παρέχει στον χρήστη την άδεια να μεταφορτώνει και να αντιγράφει αυτού του είδους το υλικό, υπό τον όρο ότι:

 • ως πηγή αναγνωρίζεται ο ECHA με τον ακόλουθο τρόπο: «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/». Η εν λόγω αναγνώριση που εμφανίζεται στα πρωτότυπα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του υλικού,
 • Ο χρήστης αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα του υλικού, και
 • Ο χρήστης δεν αναπαράγει τις βάσεις δεδομένων του μεταφορτώσιμου υλικού παρά μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης (βλ. τμήμα 6.4.).
 • Χωρίς να αίρεται τυχόν άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα του ECHA, η άδεια που παρέχεται διά του παρόντος παύει αυτομάτως να ισχύει σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και, σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να καταστρέψει άμεσα το σύνολο του υλικού που έχει μεταφορτώσει και διατηρεί στην κατοχή του.

 

7. Υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα τρίτων μερών (εκτός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας)

Πέραν των όσων ορίζονται στα τμήματα 6.3. και 6.4., το υλικό τρίτων μερών που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ECHA ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα διαφορετικά των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, π.χ. βάσει των όσων ορίζονται σχετικά με ορισμένες πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού REACH. Συνεπώς, όσον αφορά το υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα τρίτου μέρους, ο χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει την απαραίτητη συγκατάθεση για την αναπαραγωγή, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση από τον εκάστοτε κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων.

Ο ECHA δεν δύναται να επιτρέπει ούτε να απαγορεύει την αναπαραγωγή, διανομή ή χρήση υλικού τρίτων μερών. Ο ECHA δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε παραβίαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων αυτού του είδους που σχετίζονται με πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα που διατίθενται στον δικτυακό του τόπο.

8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο ECHA δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο του χρήστη. Με την επιφύλαξη των «cookies» (βλ. τμήμα 11 κατωτέρω), ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στον δικτυακό τόπο του ECHA χωρίς να δηλώνει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ο ECHA να παρέχει εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για παράδειγμα συνδρομή από το γραφείο υποστήριξης, δημόσιες διαβουλεύσεις ή εφαρμογές λογισμικού, ισχύουν ειδικοί όροι.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ECHA και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ECHA σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Για οποιοδήποτε γενικό ερώτημα σχετικά με τη συνολική πολιτική προστασίας απορρήτου που εφαρμόζεται στον δικτυακό τόπο του ECHA, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον ECHA μέσω των εντύπων αίτησης παροχής πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA.

9. Συστηματική συλλογή δεδομένων

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη συστηματική αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής περιεχομένου, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής και της επαναχρησιμοποίησης) του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του δικτυακού τόπου και των βάσεων δεδομένων του ECHA.

10. Διάφορα

10.1. Παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου

Η μη συμμόρφωση προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου ενδέχεται να επισύρει συνέπειες για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης πρόσβασης του χρήστη στον δικτυακό τόπο και τις βάσεις δεδομένων του ECHA διά του αποκλεισμού της διεύθυνσης IP του χρήστη.

Επίσης, κάθε χρήστης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν βλάβη στον δικτυακό τόπο του ECHA η οποία οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε παρεμπόδιση της διαθεσιμότητας ή προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου του ECHA εξαιτίας των ενεργειών του χρήστη.

10.2. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, το οποίο, εάν χρειαστεί, συμπληρώνεται από τη φινλανδική νομοθεσία. Οι διαφορές που δεν δύναται να επιλυθούν φιλικά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Φινλανδίας.

11. «Cookies» στον δικτυακό τόπο του ECHA

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου του ECHA, ο ECHA τοποθετεί ενίοτε στη συσκευή του χρήστη μικρά αρχεία δεδομένων που καλούνται «cookies».

11.1. Τι είναι τα «cookies»;

Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή του χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του ECHA. Παρέχει στον δικτυακό τόπο του ECHA τη δυνατότητα να «θυμάται» τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη (όπως τις προτιμήσεις σύνδεσης, γλώσσας, μεγέθους γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις σχετικά με την εμφάνιση του δικτυακού τόπου) στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, ούτως ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να επανακαθορίζει διαρκώς τις εν λόγω προτιμήσεις όταν επισκέπτεται ξανά τον δικτυακό τόπο του ECHA ή κατά την περιήγησή του στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου.

