Гранични стойности на професионална експозиция

Граничните стойности на професионална експозиция (OEL) са регулаторни стойности, които показват нива на експозиция, които се считат за безопасни (за здравето на човека) за химично вещество във въздуха на дадено работно място.

Тези граници се определят от регулаторните органи на равнището на Европейския съюз и на национално равнище, като се вземат предвид наличната информация и най-новите данни относно опасностите от дадено вещество, по-специално във връзка с канцерогенността, мутагенността и токсичността за репродукцията, както и по отношение на острите последици от излагането на въздействие.

Определянето на граници за експозицията на дадено вещество помага на работодателите да защитават здравето на работниците от възможни рискове при използването на химикали на работното място и да ограничават излагането на работниците на опасни химикали.

Предприемането на действия във връзка с вредните химически вещества е приоритетна област за защита на работниците в Европейския съюз. Европейската комисия иска съвет от независими научни комитети относно оценката на приоритетните химикали, за да подкрепи предложените действия за приемане на нови или преразгледани гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директивата относно канцерогените и мутагените, Директивата относно химичните агенти и други съответни законодателни актове (например Директива 2009/148/ЕО относно азбеста).

ECHA и Комитетът за оценка на риска (КОР) подкрепят Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, като предоставят научни становища относно граничните стойности на професионална експозиция от 2019 г. насам. Тази дейност беше извършена преди това от Научния комитет на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL).

Граничните стойности на професионална експозиция са предназначени основно за предотвратяване на вдишването на химикали като пари, мъгла или прах. Въпреки това КОР може да предостави препоръки за обозначение във връзка с кожата, което показва, че е необходима кожна защита. Възможни са и други обозначения за сенсибилизация или повишаване на шума. Освен това КОР може да препоръча биологични гранични стойности (БЛВЛ, нива на биомониторинг) или биологични ориентировъчни стойности (BGV, биомониторинг на фонови нива). 

Categories Display