Progress in evaluation in 2022

Pokrok v oblasti hodnocení v roce 2020 Duplikovat 1 Duplikovat 2

Agentura ECHA podává zprávu o pokroku dosaženém v roce 2021 v rámci hodnocení dokumentace a látek v souladu s článkem 54 nařízení REACH. 

Pokrok v rámci hodnocení 2020 – záložky Duplikovat 2 Duplikovat 1

Pokrok v rámci hodnocení látek v roce 2022 – 1

Během roku 2022 bylo dosaženo pokroku u 71 látek.

Hodnotící členské státy vyhodnotily 8 nových látek. Orgány se domnívaly, že u 5 z nich jsou zapotřebí další informace k objasnění obav, tj. žadatelům o registraci byl zaslán návrh rozhodnutí s žádostí o další informace, a u 3 látek byly orgány toho názoru, že jsou k dispozici dostatečné informace k objasnění obav, tj. předložily návrh závěrů.

Agentura ECHA přijala 9 rozhodnutí o hodnocení látek a vydala 12 žádostí o další informace, aby mohla vyhodnotit bezpečnost látek, jež by mohly vzbuzovat obavy.

Hodnotící členské státy dokončily návazná hodnocení u 23 látek. U 4 látek požadoval příslušný orgán hodnotícího členského státu více informací, neboť poskytnuté informace neobjasnily původní obavy nebo vyvolaly další obavy. U zbývajících 19 látek orgány shledaly dostupné informace dostačujícími k objasnění obav a byly schopny dospět k závěru ohledně toho, zda je nutné další regulační opatření.

Hodnocení látek bylo dokončeno u 31 látek, tj. na našich internetových stránkách byly zveřejněny dokumenty se závěry hodnotících členských států. Z 31 uzavřených případů příslušné orgány doporučily další opatření k řízení rizik u 18 látek, zatímco u 13 látek již byla nezbytná opatření zavedena (nebo nebyla nutná).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4