Smernice o uredbi REACH

Spodnji seznam vsebuje vse dokumente s smernicami, ki so ali bodo dosegljivi na tem spletišču. Pri pripravi teh dokumentov so sodelovale številne interesne skupine: industrija, države članice in nevladne organizacije. Cilj tega dokumenta je olajšati izvajanje uredbe REACH z opisom dobre prakse v zvezi z načini izpolnjevanja obveznosti.

Nekateri od teh dokumentov so ali bodo prevedeni v uradne jezike EU. Do prevodov lahko dostopate na tem spletišču: uporabite meni za izbiro jezika v zgornjem desnem kotu strani.

Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP
Referenčno ime:
Smernice za identifikacijo snovi
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kako je treba poimenovati in identificirati snovi v skladu z uredbama REACH in CLP.
prenesi celotni dokument PDF (22/02/2024)
Strnjene smernice
prenesi celoten dokument PDF
Appendix for nanoforms
prenesi celoten dokument PDF (1/2022)

Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za registracijo
Referenčno ime:
Smernice za registracijo
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kdaj in kako je treba registrirati snov v skladu z uredbo REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF (08/2021)
 
Appendix for nanoforms
prenesi celotni dokument PDF ( 01/2022 )
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za zahteve po informacijah in oceni kemijske varnosti
Referenčno ime:
IR&CSA Guidance
Opis:
Te smernice opisujejo zahteve po informacijah v skladu z REACH glede lastnosti snovi, izpostavljenosti, uporab in ukrepov za obvladovanje tveganja v okviru ocene kemijske varnosti.
 
Viac
Smernice za zahteve za snovi v izdelkih

 

Referenčno ime:
Smernice za izdelke
Opis:
Ta dokument je namenjen proizvajalcem in uvoznikom izdelkov za pomoč pri odločanju ali za njih veljajo obveznosti iz uredbe REACH zlasti v zvezi z registracijo in prijavo v skladu s členom 7 ter v zvezi s sporočanjem informacij v okviru dobavne verige izdelkov v skladu s členom 33.
 
prenesi celotni dokument PDF (19/10/2017)
Strnjene smernice
prenesi celotni dokument PDF
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za pripravo varnostnih listov
Referenčno ime:
Smernice za varnostne liste
Opis:
Te smernice vsebujejo informacije o vprašanjih, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju varnostnega lista (VL), podrobnosti o zahtevanih informacijah, ki jih je treba navesti v posamezne razdelke varnostnega lista – zlasti podrobnosti o spremembah, ki temeljijo na različnih revizijah Priloge II k uredbi REACH in prehodna obdobja za izvajanje teh sprememb. Vsebujejo tudi splošne informacije o tem, za katere snovi in zmesi je treba predložiti varnostni list in kdo ga mora predložiti.
 
 
prenesi celotni dokument PDF (07/04/2021)
Strnjene smernice
prenesi celotni dokument PDF
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za znanstvene raziskave in razvoj (SR&D) ter v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj (PPORD)
Referenčno ime:
Smernice za PPORD
Opis:
V tem dokumentu so opisane posebne določbe iz uredbe REACH za snovi, ki se proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo v okviru znanstvenih raziskav in razvoja (SR&D) ter v okviru v proizvod in proces usmerjenih raziskav in razvoja (PPORD).
 
prenesi celotni dokument PDF ( 28/11/2017 )
Strnjene smernicel
naložite PDF dokument  (21/11/2017)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za nadaljnje uporabnike
Referenčno ime:
Smernice za nadaljnje uporabnike
Opis:
V tem dokumentu so opisane vloge in obveznosti nadaljnjih uporabnikov v skladu z uredbo REACH ter nasveti za pripravo na izvajanje te uredbe.
 
prenesi celotni dokument PDF (21/10/2014)
Strnjene smernice
prenesi celotni dokument PDF
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za pripravo dokumentacije v zvezi z identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, na podlagi Priloge XV
Referenčno ime:
Smernice za identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kako lahko organi (pristojni organi držav članic ali agencija) pripravijo dokumentacijo za identifikacijo snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, na podlagi Priloge XV.
 
