EU import responses under the Rotterdam Convention

Uvozni odgovori EU v okviru Rotterdamske konvencije

V uvoznih odgovorih je navedeno, ali pogodbenice Rotterdamske konvencije soglašajo z uvozom kemikalij iz Priloge III h Konvenciji, za katere velja postopek soglasja po predhodnem obveščanju.

Uvozna odločitev se sprejme v imenu Evropske unije in njenih držav članic z izvedbenim aktom. Odločitev se sporoči sekretariatu Konvencije v obliki končnega ali začasnega uvoznega odgovora.

Uvozni odgovori se objavijo dvakrat letno, junija in decembra, v okrožnici PIC. Na voljo so tudi na spletni strani Rotterdamske konvencije v podatkovni zbirki uvoznih odgovorov.

V spodnji preglednici so prikazani pravni akti, s katerimi se sprejemajo uvozne odločitve EU za kemikalije iz Priloge III in ustrezne kategorije uporabe. Preglednica se posodobi dvakrat letno.

 

 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Preglednica je objavljena samo v informativne namene, agencija ECHA pa ne prevzema nobene odgovornosti in jamstva glede njene pravilnosti ali točnosti. Edini uradni vir informacij o uvoznih odgovorih EU ostaja podatkovna zbirka uvoznih odgovorov, ki je na voljo na spletnem mestu Rotterdamske konvencije in v Uradnem listu Evropske unije.

Agencija ECHA ne prevzema nobene odgovornosti za vašo uporabo podatkov iz te preglednice, vključno z uporabo v okviru izpolnjevanja zahtev ustreznih pravnih obveznosti. Dokument je zgolj informativne narave in se ne sme uporabljati v komercialne namene ali za nadaljnjo reprodukcijo.