Skip to Content
Skip to Content

Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju

Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju (forum) je mreža pristojnih organov, odgovornih za izvrševanje uredb REACH, CLP in PIC v EU, na Norveškem, Islandiji in Lihtenštajnu.
Leta 2017 je forum vzpostavil podskupino za biocidne proizvode, ki se sestane trikrat letno takoj za plenarnim zasedanjem Foruma za izvrševanje za zagotavljanje temeljitega, usklajenega in harmoniziranega izvrševanja.

Sestava

Forum je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice. Forum med svojimi člani izvoli predsednika in dva podpredsednika. Trenutno mu predseduje Katja vom Hofe (DE), podpredsednici pa sta Sinead McMickan (IE) in Henrik Hedlund (SE).

Podskupino za biocidne proizvode sestavlja po en predstavnik vsake države članice. Ti med seboj izvolijo enega predsednika in enega podpredsednika. Trenutno mu predseduje Eugen Anwander (AT), podpredsednika pa sta Helmut de Vos (BE) in Jenny Karlsson (SE).

Pri delu foruma sodelujejo tudi:

  • tajništvo foruma agencije ECHA in sekretariat agencije ECHA;
  • povabljeni izvedenci iz držav članic;
  • Evropska komisija;
  • pooblaščene organizacije interesnih skupin.

Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju

 

Delovanje foruma

Forum si zastavi svoj program dela na podlagi seznama nalog, ki so opredeljene v uredbah REACH, CLP in PIC. Njegovo praktično delo usmerja deset delovnih skupin, ki iščejo rešitve na posameznih področjih izvrševanja. Novo ustanovljena podskupina za biocidne proizvode deluje podobno kot forum in ima dve delovni skupini, njeni predstavniki pa sodelujejo pri delu dveh delovnih skupin foruma. Oba imata tri plenarna zasedanja na leto.

 

Izvrševanje

Uredbe REACH, CLP in PIC ter uredba o biocidnih proizvodih so bile sprejete za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, ter hkrati za okrepitev konkurenčnosti kemijske industrije Evropske unije. Usklajeno in harmonizirano izvrševanje predpisov je ključni dejavnik uspeha, kar je tudi eden od glavnih ciljev foruma in podskupine za biocidne proizvode.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2