prenesi celotni dokument PDF (12/02/2014)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za Prilogo V
Referenčno ime:
Smernice za Prilogo V
Opis:
V tem dokumentu so opisane izjeme, za katere ne velja obveznost registracije v skladu s členom 2(7)(b) uredbe REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF (28. 11. 2012)
Smernice za monomere in polimere
Referenčno ime:
Smernice za polimere
Opis:
V tem dokumentu so opisane posebne določbe za polimere in monomere iz uredbe REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF (26/04/2012)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za souporabo podatkov
Referenčno ime:
Smernice za souporabo podatkov
Opis:
Ta dokument opisuje načela in mehanizme za izmenjavo podatkov za snovi v okviru uredbe REACH. Zagotavlja nasvete in praktična priporočila kot pomoč podjetjem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede izmenjave podatkov in delitve stroškov. Obravnava tudi vprašanja v zvezi z zaupnimi poslovnimi informacijami, pravicami intelektualne lastnine in konkurenčnim pravom v okviru izmenjave podatkov.
 
prenesi celotni dokument PDF (12/2023)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za pripravo vloge za avtorizacijo
Referenčno ime:
Smernice o vlogi za avtorizacijo
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kako se pripravi vloga za avtorizacijo. Vključuje smernice za analizo alternativ in načrt nadomestitve. Prav tako opisuje, kako lahko tretje strani pripravijo alternative in sporočijo informacije v zvezi z njimi.
 
prenesi celotni dokument PDF
( 09/12/2011 )
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za pripravo socialno-ekonomske analize – avtorizacija
Referenčno ime:
Smernice za pripravo socialno-ekonomske analize – avtorizacija
Opis:
Ta dokument je namenjen za pomoč vlagateljem, ki pripravljajo vlogo za avtorizacijo, pri pripravi socialno-ekonomske analize.
 
prenesi celotni dokument PDF ( 09/12/2011 )
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za intermediate
Referenčno ime:
Smernice za intermediate
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kdaj in kako je mogoče uporabiti posebne določbe za registracijo intermediatov v skladu z uredbo REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF ( 01/2023 )
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več [PDF]
Smernice za posredovanje informacij o nevarnostih in varni uporabi kemikalij
Referenčno ime:
Smernice za komunikacijo o nevarnostih
Opis:
Te smernice so namenjene predvsem pristojnim organom držav članic, da jih upoštevajo pri sporočanju informacij o nevarnostih glede kemikalij, zlasti v zvezi z uredbo REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF [en] (12/2010)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice o odpadkih in predelanih snoveh
Referenčno ime:
Smernice o odpadkih in predelanih snoveh
Opis:
Ta dokument opisuje, pod katerimi pogoji lahko za pravne osebe, ki predelujejo snovi iz odpadkov, veljajo izjeme iz člena 2(7)(d) uredbe REACH. Opisuje tudi obveznosti do sporočanja informacij v dobavni verigi, kot je poudarjeno v naslovu IV uredbe REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF (06/2010)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za prednostno razvrščanje snovi pri evalvaciji

Ta smernice so zastarele in so bile zato odstranjene s spletne strani agencije ECHA. Nadomeščajo jih posodobljene informacije na spletnih straneh agencije ECHA o evalvaciji, do katerih lahko dostopite na http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation in http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Smernice za evalvacijo dokumentacije in snovi

Ta smernice so zastarele in so bile zato odstranjene s spletne strani agencije ECHA. Nadomeščajo jih posodobljene informacije na spletnih straneh agencije ECHA o evalvaciji, do katerih lahko dostopite na http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation in http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Smernice o omejitvah iz Priloge XV
Referenčno ime:
Smernice o omejitvah iz Priloge XV
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kako lahko organi (pristojni organi držav članic ali agencija na zahtevo Komisije) pripravijo dokumentacijo iz Priloge XV za identifikacijo snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, da se zanje predlaga omejitev v skladu z uredbo REACH.
 
prenesi celotni dokument PDF ( 06/2007 )
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več
Smernice za vključitev snovi v Prilogo XIV
Smernice za pripravo socialno-ekonomske analize – omejitve
Referenčno ime:
Smernice za pripravo socialno-ekonomske analize – omejitve
Opis:
Ta dokument je namenjen za pomoč pristojnim organom držav članic in agenciji (na zahtevo Komisije), kadar oblikujejo in uporabljajo socialno-ekonomsko analizo pri pripravi dokumentacije v zvezi z omejitvami iz Priloge XV. Prav tako je namenjena za pomoč interesnim skupinam pri pripravi socialno-ekonomske analize ali zagotavljanju informacij za tako analizo.
 
prenesi celotni dokument PDF [EN](05/2008)
Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več