Skip to Content
Skip to Content

Други въпроси, засягащи потребителите надолу по веригата

Други въпроси, засягащи потребителите надолу по веригата

Потребителите надолу по веригата и регистрацията по Reach

Ако осъществявате дейност с химикали в ЕС, трябва да сте запознати с регистрационния статус на използваните от вас вещества. Последният краен срок за регистрация беше 31 май 2018 г. за веществата, произвеждани или внасяни в ЕС/ЕИП в количества между 1 и 100 тона на година на производител или вносител. 

Ако доставчиците ви не са регистрирали доставяните от тях вещества, те не спазват разпоредбите на REACH и вече не могат законно да доставят тези вещества, освен при специфични обстоятелства (напр. годишен тонаж в размер до 1 тон). Можете да предотвратите прекъсване на доставки за дейността си, като:

1. Идентифицирате вещества от решаващо значение за вашата дейност

  • Анализирайте кои веществата във вашите съставки и технологически материали са от решаващо значение за вашата дейност. Това се отнася също за веществата в смеси.

2. Проверите на какъв етап от регистрацията са вашите вещества и потърсите алтернативни доставчици, ако е необходимо 

  • За опасните химикали регистрационният номер трябва да се съдържа в информационния лист за безопасност: раздел 1.1 за вещества и раздел 3.2 за вещества в смеси.
  • Регистрираните вещества могат да се намерят на интернет страницата на ECHA. За повече подробности относно етапа на регистрация вижте ЧЗВ 399 — Как да проверя дали доставчикът ми има валидна регистрация?
  • На интернет страницата на ECHA можете да намерите информация за дружествата, които са регистрирали веществото. За повече подробности как да търсите такива дружества вижте ЧЗВ 1516 — Как да разбера дали дадено вещество е регистрирано? 
  • Ако вашият доставчик произвежда или внася веществото в количество над един тон на година, вероятно то е регистрирано. За определени видове вещества няма изисквания за регистрация: такива са например веществата, срещащи се в природата, или веществата, подлежащи на регистрация или лицензиране съгласно други законодателни режими, например веществата, съдържащи се в храни. Ако имате съмнения, ви препоръчваме да се свържете с доставчика, за да поискате разяснения.

3. Проверите дали вашите употреби са обхванати от регистрацията, особено ако използвате веществото по иновативен начин

  • Потребителят надолу по веригата трябва да приложи мерките, описани в сценария на експозиция, или да предприеме алтернативни действия. Когато получавате сценарии на експозиция, трябва да проверявате дали вашата употреба е обхваната в тях. Повече информация можете да намерите, като отидете на страницата „Повече за задълженията на потребителя надолу по веригата“ и изберете „Проверка на употреба“. Обърнете внимание, че имате право да информирате доставчиците за вашите употреби, с оглед на това регистрантите да ги обхванат в регистрациите си.
  • Ако осъществявате дейност в организиран сектор, възможно е секторната организация да е изготвила карти на употребите, в които са описани типичните употреби и условията на употреба в утвърден формат, удобен за използване от регистрантите. Това ще ви спести време, защото няма да се наложи да се свързвате пряко с вашия доставчик. Проверете в архива с карти на употребите на интернет страницата на ECHA, за да установите дали за промишления ви сектор са изготвени такива карти.
  • Ако имате съмнения, ви препоръчваме да се свържете с доставчика, за да поискате разяснения.

4. Ако нито един доставчик не е регистрирал веществото, което ви е необходимо, обмислете възможността за директен внос 

  • Ако внасяте вещество в количество повече от един тон на година, трябва да го регистрирате.
  • Изискванията за регистрация не са толкова стриктни за вещества в количества под 10 тона на година.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1