Vägledning om CLP

Nedanstående lista innehåller samtliga vägledningsdokument som är tillgängliga eller kommer att bli tillgängliga på denna webbplats. Många intressenter (industri, medlemsstater och icke-statliga organisationer) har varit delaktiga i utvecklingen av dokumenten i projekt under ledning av kommissionen. De här dokumenten ska underlätta genomförandet av CLP genom att beskriva god praxis för hur man fullgör sina skyldigheter.

Vissa delar av dokumenten har översatts eller kommer att översättas till samtliga språk i Europeiska gemenskapen.

Guidance on the Application of the CLP Criteria

 

Reference name:
Guidance on the Application of the CLP Criteria
Description:
This Guidance is a comprehensive technical and scientific document on the application of Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP). The objective of this document is to provide detailed guidance on the application of the CLP criteria for physical, health and environmental hazards.
 
Download full PDF document (04/07/2017)
Additional information on the ECHA website
Read more
Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 

Referensnamn:
Vägledning om märkning och förpackning
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om de krav på märkning och förpackning som anges i CLP-förordningen.
 
hämta fullständigt PDF-dokument (20/11/2017)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för identifiering och namngivning av ämnen i Reach och CLP
Referensnamn:
Vägledning om ämnesidentifiering
Beskrivning:
Detta dokument innehåller en beskrivning av hur man namnger och identifierar ett ämne i enlighet med Reach och CLP.
hämta fullständigt PDF-dokument (01/06/2017)
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Inledande vägledning om CLP förordningen

 

Referensnamn:
Inledande vägledning om CLP-förordningen
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om grundläggande dragen och förfarandena i förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Inledande vägledning om CLP-förordningen (23/09/2015)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för att utarbeta dokumentation för harmoniserad klassificering och märkning

 

Referensnamn:
Vägledning för CLH-underlag
Beskrivning:
CLH-vägledningen är en omarbetning av den nuvarande vägledningen för att utarbeta dokumentation enligt bilaga XV för harmoniserad klassificering och märkning (Guidance for the preparation of an Annex XV Dossier on Harmonised Classification and Labelling). Den ger medlemsstaternas behöriga myndigheter samt tillverkare (M), importörer (I) och nedströmsanvändare (DU) vägledning om hur man sammanställer och lämnar ett förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne. Den behandlar också förfarandet som dokumentationen genomgår när den väl har lämnats. 
 

hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (12/08/2014)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer

Categories Display