Vägledning om CLP

Nedanstående lista innehåller samtliga vägledningsdokument som är tillgängliga eller kommer att bli tillgängliga på denna webbplats. Många intressenter (industri, medlemsstater och icke-statliga organisationer) har varit delaktiga i utvecklingen av dokumenten i projekt under ledning av kommissionen. De här dokumenten ska underlätta genomförandet av CLP genom att beskriva god praxis för hur man fullgör sina skyldigheter.

Vissa delar av dokumenten har översatts eller kommer att översättas till samtliga språk i Europeiska gemenskapen.

Vägledning till harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas – bilaga VIII till CLP-förordningen

 

Referensnamn:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Beskrivning:
I detta dokument ges vägledning i fråga om bestämmelserna i artikel 45 och bilaga VIII till CLP-förordningen. Dessa bestämmelser gäller skyldigheten att lämna viss information om farliga blandningar som släpps ut på marknaden, för användning vid insatser i nödsituationer.
 
hämta fullständigt PDF-dokument (18/08/2022)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna

 

Referensnamn:
Vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna
Beskrivning:
Denna vägledning är ett omfattande tekniskt och vetenskapligt dokument om tillämpningen av förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Dokumentet är tänkt att ge utförlig vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna i fråga om fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.
 
Ladda ner det fullständiga pdf-dokumentet [EN] (01/2024)
Ytterligare information på Echas webbplats
Läs mer
Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 

Referensnamn:
Vägledning om märkning och förpackning
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om de krav på märkning och förpackning som anges i CLP-förordningen.
 
hämta fullständigt PDF-dokument (02/03/2021)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Inledande vägledning om CLP förordningen

 

Referensnamn:
Inledande vägledning om CLP-förordningen
Beskrivning:
Detta dokument ger vägledning om grundläggande dragen och förfarandena i förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Inledande vägledning om CLP-förordningen (08/05/2019)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för att utarbeta dokumentation för harmoniserad klassificering och märkning

 

Referensnamn:
Vägledning för CLH-underlag
Beskrivning:
CLH-vägledningen är en omarbetning av den nuvarande vägledningen för att utarbeta dokumentation enligt bilaga XV för harmoniserad klassificering och märkning (Guidance for the preparation of an Annex XV Dossier on Harmonised Classification and Labelling). Den ger medlemsstaternas behöriga myndigheter samt tillverkare (M), importörer (I) och nedströmsanvändare (DU) vägledning om hur man sammanställer och lämnar ett förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne. Den behandlar också förfarandet som dokumentationen genomgår när den väl har lämnats. 
 

hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (12/08/2014)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer