Att förstå vad POP är för något

Med långlivade organiska föroreningar (POP) avses organiska ämnen som motstår nedbrytning, ackumuleras i levande organismer och utgör en hälso- och miljörisk. De kan transporteras med hjälp av luft eller vatten eller migrerande arter över internationella gränser och nå fram till regioner där de aldrig framställts eller använts. Internationell riskhantering är nödvändig eftersom ingen region på egen hand kan hantera de risker som dessa ämnen innebär.

Hur fungerar POP?

POP regleras globalt genom Stockholmskonventionen och Århusprotokollet. Inom EU genomförs dessa rättsakter via POP-förordningen.

Syftet med POP-förordningen är att skydda människors hälsa och miljön genom särskilda kontrollåtgärder som

  • förbjuder eller kraftigt begränsar produktionen, utsläppandet på marknaden och användningen av POP,
  • minimerar miljöutsläppen av POP som uppkommer som industriella biprodukter,
  • säkerställer att lagren av POP som är underkastade restriktioner hanteras på ett säkert sätt och
  • garanterar ett miljömässigt godtagbart bortskaffande av avfall som består av eller förorenats med POP.

Till kemiska ämnen som har identifierats som POP räknas

  • bekämpningsmedel (såsom DDT),
  • industrikemikalier (såsom polyklorerade bifenyler, som används i stor omfattning i elektrisk utrustning) och
  • oavsiktliga biprodukter som uppkommit i samband med industriprocesser, nedbrytning eller förbränning (såsom dioxiner och furaner).

Enligt POP-förordningen bidrar Echa till att identifiera och föreslå nya POP från EU till Stockholmskonventionen. Myndigheten tar emot och bearbetar information från medlemsstater som genomför förordningen och sammanställer den i en unionsöversikt. Dessutom bidrar Echa med stöd till att fastställa vilka åtgärder EU måste vidta i framtiden avseende unionens genomförandeplan för POP.

Echas forum för verkställighet samordnar ett nätverk av myndigheter i medlemsstaterna som också har ansvar för att verkställa förordningen.