11.2. Πώς χρησιμοποιεί ο ECHA τα «cookies» στον δικτυακό του τόπο;

Αρκετές σελίδες του δικτυακού τόπου του ECHA χρησιμοποιούν «cookies» για να «απομνημονεύουν»:

 • τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με την εμφάνιση του δικτυακού τόπου, όπως οι ρυθμίσεις αντίθεσης χρωμάτων ή το μέγεθος γραμματοσειράς,
 • το εάν ο χρήστης έχει ήδη απαντήσει σε αναδυόμενο παράθυρο έρευνας σχετικά με το εάν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (ούτως ώστε να μην χρειαστεί να του τεθεί το ίδιο ερώτημα ξανά),
 • το εάν ο χρήστης έχει συναινέσει (ή όχι) στη χρήση «cookies» στον δικτυακό τόπο του ECHA.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα «cookies» που χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο του ECHA και τον σκοπό της χρήσης τους παρέχονται κατωτέρω:

 

Ονομασία Λήξη Περιγραφή
«Cookies» ταυτοποίησης περιόδου λειτουργίας Τερματισμός περιόδου λειτουργίας Ο σκοπός των «cookies» ταυτοποίησης περιόδου λειτουργίας είναι η αποκλειστική ταυτοποίηση του χρήστη που συνδέεται με τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας και η λήψη στοιχείων που υποδεικνύουν ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί ενεργά τον δικτυακό τόπο του ECHA. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη.
Ειδοποίηση «Cookie» 1 μήνας Αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της χρήσης «cookies» από τον δικτυακό τόπο του ECHA. Η ειδοποίηση «cookie» εμφανίζεται σε κάθε σελίδα, εκτός εάν ο χρήστης αποδεχτεί τη χρήση τους.
Προτιμήσεις χρήστη 1 έτος Η ένδειξη «COOKIE_SUPPORT» υποδεικνύει το εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τη χρήση «cookies». Η ένδειξη «GUEST_LANGUAGE_ID» υποδεικνύει τις γλωσσικές προτιμήσεις του χρήστη.
Google Analytics cookies 2 έτη (για να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης των χρηστών και των περιόδων λειτουργίας) 10 λεπτά (για τον περιορισμό των αιτημάτων) Ο δικτυακός τόπος του ECHA χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων Google Analytics η οποία παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies». Οι πληροφορίες που αντλούν τα «cookies» σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης τον δικτυακό τόπο του ECHA (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) διαβιβάζονται στην Google η οποία τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί το πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός τόπος του ECHA, για να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα εντός του δικτυακού τόπου του ECHA προς ενημέρωση των διαχειριστών του Οργανισμού, και για να παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου του ECHA και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους εφόσον το υπαγορεύει η νομοθεσία ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες για λογαριασμό της. Η Google δεν συσχετίζει σε καμία περίπτωση τη διεύθυνση IP του χρήστη με άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγκατάσταση των «cookies» επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών του δικτυακού τόπου του ECHA. Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου του ECHA, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στη Google να επεξεργάζεται δεδομένα που τον αφορούν κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τη χρήση «cookies» μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο εργαλείο Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Με αυτήν την προσθήκη κοινοποιείται στην Google Analytics JavaScript (ga.js) ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του ECHA δεν πρέπει να αποσταλούν στην Google Analytics.
Προειδοποίηση σχετικά με τον Internet Explorer Τερματισμός περιόδου λειτουργίας Η προειδοποίηση ECHAIExplorerWarning αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή του ενημερωτικού μηνύματος που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα περιήγησης IE 7. Το μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης σε περίπτωση που γίνεται χρήση του IE 7
Δήλωση αποποίησης ευθύνης 1 μήνας Αποθηκεύει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της δήλωσης αποποίησης ευθύνης, εφόσον επιλεγεί το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης εμφανίζεται στην ιστοσελίδα «Search for Chemicals» (Αναζήτηση χημικών προϊόντων) μαζί με όλα σχεδόν τα έντυπα αναζήτησης και τις βοηθητικές εφαρμογές «View Substance» (Προβολή ουσίας) που διατίθενται από το τμήμα «Ενημέρωση σχετικά με χημικά προϊόντα»
AddThis cookies 30 λεπτά έως 2 έτη _atuvc (2 έτη): διασφαλίζει ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει την επικαιροποιημένη μέτρηση, σε περίπτωση που κάνει κοινή χρήση μιας ιστοσελίδας.
_atuvs (30 λεπτά): χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το __atuvc. Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
bt2 (8 μήνες): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
di2 (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
loc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
uid (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
uvc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.
vc (2 έτη): επιτρέπει στον χρήστη να κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ο ECHA παρέχει συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων μερών τις οποίες ο χρήστης θεωρεί χρήσιμες, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν «cookie» στη συσκευή του χρήστη για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης της υπηρεσίας τους.

Η ενεργοποίηση των εν λόγω «cookies» δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου του ECHA, βελτιώνει όμως την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ή να αποκλείσει τα εν λόγω «cookies», ορισμένες όμως λειτουργίες του δικτυακού τόπου του ECHA ενδέχεται να μην αποδίδουν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και τα δεδομένα σχετικά με τις περιηγήσεις υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο του ECHA. Τα εν λόγω «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

11.3. Τρόπος ελέγχου των «cookies»

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και/ή να διαγράφει τα «cookies» κατά βούληση - για περισσότερες πληροφορίες, βλ. aboutcookies.org. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει όλα τα «cookies» που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή του και μπορεί να ρυθμίσει τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται η εγκατάστασή τους. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζει με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην παρέχονται.

Έκδοση 5 – 24/03/2017

Categories Display