Skip to Content
Skip to Content

Други въпроси, засягащи потребителите надолу по веригата

Други въпроси, засягащи потребителите надолу по веригата

Потребителите надолу по веригата и регистрацията по Reach

Ако използвате химикали във вашата дейност в ЕС, за вас може да се отнасят крайните срокове за регистрация по REACH. Последният краен срок за регистрация на съществуващи химикали е 31 май 2018 г. и се отнася до вещества, произведени или внесени в ЕС/ЕИП в количества между 1 и 100 тона на година.

Доставчици, които са длъжни да регистрират вещества до 31 май 2018 г., но не изпълнят това свое задължение, не могат да продължат да ги доставят. Вие можете обаче да предприемете действия, за да защитите вашата дейност.

1. Определете веществата, които са от основно значение за вашата дейност.

 • Това включва и веществата в смеси. Ако работите с изделия, произведени в ЕС, в чието производство е възможно да са използвани химични вещества, поискайте от вашите доставчици информация за регистрацията по REACH.
   

2. Проверете дали веществото е вече регистрирано. 

 • Регистрираните вещества са изброени на уебсайта на ECHA. Там е поместена и информация за предприятията, които са регистрирали всяко вещество.
   

3. Проверете дали веществата подлежат на задължителна регистрация.

 • Дадено вещество вероятно подлежи на регистрация, когато вашият доставчик произвежда или внася веществото в количество над един тон на година. По отношение на определени видове вещества няма изисквания за регистрация: такива са например веществата, които се срещат в природата, или веществата, подлежащи на регистрация или лицензиране съгласно други законодателни режими, като например веществата, съдържащи се в храни.
 

4. По отношение на всички вещества, които не са регистрирани, следва да проверите дали вашите доставчици планират да ги регистрират. 

 • Имайте предвид, че изразено намерение за регистрация или извършена предварителна регистрация не е гаранция, че доставчикът действително ще регистрира веществото.
   

5. Ако е необходимо, потърсете алтернативни доставчици. 

 • Можете да намерите информация за дружествата, които са регистрирали дадено вещество, на уебсайта на ECHA.
   

6. Проверете дали вашите употреби ще бъдат обхванати от регистрацията, особено ако използвате веществото по иновативен начин.

 • Дружествата, които използват химикали, имат право да предоставят на доставчиците информация за техните употреби, с цел тези употреби да бъдат включени в регистрацията. По този начин вие получавате сигурност, че вашата употреба ще бъде включена в сценариите на експозиция, които ще получите по-късно.
 • Ако осъществявате дейност в организиран сектор, е възможно съответната браншова организация да е изготвила карти на употребите, в които са описани типични видове употреба и условия на употреба в утвърден формат, който е удобен за използване от регистрантите. Това ще ви спести време, защото няма да се наложи да се свържете пряко с вашия доставчик. 
 

7. Ако по отношение на дадено вещество липсват заявени намерения за регистрация, можете да внесете веществото директно. 

 • Ако внасяте вещество в количество повече от един тон на година, трябва да го регистрирате. 
 • Изискванията за регистрация не са толкова строги по отношение на вещества, внасяни в количества до 10 тона на година.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2