Накратко за заявленията за разрешаване

Производители, вносители, изключителни представители или потребители надолу по веригата могат да подават заявления за разрешаване за употреба или пускане на пазара на вещество от списъка на разрешенията (Приложение XIV към REACH).

Разрешения се предоставят при две условия:

  1. Подходящ контрол: заявителите трябва да докажат, че рискът от използване на веществото подлежи на подходящ контрол, т.е. експозицията е под получената недействаща доза/концентрация (DNEL) или под предполагаемата недействаща концентрация (PNEC).
  2. Социално-икономическите ползи са по-големи от рисковете и няма по-подходящи алтернативи: заявителите трябва да докажат, че социално-икономическите ползи от използването на веществото надвишават рисковете и че няма подходящи алтернативни вещества или технологии. Това са условията, при които може да се разреши употребата на вещество без „установен праг на експозиция“ (напр. вещества, за които не може да се определи ниво на действие и съответно DNEL или PNEC). Употребата на вещества с установен праг, които водят до експозиция над DNEL или PNEC, също могат да бъдат разрешени при тези условия.

Заявления се подават само за конкретна употреба.  Заявлението задължително  трябва да съдържа доклад за безопасност на химичното вещество и анализ на алтернативите. Към него може да се добави и социално-икономически анализ. За веществата с установен праг на експозиция трябва да бъде включен план за заместване, ако има подходящи алтернативи.

ECHA публикува заявленията на своя уебсайт с цел обсъждане. Това позволява на европейски и други трети страни да предоставят информация за възможни алтернативни вещества или технологии.

Становища на комитетите

Въз основа на заявлението Комитетът за оценка на риска (КОР) и Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) на ECHA изготвят в срок от 10 месеца проектостановище, което се представя на Европейската комисия. Коментарите, получени по време на обществената консултация, и събраната информация за алтернативите допринасят за изготвянето му.

КОР и КСИА често изискват допълнителна информация от заявителите, която също се взема под внимание. Понякога КОР и КСИА задават допълнителни въпроси на лицата, които са предоставили коментари по време на обществената консултация.

КОР оценява риска за здравето на човека и околната среда, възникващ от употребата на веществото. Оценява се целесъобразността и ефективността на мерките за управление на риска и експлоатационните условия, описани в заявлението. Оценяват се също — в по-малка степен — възможните рискове от алтернативите.

КСИА оценява социално-икономическите фактори, а също пригодността и наличието на алтернативи спрямо употребата на вещество, описана в заявлението. Оценява се също информацията за алтернативите, предоставена от трети лица.

В становищата си КОР и КСИА често препоръчват на Комисията условия или механизми за наблюдение с цел допълнително намаляване на рисковете или вземане на по-правилно решение във връзка с разрешението. Те дават препоръки и относно продължителността на периода за преразглеждане.

КОР и КСИА имат право да препоръчват на Комисията да не издава разрешение.

Заявителят може да изпрати коментари по проектостановищата в срок от два месеца, преди комитетите да приемат окончателни становища. ECHA изпраща становищата на Комисията, държавите членки и заявителите и ги публикува на своя уебсайт.

Решение на Комисията

Комисията, съвместно с държавите членки, взема решение дали да бъде предоставено разрешение. В срок от три месеца след получаване на становищата тя изготвя проект на решение за предоставяне на разрешение. Вземането на решение и публикуването му в Официалния вестник отнема общо около шест месеца. В някои случаи решението може да отнеме много повече време.

Задължения

Притежателите на разрешения трябва да спазват условията на решението.  Ако предлагат на пазара веществото или смес, съдържаща веществото, те трябва да поставят на етикета номера на разрешението и да дадат информация за него.

След издаването на разрешение за дадена употреба те трябва да идентифицират и анализират подходящи алтернативи.

Потребителите надолу по веригата, които извършват дейност въз основа на разрешение нагоре по веригата, също трябва да го спазват. Освен това те трябва да нотифицират ECHA за това как използват веществото до три месеца от първата му доставка. Потребителите надолу по веригата трябва да поддържат контакт с доставчиците и да им предоставят информация за изготвяне на доклад за преразглеждане.

ECHA поддържа регистър на нотификациите и го предоставя на компетентните органи на държавите членки. ECHA публикува на своя уебсайт резюме на нотификациите.

Преразглеждане

Всички решения за разрешаване подлежат на преразглеждане. Това се извършва през периоди от четири до 12 години. Ако притежател на разрешение иска да продължи преразглеждането, той трябва да подаде до ECHA доклад за преразглеждане най-малко 18 месеца преди края на периода за преразглеждане.

Комисията има право да преразглежда разрешението по всяко време. Ако обстоятелствата на разрешена употреба се променят по начин, който засяга риска или социално-икономическото въздействие, или ако се появи нова информация за алтернативите, това също може да доведе до преразглеждане.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)