Обяснение на Директивата за химичните агенти (CAD) и Директивата за канцерогените и мутагените (CMD)

Граничните стойности на професионална експозиция (OEL) са одобрени в два рамкови документа (CAD и CMRD), които представляват неразделна част от механизма на ЕС за защита на здравето на работниците. Освен това има специална директива относно азбеста, която включва гранични стойности на професионална експозиция за това вещество. Рамките определят минимални стандарти за защита на работниците.

Както и при всяка друга европейска директива, държавите членки трябва да транспонират изискванията на директивите в национална законодателна рамка, както и OEL, в сроковете, определени в съответната директива. 

Директива за химичните агенти (CAD)

Директивата за химичните агенти (Директива 98/24/ЕО) определя минималните изисквания за защита на работниците от рискове за тяхната безопасност и здраве, които възникват или могат да възникнат от въздействието на химични агенти на работното място или от използването на химични агенти на работното място. В нея се определят индикативни и обвързващи OEL, както и биологични гранични стойности.

Химичен агент е всяко химично вещество в самостоятелен вид или в смес, което се среща в естественото си състояние или се произвежда, използва или освобождава (включително изпускането като отпадък) от всяка работна дейност. Това се прилага независимо дали веществото е произведено съзнателно или ще бъде пуснато на пазара. Следователно CAD обхваща и оценката на емисиите и технологичните отпадъци.

Директива за канцерогените, мутагените или токсичните за репродукцията вещества (CMRD)

В директивата за канцерогените, мутагените или токсичните за репродукцията вещества (Директива 2004/37/ЕО, CMRD от 9 март 2022 г.) се определят минималните изисквания за защита на работниците от рискове за тяхното здраве и безопасност, които възникват или могат да възникнат от експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работа. В нея се определят превантивни и защитни мерки, както и гранични стойности на експозиция.

CMRD се прилага за вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни от категория 1A или 1B, мутагени за зародишни клетки от категория 1A или 1B или токсични за репродукцията от категория 1A или 1B, посочени в приложение I към Регламента CLP. Освен това CMRD се прилага за канцерогенните вещества, смеси или процеси, посочени в приложение I към CMRD, както и за веществата или смесите, освободени вследствие на даден процес в това приложение.

С шестото изменение на Директивата за канцерогените или мутагените (CMD) в обхвата на Директива 2004/37/ЕС/ЕО се добавят токсичните за репродукцията вещества.