Progress in evaluation in 2021

Оценка на напредъка за 2020 г. дубликат 1

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

Напредък на дейностите по оценка за 2020 г. — раздели дубликат 2

Напредък на дейността по оценка на вещества 2021—1

През 2021 г. е постигнат напредък по отношение на 70 вещества. Извършена е оценка на 31 вещества, т.е. заключителният доклад от оценяващите държави членки е публикуван на нашия уебсайт. Органите препоръчаха допълнителни мерки за управление на риска за 23 от тези вещества, докато 8 вещества вече разполагаха с необходимите мерки (или не се нуждаеха от тях).

Оценяващите държави членки извършиха оценка на 14 нови вещества, в резултат на което са изготвени 8 проекторешения и 6 заключения. Други 2 проекторешения са изпратени в резултат на последваща оценка.

Progress in substance evaluation 2021 - graph 4