Vägledning om Reach

Nedanstående lista innehåller samtliga vägledningsdokument som är tillgängliga eller kommer att bli tillgängliga på denna webbplats. Många intressenter (industri, medlemsstater och icke-statliga organisationer) har varit delaktiga i utvecklingen av dokumenten i projekt under ledning av kommissionen. Målet med dokumenten är att underlätta genomförandet av Reach genom att beskriva goda rutiner för hur skyldigheterna ska uppfyllas.

Vissa av dessa dokument har översatts eller kommer att översättas till officiella EU-språk. Du har tillgång till dessa översättningar på denna webbsida: använd språkmenyn överst till höger på sidan.

Vägledning för identifiering och namngivning av ämnen i Reach och CLP
Referensnamn:
Vägledning om ämnesidentifiering
Beskrivning:
Detta dokument innehåller en beskrivning av hur man namnger och identifierar ett ämne i enlighet med Reach och CLP.
hämta fullständigt PDF-dokument (22/02/2024)
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Appendix for nanoforms
hämta fullständigt PDF-dokument (1/2022)

Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om registrering

 

Referensnamn:
Vägledning om registrering
Beskrivning:
Dokumentet beskriver när och hur ett ämne ska registreras enligt Reach.
 

hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
hämta fullständigt PDF-dokument ( 01/2022 )
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning
Referensnamn:
IR&CSA Guidance
Beskrivning:
Det här vägledningen beskriver informationskraven enligt Reach med avseende på ämnesegenskaper, exponering, användning och riskhanteringsåtgärder i samband med kemikaliesäkerhetsbedömning. Det utgör ett av en serie vägledningsdokument avsedda att hjälpa berörda parter att förbereda sig för att uppfylla sina skyldigheter enligt Reach-förordningen.
 
Mer
Vägledning om krav för ämnen i varor

 

Referensnamn:
Vägledning för varor
Beskrivning:
Dokumentet hjälper producenter och importörer av varor att identifiera om de har skyldigheter enligt Reach, särskilt vad gäller registrering och anmälan enligt artikel 7 samt när det gäller kommunikation i varudistributionskedjan enligt artikel 33. 
 
hämta fullständigt PDF-dokument (19/10/2017)
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om sammanställning avsäkerhetsdatablad

 

Referensnamn:
Vägledning om sammanställning avsäkerhetsdatablad
Beskrivning:
Den här vägledningen ger information om saker som man bör tänka på när man sammanställer ett säkerhetsdatablad (SDS) och innehåller närmare uppgifter om kraven på den information som de olika avsnitten i ett säkerhetsdatablad ska innehålla – särskilt uppgifter om ändringar till följd av de olika omarbetningarna av bilaga II till Reach-förordningen och om övergångsperioder för genomförandet av dessa ändringar. Här finns också allmän information om för vilka ämnen och blandningar som säkerhetsdatablad ska tillhandahållas och av vem.
 
 
hämta fullständigt PDF-dokument (07/04/2021)
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling (FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD)

 

Referensnamn:
Vägledning om PPORD
Beskrivning:
Dokumentet beskriver speciella bestämmelser enligt Reach för ämnen som tillverkas, importeras eller används i vetenskaplig forskning och utveckling samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD).
 
hämta fullständigt PDF-dokument (Uppdaterad 28/11/2017 )
Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument  (21/11/2017)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om krav för nedströmsanvändare

 

Referensnamn:
Vägledning för nedströmsanvändare
Beskrivning:
Dokumentet beskriver roller och skyldigheter för nedströmsanvändare och ger dem råd om hur de förbereder för genomförandet av Reach.
 
hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 21/10/2014 )
Vägledning i korthet
hämta fullständigt PDF-dokument
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för förberedelse av dokumentation till bilaga XV om identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

 

Referensnamn:
Vägledning om identifiering av SVHC
Beskrivning:
Dokumentet beskriver hur myndigheterna (behöriga myndigheter eller kemikaliemyndigheten i medlemsstaterna) kan förbereda en dokumentation för bilaga XV för att identifiera ett ämne som inger mycket stora betänkligheter.
 
hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (12/02/2014)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning för bilaga V

 

Referensnamn:
Vägledning för bilaga V
Beskrivning:
I detta dokument beskrivs undantagen från registreringsskyldigheten enligt artikel 2.7 b i Reach-förordningen.
 
hämta fullständigt PDF-dokument (28/11/2012)
Vägledning beträffande monomerer och polymerer

