Progress in evaluation in 2021

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

искания за допълнителна информация 2021—1

Оценка на досието

През 2021 г. ECHA прие 278 решения за проверка за съответствието, отнасящи се до 1746 изисквания за информация, за които бяха установени пропуски в данните. Освен това Агенцията прие 165 решения за предложения за изпитвания, отнасящи се до 277 изисквания за информация, за които първоначално беше предложено изпитване.

406 от приетите решения са приети без участието на Комитета на държавите членки (КДЧ) (т.е. държавите членки не изпратиха предложения за изменения). С участието на КДЧ са приети 37 решения: 32 в писмена процедура и 5 по време на заседанията на КДЧ

further information requests 2021 - Graph 2

Искания за допълнителна информация 2021 2-ро заглавие на таблицата

Искания за информация, отправени в приетите решения за оценка на досието

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

искания за допълнителна информация 2021—3

Оценка на вещества

През 2021 г. ECHA прие 10 решения за оценка на вещества, с 14 искания за допълнителна информация за оценка на безопасността на веществата, пораждащи потенциално безпокойство.

С участието на КДЧ са приети всички 10 от тези решения: 9 в писмена процедура и 1 по време на заседанията на КДЧ.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related