Prehodni ukrepi

Preostale zahteve po informacijah za obstoječe snovi – člena 136(1) in 136(2) uredbe REACH

Proizvajalci in uvozniki morajo v skladu z Uredbo (EGS) št. 793/93 pristojnim organom držav članic predložiti dodatne informacije o nekaterih snoveh. Člena 136(1) in 136(2) uredbe REACH določata prehodne ukrepe v zvezi s temi zahtevami.

Pristojni organi držav članic so odgovorni za pregled predloženih informacij in obveščanje agencije ECHA o morebitnih potrebnih nadaljnjih ukrepih (člena 46(3) in 48 uredbe REACH).

Prehodne določbe vplivajo na skupno 29 obstoječih snovi (nikljeve spojine se štejejo za en vpis). Zahtevane informacije so navedene v uredbah (ES) št. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 in 2592/2001.

Za 16 snovi, navedenih v Uredbi (ES) št. 465/2008, ki jih obravnava člen 136(2) uredbe REACH, je agencija ECHA opredelila in imenovala pristojne organe držav članic za izvedbo ocenjevanja.

Več o tem

Prehodna poročila za prednostne obstoječe snovi v skladu s Prilogo XV, ki niso zaključena v skladu z Uredbo 793/93 – členom 136(3) uredbe REACH

Države članice EU so agenciji ECHA predložile prehodna poročila v skladu s Prilogo XV. Ta vsebujejo preostale informacije o nevarnosti in tveganju ter morebitne možnosti za obvladovanje tveganja, pripravljene v skladu z Uredbo (EGS) št. 793/93, za tako imenovane obstoječe snovi.

V skladu s členom 136(3) uredbe REACH bi morale države članice EU v času od 1. junija do 1. decembra 2008 predložiti prehodna poročila za snovi, za katere ocene tveganja, priprava strategije za omejevanje tveganj ali razprave niso bile zaključene pred 1. junijem 2008.

Več o tem

Prostovoljne ocene tveganja

Leta 2000 je industrija objavila, da bo prostovoljno ocenila nekatere bakrove in svinčeve spojine v skladu z mehanizmi za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93. Države članice in Komisija so to pobudo sprejele na 11. skupnem srečanju pristojnih organov za izvajanje Direktive 67/548/EGS in Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 leta 2001.

Več o tem