επιτροπή βιοκτόνων

Η επιτροπή βιοκτόνων συντάσσει τις γνωμοδοτήσεις του ECHA που αφορούν διάφορες διαδικασίες του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Οι οριστικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω διαδικασίες είναι οι εξής:

  • Αιτήσεις έγκρισης και ανανέωση της έγκρισης δραστικών ουσιών
  • Επανεξέταση της έγκρισης δραστικών ουσιών
  • Αιτήσεις καταχώρισης στο παράρτημα Ι δραστικών ουσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 28 και επανεξέταση της καταχώρισης των εν λόγω δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι
  • Εντοπισμός υποψήφιων προς υποκατάσταση δραστικών ουσιών
  • Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης σε βιοκτόνο και για την ανανέωση, ακύρωση και τροποποίηση άδειας της Ένωσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις αφορούν διοικητικές αλλαγές·
  • Επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 38
  • Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή των κρατών μελών, η επιτροπή βιοκτόνων είναι επίσης υπεύθυνη για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί οποιουδήποτε άλλου ερωτήματος που ενδέχεται να ανακύψει από την εφαρμογή του κανονισμού για τα βιοκτόνα όσον αφορά κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον ή όσον αφορά τεχνική καθοδήγηση.

Σύνθεση

Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να διορίζει ένα μέλος στην επιτροπή βιοκτόνων με ανανεώσιμη τριετή θητεία. Μπορεί επίσης να διορίζει και αναπληρωματικό μέλος.

Οι αιτούντες μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις της επιτροπής βιοκτόνων.  Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της επιτροπής βιοκτόνων δημοσιεύονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Εάν οι συμμετέχοντες επιθυμούν να συμμετάσχουν για το θέμα της ημερήσιας διάταξης που τους αφορά, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της επιτροπής βιοκτόνων [στη διεύθυνση BPC (at) echa.europa.eu] και να ακολουθήσουν ιδίως την προσέγγιση που περιγράφεται στην ενότητα 3 του Κώδικα συμπεριφοράς για τους αιτούντες που συμμετέχουν στην επιτροπή βιοκτόνων και στις ομάδες εργασίας της.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)