SCIP

SCIP

SCIP je databáze informací o látkách vzbuzujících obavy v předmětech jako takových nebo ve složených věcech (výrobcích) zřízená podle rámcové směrnice o odpadech.

Společnosti, které dodávají na trh EU předměty obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) zařazené na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, musí od 5. ledna 2021 předkládat informace o těchto předmětech agentuře ECHA. Databáze SCIP zajišťuje, že jsou informace o předmětech obsahujících látky vzbuzující mimořádné obavy uvedené na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k dispozici během celého životního cyklu výrobků a materiálů, a to i ve fázi odpadu. Informace v databázi jsou poté zpřístupněny provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady a spotřebitelům.