Skip to Content
Skip to Content

Повече информация за задълженията на потребителите надолу по веригата

Повече информация за задълженията на потребителите надолу по веригата

Когато потребителите надолу по веригата получат разширен информационен лист за безопасност за вещество или смес, те трябва да установят дали тяхната употреба е обхваната от сценариите на експозиция (СЕ) или информацията за безопасната употреба на сместа, приложена към ИБЛ. Формулаторите също трябва да отчетат предвидимата употреба на техните смеси от клиентите им.

За да проверят дали тяхната употреба е обхваната, потребителите надолу по веригата трябва:

  1. да съберат информация за това как се използва веществото;
  2. да установят дали действителната употреба и условията на употреба отговарят на условията, посочени в получените сценарии на експозиция.

Когато употребата е обхваната, потребителите надолу по веригата следва да документират извършената проверка и да предоставят съответната информация за безопасната употреба на своите клиенти, ако е необходимо. Когато употребата не е обхваната, потребителите надолу по веригата имат няколко възможности:

  • да приложат условията на употреба, посочени в получения от тях сценарий на експозиция;
  • да предоставят информация за тяхната употреба на техния доставчик и да поискат актуализиран сценарий на експозиция;
  • да заменят веществото с друго вещество, за което не се изисква сценарий на експозиция или са налице сценарии на експозиция, които обхващат условията на тяхната употреба; като алтернатива на описаните подходи да заменят процеса с друг процес, който не включва употреба на веществото;
  • да намерят друг доставчик, който предоставя за веществото сценарий на експозиция, обхващащ тяхната употреба; или
  • да изготвят доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по веригата.

И в този случай потребителите надолу по веригата трябва да предоставят информация за безопасната употреба на своите клиенти, ако е необходимо, а също така може да са длъжни да докладват пред ECHA.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2