 

Referensnamn:
Vägledning om polymerer
Beskrivning:
Dokumentet beskriver de speciella bestämmelserna för polymerer och monomerer enligt Reach.
 
hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 21/02/2023 )
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data 

 

Referensnamn:
Vägledning om gemensamt utnyttjande av data
Beskrivning:
I detta dokument beskrivs principer och mekanismer för datadelning med avseende på ämnen inom ramen för Reach. Dokumentet innehåller råd och praktiska rekommendationer för att hjälpa företagen att uppfylla sina skyldigheter att dela data och kostnader. I dokumentet beskrivs också frågor som rör konfidentiell affärsinformation, immateriella rättigheter och konkurrensregler i samband med datadelning.
 
hämta fullständigt PDF-dokument (12/2023)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om förberedelse av en ansökan om tillstånd

 

Referensnamn:
Vägledning om tillståndsansökan
Beskrivning:
Dokumentet beskriver hur en ansökan om tillstånd förbereds och här finns även vägledning om analys av alternativ och plan för utbyte. Det beskriver även hur tredje parter kan förbereda och sända in information om alternativ.
 
hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 01/2021 )
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om socioekonomisk analys – tillstånd

 

Referensnamn:
Vägledning om socioekonomisk analys – tillstånd
Beskrivning:
Dokumentet hjälper sökande som ansöker om tillstånd att förbereda en socioekonomisk analys.
 
hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 09/12/2011 )
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om intermediärer 

 

Referensnamn:
Vägledning om intermediärer
Beskrivning:
Dokumentet  beskriver när och hur de särskilda bestämmelserna för registrering av intermediärer enligt Reach kan användas.
 
hämta fullständigt PDF-dokument ( Uppdaterad 01/2023 )
Mer information finns på Echas webbplats
Mer [PDF]
Vägledning om förmedling av information om risker med och säker användning av kemikalier
Referensnamn:
Vägledning om riskkommunikation
Beskrivning:
Denna vägledning riktar sig främst till medlemsstaternas behöriga myndigheter vid förmedling av information om risker med kemikalier, särskilt inom ramen för Reach-förordningen.
 
hämta fullständigt PDF-dokument [en] (12/2010)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om avfall och återvunna ämnen

 

Referensnamn:
Vägledning om avfall och återvunna ämnen
Beskrivning:
Detta dokument beskriver under vilka förhållanden juridiska enheter som återvinner ämnen från avfall kan utnyttja undantaget som anges i artikel 2.7 d i Reach-förordningen och beskriver utförligt skyldigheten att vidarebefordra information i distributionskedjan enligt avdelning IV i Reach-förordningen.  
 
hämta fullständigt PDF-dokument (06/2010)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Vägledning om prioritering för utvärdering

 

Detta vägledningsdokument har upphört och flyttats från Echas webbplats. Det har ersatts av aktuell och uppdaterad information som finns på Echas webbsidor för utvärdering som kan nås direkt via följande länkar: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation och http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vägledning om dokumentations- och ämnesutvärdering

 

Detta vägledningsdokument har upphört och flyttats från Echas webbplats. Det har ersatts av aktuell och uppdaterad information som finns på Echas webbsidor för utvärdering som kan nås direkt via följande länkar: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation och http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vägledning för förberedelse av dokumentation till bilaga XV för begränsningar

 

Referensnamn:
Vägledning om bilaga XV för begränsningar
Beskrivning:
Dokumentet beskriver hur myndigheterna (medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kemikaliemyndigheten på begäran av kommissionen) kan förbereda en dokumentation för bilaga XV för att föreslå en begränsning enligt Reach.   
 
hämta fullständigt PDF-dokument [EN] (06/2007)
Mer information finns på Echas webbplats
Mer
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Vägledning om socioekonomisk analys – begränsningar

 

Referensnamn:
Vägledning om socioekonomisk analys – begränsningar
Beskrivning:
Dokumentet hjälper behöriga myndigheter i medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten (på begäran av kommissionen) att förbereda och använda sig av en socioekonomisk analys vid framtagning av dokumentation till bilaga XV för begränsningar. Det hjälper även intresserade parter att förbereda en socioekonomisk analys eller lämna information som ska ingå i en sådan.
 
hämta fullständigt PDF-dokument [EN] ( Uppdaterad 05/2008 )
Tillägg: Beräkning av kostnader för efterlevnad av regler. [EN]
Mer information finns på Echas webbplats
Mer