Vägledning

Vägledningsdokumenten ska göra det lättare att genomföra lagstiftningen inom Echas ansvarsområde genom att beskriva god praxis för hur skyldigheterna ska uppfyllas. Dokumenten tas fram i samverkan med flera olika intressenter: industrin, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer.

 

Vägledningsdokument

Image
Många intressenter har bidragit vid utarbetandet av dessa dokument: industrin, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer. Syftet med dessa dokument är att underlätta genomförandet av den lagstiftning som Echa ansvarar för genom att beskriva god praxis för hur man uppfyller sina skyldigheter.

 

Faktablad om vägledning

Image
Europeiska kemikaliemyndigheten kommer att ge ut en serie faktablad. Faktabladen ger en strukturerad översikt av de vägledningsdokument för Reach som myndigheten ger ut. De innehåller en sammanfattning av huvudaspekterna, bibliografiska uppgifter och andra referenser.

 

Other Factsheets

Image
These documents address specific key points on a selection of the main topics under ECHA's responsibility, including the chemicals legislation and IT tools where these points are not already covered in guidance documents and manuals.

 

Praktiska vägledningar

Image
De här dokumenten ger praktisk information om kraven i Reach och CLP och bästa praxis för hur man uppfyller dem.

 

Vägledning i korthet

Image
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) utarbetar en serie förkortade versioner av vägledningsdokumenten för Reach för att göra de motsvarande vägledningsdokumenten som publiceras av myndigheten mer tillgängliga för industrin.

 

Samrådsförfarandet

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Ta reda på dina skyldigheter

Image
Navigator är ett verktyg som ska hjälpa såväl tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer av kemiska ämnen som producenter och importörer av varor att ta reda på vilka skyldigheter de har enligt Reach.

 

Formats

Image
Industrin och myndigheterna kan här ladda ned mallar att använda inom ramen för Reach och CLP.