Smernice o uredbi CLP

Nasledovný zoznam obsahuje všetky usmernenia, ktoré sú alebo budú k dispozícii na tejto internetovej stránke. Na vyvíjaní týchto dokumentov sa podieľali mnohé zúčastnené strany (priemysel, členské štáty a mimovládne organizácie) v rámci projektov spravovaných Komisiou. Cieľom týchto dokumentov je zjednodušiť uplatňovanie nariadenia CLP tak,  že sa opisujú osvedčené postupy týkajúce sa spôsobu splnenia povinností.

Niektoré časti týchto dokumentov boli alebo budú preložené do všetkých jazykov Európskeho spoločenstva.

Smernice o usklajenih informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči – Priloga VIII k uredbi CLP

 

Referenčni naziv:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Opis:
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące przepisów art. 45 i załącznika VIII do rozporządzenia CLP. Dotyczą one obowiązku przekazywania określonych informacji na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzanych do obrotu ze względów związanych z reagowaniem w sytuacjach nadzwyczajnych.
 
Prenesi celotni dokument PDF (02/03/2021)
Note: the translation available at the moment refers to version 4.0 of the Guidance. An updated version 5.0 is available but in English only. The changes concern mainly clarifications and correction of minor errors. The reader can still refer to the available translations. The translation of Version 5.0 are under preparation and will be made available once ready.
Dodatne informacije na spletišču agencije ECHA
Več informacij
Smernice o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje

 

Referenčni naziv:
Smernice o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje
Opis:
Smernice so podroben tehnični in znanstveni dokument o uporabi Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP). Cilj tega dokumenta je zagotoviti podrobne smernice o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi z vidika fizikalnih nevarnosti ter nevarnosti za zdravje in okolje.
 
Prenesi celotni dokument PDF (4. julij 2017)
Dodatne informacije na spletišču agencije ECHA
Več informacij
Smernice o označevanju in pakiranju v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

 

Referenčni naziv:
Smernice o označevanju in pakiranju
Opis:
V tem dokumentu so smernice o označevanju in pakiranju snovi in zmesi v skladu z uredbo CLP.
 
Prenesi celotni dokument PDF (18/05/2020)
Dodatne informacije na spletišču agencije ECHA
Več informacij
Uvodne smernice za uredbo CLP

 

Referenčni naziv:
Uvodne smernice za uredbo CLP
Opis:
V tem dokumentu so smernice o glavnih značilnostih in postopkih v Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP).
 
Prenesi celotni dokument PDF (08/05/2019)
Dodatne informacije na spletišču agencije ECHA
Več informacij
Smernice za pripravo dokumentacije za usklajeno razvrstitev in označitev

 

Referenčni naziv:
Smernice za dokumentacijo za usklajeno razvrstitev in označitev
Opis:
V tem dokumentu so smernice za pristojne organe držav članic ter proizvajalce, uvoznike in nadaljnje uporabnike glede priprave in predložitve predloga za usklajeno razvrstitev in označitev snovi. V njem je razloženo tudi, kateri postopki se bodo izvedli po predložitvi ustrezne dokumentacije.
 

Prenesi celotni dokument PDF (12. avgust 2014)
Dodatne informacije na spletišču agencije ECHA
Več informacij

 

Smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP
Referenčno ime:
Smernice za identifikacijo snovi
Opis:
V tem dokumentu je opisano, kako je treba poimenovati in identificirati snovi v skladu z uredbama REACH in CLP.
prenesi celotni dokument PDF (01/06/2017)
Strnjene smernice
prenesi celoten dokument PDF
Appendix for nanoforms
prenesi celoten dokument PDF (03/12/2019)

Dodatne informacije o spletni strani agencije ECHA
Več