Předkládání dokumentace v souvislosti se změnou přílohy I

Společnosti předloží žádosti prostřednictvím registru biocidních přípravků R4BP 3. Žádosti je třeba předložit ve formátu IUCLID.

Na tomto grafu je zobrazen postup při předložení dokumentace pro účely změny přílohy I.

Kroky

Postup předložení dokumentace sestává z několika kroků. Každý krok musí být dokončen, než lze v rámci žádosti přistoupit k dalšímu kroku. Je důležité, aby žadatel zajistil dodržení všech příslušných lhůt, jinak bude žádost v průběhu postupu zamítnuta.

Obrázek

Agentura ECHA zkontroluje, zda žádost a údaje byly předloženy ve správném formátu, a zašle prostřednictvím registru R4BP 3 fakturu na uhrazení poplatků.

Obrázek

Žadatel uhradí související poplatky agentuře ECHA do 30 dnů od data vystavení faktury.

Obrázek

Agentura ECHA přijme žádost a informuje hodnotící příslušný orgán. Jestliže se žádost týká kategorie 6, hodnotící příslušný orgán má na schválení žádosti (kontrolu úplnosti) 30 dnů.

Obrázek

Žadatel uhradí související poplatky hodnotícímu příslušnému orgánu do 30 dnů.

Obrázek

Jestliže se žádosti týkají kategorie 6 a dokumentace se považuje za neúplnou, hodnotící příslušný orgán požádá o chybějící informace a žadatel bude mít 90 dnů na to, aby je poskytl. Hodnotící příslušný orgán má 30 dní na schválení žádosti na základě nově poskytnutých informací.

Obrázek

Začne hodnocení dokumentace.

Účastníci

Hlavními účastníky postupu předložení dokumentace jsou:

Žadatelé

Žadatelé jsou odpovědní za poskytnutí dokumentací se všemi příslušnými informacemi o účinných látkách a za dodání další informací, pokud si je hodnotící příslušný orgán vyžádá. Žadatelé odpovídají za kvalitu údajů ve svých dokumentacích.

ECHA

Agentura ECHA je odpovědná za zajištění správného formátu informací v dokumentacích. Agentura ECHA rovněž zajišťuje, aby postup předložení dokumentace probíhal v rámci stanoveného časového harmonogramu.

Hodnotící příslušný orgán

Hodnotící příslušný orgán je odpovědný za provádění schvalování dokumentací souvisejících s žádostí a následně za vyhodnocení dokumentací předložených žadateli. Žadatelé si mohou vybrat, který členský stát bude hodnotit jejich dokumentaci. Konečné rozhodnutí v této věci se přijme po dohodě s členským státem.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)