Odbor držav članic

Odbor držav članic sodeluje v več postopkih v zvezi z REACH, kot sta evalvacija in avtorizacija. Odbor držav članic je odgovoren za odpravo neskladij v mnenjih med državami članicami in predlogih za identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Odbor posreduje mnenja glede osnutka priporočila agencije ECHA za seznam za avtorizacijo (Priloga XIV) in osnutka tekočega akcijskega načrta Skupnosti za postopek evalvacije snovi. Če znotraj Odbora držav članic soglasje ni doseženo, se zadeva predloži Evropski komisiji v odločanje.

Evalvacija dokumentacije

Kadar države članice predlagajo spremembe, odbor držav članic zahteva soglasje o osnutkih sklepov agencije ECHA glede: 

  • predlogov za testiranje;
  • pregledov skladnosti.

Evalvacija snovi

Odbor držav članic zahteva soglasje o osnutkih sklepov držav članic glede evalvacije snovi, kadar mu druge države članice ali agencija ECHA posredujejo predloge za spremembe teh sklepov. Odbor držav članic upošteva pripombe registracijskih zavezancev glede predlogov za spremembo osnutkov sklepov, ki temeljijo na evalvacijah dokumentacije in snovi. Ko Odbor držav članic sklep odobri, ga agencija ECHA dokončno oblikuje in posreduje registracijskemu zavezancu.

Odbor držav članic posreduje mnenja glede:

  • osnutka tekočega akcijskega načrta Skupnosti, ki ga agencija ECHA pripravi za snov, ki jo morajo države članice oceniti, ker lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje;
  • predlogov katere koli države članice, da se dodajo snovi v tekoči akcijski načrt Skupnosti izven letnih posodobitev.

Na podlagi teh mnenj Odbora držav članic agencija ECHA sprejme končni tekoči akcijski načrt Skupnosti za evalvacijo snovi. Odbor držav članic zahteva soglasje tudi v primerih, ko sta dve državi članici ali več držav članic pokazali zanimanje za evalvacijo iste snovi.

Avtorizacija

Odbor držav članic ima ključno vlogo pri:

  • zahtevanju soglasja o identifikaciji snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za seznam kandidatnih snovi za morebitno vključitev na seznam za avtorizacijo (Priloga XIV); 
  • posredovanju mnenj glede osnutkov priporočil agencije ECHA o prednostnih snoveh za vključitev na seznam za avtorizacijo.

Agencija ECHA pri končnem oblikovanju svojega priporočila Komisiji glede prednostnih snovi za vključitev na seznam za avtorizacijo upošteva mnenje Odbora držav članic.

Zahteve izvršnega direktorja agencije ECHA

Odbor držav članic na zahtevo izvršnega direktorja agencije ECHA izdaja mnenja v zvezi s tveganji za zdravje ljudi in okolje o vseh drugih vidikih, povezanih z varnostjo snovi kot takih, v pripravkih ali izdelkih. 

Odbor držav članic zagotavlja tudi znanstveno podporo, da se okrepi sodelovanje med Skupnostjo, njenimi državami članicami, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami v zvezi z varnostjo snovi, ter dejavno sodeluje pri tehnični pomoči in dejavnostih usposabljanja za smotrno ravnanje s kemikalijami v državah v razvoju.

Sestava

Vsaka država članica imenuje enega člana v Odbor držav članic za obnovljivi mandat treh let. Odbor lahko imenuje do pet dodatnih članov, ki jih izbere na podlagi njihove posebne usposobljenosti. Članom lahko pomagajo svetovalci.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)