Напредък на дейностите по оценка

Съгласно член 54 от Регламента REACH, ECHA докладва за постигнатия през 2018 г. напредък по отношение на оценката на досиета и оценката на вещества. 

Европейската агенция по химикали (ECHA) оцени 484 регистрации посредством проверка за съответствие (CCH) или разглеждане на предложения за провеждане на изпитване (TPE), съответстващи на 420 вещества. ECHA издаде 379 проекторешения: 211 за проверка за съответствие и 168 за разглеждане на предложения за провеждане на изпитване. Подборът на регистрации за проверка за съответствие се основава главно на опасения за потенциална опасност или експозиция.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

В края на годината все още има 45 досиета, по които се извършва проверка за съответствие, и 65 досиета, по които се извършва разглеждане на предложения за провеждане на изпитване.

ECHA прие 274 окончателни решения, в които са отправени 888 искания за информация. От тези 274 решения, 144 са решения във връзка с проверката за съответствие, а 130 произтичат от разглеждане на предложения за провеждане на изпитване.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

От 274 окончателни решения, 216 са приети без участието на Комитета на държавите членки (КДЧ) (не са получени предложения за изменение от страна на държавите членки). С участието на КДЧ са приети 58 решения: 34 в писмена процедура и 24 на заседание на КДЧ.

В края на 2018 г. са извършени още 174 проверки за съответствие и са взети 109 проекторешения относно предложения за провеждане на изпитване от предходната година при вземането на решения. ECHA приключи 52 процедури за проверка за съответствие и 44 случая на разглеждане на предложения за провеждане на изпитване след изпращането на проекторешение, тъй като научно значими данни или важни административни промени доведоха до прекратяване на текущата процедура за вземане на решения.

Две проекторешения са отнесени към Комисията за вземане на решение, като и двете са свързани с планирането на разширеното изследване за репродуктивна токсичност в рамките на едно поколение.

Categories Display